Grip op samenwerking Regio FoodValley

Op donderdag 14 januari 2016 is in de PDE (raadsvergadering) een amendement unaniem aangenomen. Op initiatief van VVD en Christen Unie, mede ingediend door de andere fracties in de Edese raad. Stef van der Klok heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld en is naast raadslid voor de VVD tevens lid van de regiocommissie FoodValley.

Regio FoodValley is een gemeenschappelijke regeling (GR). Het betreft een bestuurlijke samenwerking van acht gemeentes*, waarbij wethouders en burgemeesters het bestuur vormen. Ede  levert als grootste gemeente de voorzitter (burgemeester Van der Knaap). 

*Deelnemende gemeentes zijn: Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. 

Voorop staat een samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheden. De ambitie is om een topregio te worden op het gebied van (agro)food, waarbij de focus ligt op: economie, werkgelegenheid, ruimtelijke ontwikkeling, wonen en mobiliteit. De wet Gemeenschappelijke Regeling is sinds 1 januari 2016 gewijzigd. Belangrijke wijzigingen zijn o.a. dat het dagelijks bestuur niet meer alleen mag bestaan uit leden van het algemeen bestuur (een scherpere functiescheiding dus) en dat de raden meer inzicht  en invloed krijgen op de planning- en control cyclus. De raden staan nu teveel op afstand en willen meer dan alleen 1x per jaar de contributie vaststellen per inwoner. 

Binnenkort wordt de uitvoeringsagenda vastgesteld van de GR. Dit gebeurt 1 x 4 jaar. Jaarlijks wordt per 1 april de programmarekening vastgesteld door het bestuur van de GR. Nieuw wordt nu dat de raden op 1 oktober jaarlijks een voortgangsrapportage ontvangen over verrichte activiteiten en per 15 januari jaarlijks een zienswijze (wensen en bedenkingen) kunnen indienen die van invloed zijn op de begroting. Hiermee wordt bereikt dat er vanuit de raden meer invloed komt op het te voeren beleid. 

Het is een tendens dat door decentralisatie van taken door de Rijksoverheid aan gemeentes (denk aan jeugdzorg, arbeidsmarktbeleid en zorg voor ouderen en gehandicapten) steeds meer lokale overheden bovenregionaal gaan samenwerken. Als raadsleden meer en meer op afstand komen ontstaat een democratisch tekort dat vroeg of laat het draagvlak zal aantasten. Het aangenomen amendement behelst behoud van democratische legitimatie.

Ede, 15 januari 2016

Stef van der Klok, raadslid VVD