Pijnpunten

Wij benadrukken graag dat het bij de huisvesting van vluchtelingen vooral om gevoelens gaat die, los van het feit of de zorgen gegrond of ongegrond zijn, wél gevoelens zijn die bij de inwoners van Ede oprecht leven. De VVD vindt het belangrijk om vooraf goed na te denken over deze punten en hoe je hier als gemeente mee om denkt te gaan zodat je tot een goed eindresultaat kunt komen. 

Het binnen een aantal maanden huisvesten van 370 vluchtelingen in noodopvang, 600 asielzoekers verspreid over meerdere AZC locaties en honderden statushouders leidt tot knelpunten in onze Edese samenleving. Punten die de gemeente kan oplossen maar dat kost tijd en geld. Punten die tot nu toe bij de discussie over aantallen asielzoekers en locaties door de gemeente niet in beeld zijn gebracht. Pijnpunten die voor de inwoners wel van groot belang zijn om te weten hoe de gemeente daar mee om zal gaan. Pijnpunten waar de gemeente actief over in discussie moet met de inwoners. Althans dat vindt de VVD.

Als gemeente moeten wij beide kanten van het de medaille in beeld brengen. Onze inwoners zijn even belangrijk als de vluchtelingen / asielzoekers. Inwoners en asielzoekers zullen het ook samen moeten kunnen vinden en naast elkaar moeten kunnen leven.

Op welke pijnpunten doelen wij?

1.   Het nieuws over de aanranding van vrouwen door een aantal raddraaiers in Keulen en andere Duitse steden op Nieuwjaarsdag heeft een golf van protest opgeroepen. Onder andere op de social media. Wat daar is gebeurd moet te allen tijde voorkomen worden. Dat inwoners zich oprechte zorgen hierover maken wanneer een AZC bij hun in de buurt komt, begrijpen wij. Hoe gaat de gemeente hiermee om bij de presentatie van de shortlist?

2.   Inwoners maken zich zorgen over de veiligheid in de buurt. De statistieken laten zien dat daar geen grond voor is. Maar het is wel een feit dat bewoners onzeker worden. Als gemeente kunnen wij die onzekerheden nooit allemaal wegnemen. Hierover de discussie aangaan met de inwoners kan de gemeente wel. Als dat voor een bepaalde periode om extra inzet vraagt van toezicht of van mensen die hierover het gesprek kunnen voeren met de inwoners, dan moet de gemeente dat regelen. Dat kost geld en vergoedt het COA mogelijk niet.  Voor de VVD is dat dan de prijs voor het huisvesten van asielzoekers.

3.   De kinderen van asielzoekers hebben recht op onderwijs. De wijze waarop dat door de gemeente opgevangen wordt, is onderwerp van discussie met de inwoners. Mogelijk kost dat ook geld dat het COA niet vergoedt en de gemeente zou daar geen punt van mogen maken.

4.   Asielzoekers hebben recht op gezondheidszorg. Dat mag niet ten koste gaan van de beschikbare kwalitatieve en kwantitatieve zorg voor de gezondheid van de inwoners. Hoe kan de gemeente dit pijnpunt vanaf de start helder inkaderen?

5.   De inpassing van een AZC kan ruimtelijke consequenties hebben voor de wijk. Te denken valt aan meer verkeersbewegingen, het niet beschikbaar zijn van een trottoir en de AZC in- en uitrit. Inwoners kunnen het zich allemaal moeilijk voorstellen. Een maquette of goede ruimtelijke tekeningen over de inpassing zal bijdragen aan de acceptatie.  Ook dat kost geld en wordt mogelijk niet door het COA vergoed..

6.   Het aantal woningzoekenden in Ede en omgeving is groot. Het moeten huisvesten van 360 statushouders in 2016 vergroot de druk op dit deel van de woningmarkt. Zeker omdat de gemeente tot nu toe verplicht is de statushouders bij voorrang te huisvesten. De gemeenteraad heeft besloten tot bouw van 400 extra woningen maar de realisatie daarvan is nog uiterst onzeker. De woningzoekende heeft recht op informatie wat het voor zijn of haar specifieke situatie betekent. 

7.   Asielzoekers, van heel jong tot heel oud, moeten bezig gehouden worden. Dit vanuit de gedachte: Ledigheid is des duivels oorkussen. Zijn daarvoor onvoldoende mogelijkheden dan kan dat last in de wijk veroorzaken. Als gemeente moeten wij dit voor zijn. Opnieuw kost dit geld en dit wordt mogelijk niet door het COA vergoed.   

Bovenstaand een aantal pijnpunten. Het is zeker niet uitputtend. In de discussie met de inwoners komen er ongetwijfeld andere onderwerpen naar voren. Voor de VVD is het belangrijk dat de gemeente goed inspeelt op de ideeën en suggesties van de inwoners. De zorgen van de betrokken inwoners kan niet worden afgedaan met de dooddoener dat het COA dit niet betaalt. De VVD is van mening dat dan de gemeente moet bijspringen. Mogelijk kan een deel van die kosten bij de provincie neergelegd worden.