Invulling fundamentele waarden bij opvang vluchtelingen

Op 14 januari heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van de VVD om als gemeente meer betrokkenheid te tonen bij het onder de aandacht brengen van de Nederlandse fundamentele waarden bij vluchtelingen. Het idee is verwoord in een "amendement" waar een ruime meerderheid van de raad zich in kon vinden. Het is nu opgenomen in de kaders die gelden bij de komst van asielzoekerscentra in onze gemeente. In vervolg hierop, heeft onze fractie nagedacht over de mogelijke invulling ervan. Hieronder een toelichting.

Allereerst: het amendement is geen uitgekauwd plan. Overal in Nederland wordt gezocht naar oplossingen zo goed mogelijk invulling te geven aan het vluchtelingenvraagstuk. Creativiteit en denken buiten de bestaande kaders (lees COA regels) zijn nu gewenst.


De VVD heeft met het amendement een voorzet gedaan om hierbij de fundamentele waarden die de basis vormen van onze Nederlandse samenleving op gemeentelijk niveau te betrekken. Het amendement is een opdracht aan het college om, aanvullend op alles wat het COA doet om vluchtelingen of asielzoekers bekend te maken met deze fundamentele waarden, hier ook gemeentelijk nadrukkelijk betrokkenheid bij te tonen.


Waarom het amendement?

Het is de gemeente die op korte termijn geconfronteerd kan worden met confrontaties die ontstaan door cultuurverschillen. Deze confrontaties ontstaan als gevolg van de instroom van vluchtelingen, door hoe verschillend gedacht wordt over individuele vrijheden en verantwoordelijkheden, over de scheiding van religie en politiek, de positie van vrouwen, kinderen en homo’s en over de in Nederland gangbare democratische beginselen. Vergelijk de gebeurtenissen in bijvoorbeeld Keulen (beroving en aanranding van vrouwen op een plein) en Almere (aanranding van een vrouw). Ook binnen AZC’s doen zich soms incidenten voor, bijvoorbeeld Arnhem (homo’s bedreigd binnen een AZC), Heumensoord (homo’s bedreigd binnen een AZC). Daarnaast willen we dat op lange termijn de integratie van asielzoekers goed verloopt en dat we tot een inclusieve samenleving komen. Het meest zichtbaar zal dit zijn op lokaal niveau, in onze wijken en buurten.

We denken dat meer betrokkenheid van de leden van het college en de gemeenteraad om de fundamentele waarden onder de aandacht te brengen en bespreekbaar te maken, helpt. Als gemeente kunnen we eraan bijdragen dat de fundamentele waarden helder zijn. Zodat alle betrokkenen voortdurend weten waar zij aan toe zijn, waar zij zelf verantwoordelijkheid voor dragen en waar zij op kunnen worden aangesproken en afgerekend. En we kunnen ons als gemeente ervoor inzetten dat migranten zich er ook gevoelsmatig mee verbinden. Dit reikt verder dan een gesprek of een cursus en dan de kaders van het COA.  

De vraag is: hoe kunnen we dit als verantwoordelijk bestuurders van de gemeente concreet handen en voeten geven?


Wat doet het COA?

Je zou moeten beginnen met inzichtelijk maken wat het COA precies doet:

-       Wat zijn de instructies en regels op dit vlak van het COA?

-       Op welke momenten voert het COA gesprekken met vluchtelingen en asielzoekers over de fundamentele waarden?

-       Over welke fundamentele waarden?

-       Vanaf wanneer en tot wanneer is het COA hierbij betrokken?

-       Met welke partijen werkt het COA hierin samen (bijv. Vluchtelingenwerk)? Hoe is de verdeling van het werk?

-       Hoe wordt de wijk/buurt, hoe worden vrijwilligers, scholen e.d. hierbij betrokken?

-       Welke middelen worden hierbij gebruikt (gesprekken, cursussen, bijeenkomsten in de wijk, lesmateriaal op school etc.)

-       Welke rol spelen de vluchtelingen zelf hierbij?

-       Vindt er ook monitoring plaats bij de vluchtelingen over in welke mate zij de fundamentele waarden internaliseren? Zo ja, op welke wijze?

-       Aan wie wordt dit gerapporteerd?

-       Wie neemt actie als blijkt dat dat nodig is (wanneer is dat nodig?) en op welke wijze?

-       Hoe krijgt de lokale gemeenschap en de gemeenteraad hier zicht op?

-      

 

Wat kan de gemeente doen?

1.    Met de migranten: versterken van de gevoelsmatige verbinding met fundamentele waarden

Dit is voor een deel afhankelijk van de informatie die de beantwoording van voorgaande vragen volgt. Maar in principe kun je denken aan intensiever als gemeente inzetten op activiteiten ten behoeve van de gevoelsmatige verbinding van migranten met onze fundamentele waarden. Ook op andere plaatsen ontstaan ideeën die deze behoefte versterken. Zo deelde minister Bussemaker op 25 januari mee dat in alle asielzoekerscentra voorlichting komt over rechten van lhbt’s (lesbisch, homoseksueel, biseksueel en transgender), zie http://goo.gl/Z0AVey. De directeur van Vluchtelingenwerk Nederland zei op zondag 24 januari in Nieuwsuur dat het gesprek over de Nederlandse normen en waarden “een tandje meer mag” (zie http://wqd.nl/tv4U).   

Wij kunnen ons voorstellen dat dit gaat om kwalitatieve gesprekken, diepgang in gesprekken en het voeren van een uitgebreide en indringende dialoog, maar ook dat dit gaat om meer/vaker organiseren van bezoeken en activiteiten, met telkens daaraan gekoppeld een gesprek over het belang van de fundamentele waarden en de relatie met dat bezoek of die activiteit. Dit kan met vrijwilligers en welzijnsorganisaties. Bijv.

-       Bezoeken van verschillende kerkgemeenschappen en hierover gesprekken hebben. Afhankelijk van hoe de gesprekken verlopen, vervolgbezoeken/- gesprekken.

-       Bezoeken van verschillende scholen en hierover gesprekken hebben; afhankelijk van hoe de gesprekken verlopen, vervolgbezoeken/- gesprekken.

-       Bezoeken van verschillende sporten, zoals voetbal, hockey, tennis, handbal, korfbal (incl. gemengde teams) en hierover gesprekken hebben. Afhankelijk van hoe de gesprekken verlopen, vervolgbezoeken/-gesprekken.

-       Gesprekken met vertegenwoordiger van COC, op bezoek bij een COC-activiteit, hierover gesprekken voeren (zie bericht Bussemaker).

-       Intensiever inzetten op het leren van de Nederlandse taal.

-       Het inzetten van migranten die zich juist heel sterk verbonden voelen met de Nederlandse fundamentele waarden bij gesprekken met migranten die hier nog bekend mee moeten raken of die zich hiermee nog gevoelsmatig moeten verbinden.

-      

 

2.     Met de gemeenteraad: als gemeentebestuur medeverantwoordelijkheid uitstralen door hier in de openheid zo nu en dan het gesprek over te voeren. 

Hierover in de openheid het gesprek voeren betekent dat de gemeenteraad op de hoogte te wordt gebracht van:

-       het beeld (en de ontwikkeling van dit beeld) van de mate waarin de migranten in onze gemeente zich verbonden voelen met onze waarden: hoe worden de activiteiten ervaren, hoe vaak zijn vervolggesprekken of verdiepingen gewenst, tot welke resultaten leidt dit?

-       Uitgangspunt is dat wij als volksvertegenwoordigers een gevoel willen krijgen bij de mate waarin migranten aangeven zich gevoelsmatig met de fundamentele waarde te verbinden.

-       Daarnaast is het belangrijk te weten of zich incidenten op dit terrein voordoen en hoe dit zich ontwikkelt. Wat de VVD betreft zetten we deze incidenten af tegen de totaalcijfers van de incidenten, zodat we hier een relatief en realistisch beeld van krijgen.

-      

 

3.     Met de inwoners: informeren van de inwoners en communicatie over hoe het gaat

De betrokkenheid van de gemeente kan daarnaast invulling krijgen door de inwoners van de gemeente hierover geregeld te informeren. Wat gaat goed, waar kunnen we nog verbeteren en willen we graag aan werken? En, niet in de laatste plaats, het betrekken van de migranten bij het informeren van de inwoners: hoe ervaren zij de voorlichting? Wat doen zij ermee? Hoe dragen zij bij aan de verdere invulling? Waar liggen de uitdagingen?

Het is van essentieel belang dat we communiceren met de inwoners over hoe we hiermee bezig zijn, wat we eraan doen, hoe we ernaar toe werken dat de culturen respectvol met elkaar kunnen samenleven.