Fundamentele waarden en opvang vluchtelingen

Gemeente Ede vangt vluchtelingen op in een noodopvanglocatie en gaat nog meer vluchtelingen opvangen in asielzoekerscentra. De vluchtelingenstroom naar Nederland gaat gepaard met veel discussie over de fundamentele waarden van onze Nederlandse samenleving en het behoud daarvan.

VVD Ede vindt het belangrijk dat vluchtelingen bekend zijn met de basisregels van onze samenleving, onze fundamentele waarden. Wij vinden het belangrijk dat helder is dat de rechten van vrouwen gelijk zijn aan die van mannen. Dat wij vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst kennen. Dat wij iemand niet discrimineren om zijn of haar seksuele geaardheid. En dat vluchtelingen deze basisprincipes erkennen. 

College en raad werken momenteel aan het vergroten van draagvlak voor de opvang van vluchtelingen in onze gemeente. Aandacht voor de fundamentele waarden van onze samenleving is onlosmakelijk aan dit draagvlak verbonden. 

Wat ons betreft bespreekt de gemeente, in overleg met het COA(*) want zij heeft hierin ook een rol, de Nederlandse fundamentele waarden met de vluchtelingen, direct na huisvesting op een Edese opvanglocatie. Maar ook daarna zou dit nadrukkelijk en uitvoerig onderwerp van gesprek moeten zijn, bijvoorbeeld in cursussen, bijeenkomsten en individuele gesprekken. Onze grondrechten, uit onze Grondwet, zijn hierbij leidend. De vluchtelingen kunnen deze zelfs in de Arabische taal tot zich nemen. Vanzelfsprekend in combinatie met een uitleg hoe dit zich praktisch vertaalt in onze samenleving.  

De VVD weet dat het COA hiervoor een verantwoordelijkheid heeft. Maar zodra een vluchteling zich buiten de hekken van een opvanglocatie begeeft, heeft de gemeente hier wat ons betreft ook een verantwoordelijkheid. 

Morgen zal de VVD in de vergadering van de gemeenteraad het voorstel doen dit uitgangspunt over te nemen en op te nemen bij de kaders die gelden voor de opvang van vluchtelingen in onze gemeente. Het gaat namelijk wat ons betreft niet alleen om het aantal, de locaties, de termijnen, maar ook om deze fundamentele zaak. 

(*) COA Centraal Orgaan opvang asielzoekers

De tekst van het amendement treft u in dit document aan: