Zelfstandig thuiswonen en (brand)veiligheid

 

De veranderingen in het zorgdomein betekenen dat meer ouderen langer thuis zullen blijven wonen. In het voorjaar van 2015 vroeg VVD Ede aandacht voor de veiligheidsaspecten bij ouderen thuis.

 

Dat het kabinet met de hervorming in de zorg onder meer de zelfredzaamheid van ouderen wil stimuleren, is helder. Een deel van de ouderen is echter niet zelfredzaam door afname van zintuigelijke waarneming, reactievermogen en/of mobiliteit. Deze oudere zal zich niet kunnen redden als brand uitbreekt in zijn of haar wooneenheid of wooncomplex. Waar voorheen diezelfde oudere in een wooncomplex met 24 uurs zorg woonde, trekt deze zorg zich nu terug en blijven particuliere woningen over. In een zorginstelling met 24 uurs zorg was sprake van verplichte brandpreventieve voorzieningen, in de particuliere woningen niet. In een particuliere woning is geen brandmeldinstallatie met een centrale melding, zijn er geen ontruimingsprotocollen en is er in principe geen personeel in de buurt dat snel kan helpen met evacueren. Maar hier wonen nu wel de mensen die niet zelfredzaam zijn.

 

U zegde toe dat gemeente Ede een pilot zou draaien, waarbij de veiligheid van ouderen/niet-zelfredzamen thuis centraal staat. Vorige maand heeft u de gemeenteraad in een memo op de hoogte gesteld van de voortgang van deze pilot. In de memo van het college is te lezen dat wordt gewerkt aan een social media campagne, ontruimingsoefeningen, woonmanifestaties van de afdeling Wonen/WMO en het koppelen van veiligheidsadvies aan bouwkundige WMO-voorzieningen. U schrijft ook dat u de komende maanden verder zoekt naar mogelijkheden om medewerkers en externe partijen te betrekken en de noodzakelijke aandacht voor dit onderwerp structureel in processen te borgen. VVD Ede is verheugd te zien dat het onderwerp de aandacht heeft.

 

Vorige maand ontvingen bewoners van een wooncomplex in Ede een brief van hun zorgaanbieder met de strekking: de brandmeldinstallatie geeft bij brand geen signaal meer richting zusterpost of brandweer, u dient zelf maatregelen te treffen[1] (zie bijlage). VVD Ede vraagt zich af: hoe pak je dit dan aan als je 94 jaar bent, de brief voor een leek moeilijk te volgen is en het wordt gepresenteerd als een voldongen feit?  In de brief staat namelijk geen enkel perspectief beschreven[2]. Zoals het college in mei 2015 aangaf, heeft de gemeente de regierol in deze problematiek[3].

 

Vragen van VVD Ede aan het college zijn:

 

1.     Heeft het college zicht op de situaties/seniorencomplexen in Ede waarin sprake is van vergelijkbare wijzigingen voor de bewoners? Bij welke wooncomplexen is de automatische doormelding van de brandmeldinstallatie eraf gehaald?

2.     Zijn de gesprekken (structureel) opgepakt tussen gemeente, woningcorporaties en zorgaanbieders om vanuit een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid het probleem aan te pakken? Zo ja, op welke wijze geven partijen hieraan gezamenlijk invulling?

3.     Kunnen de bewoners van de seniorencomplexen waar deze veranderingen zijn doorgevoerd zo spoedig mogelijk worden voorgelicht over alternatieve handelingsperspectieven?

4.     U schrijft dat advies over brandveiligheid wordt meegenomen zodra een gesprek over bouwkundige WMO-voorzieningen aan de orde is. In veel gevallen hebben mensen geen bouwkundige voorzieningen nodig. In sommige gemeenten wordt juist bij de maatwerkgesprekken het onderwerp meegenomen. In deze gesprekken krijgt de consulent van de gemeente goed zicht op de situatie thuis – waarom kan dit in Ede niet ook bij de maatwerkgesprekken meegenomen worden?

 [1] Zie bijlage I Deze brief was aanleiding om een vraag hierover aan Opella te stellen. De reactie van Opella is bijgevoegd in bijlage 2.

[2] Sommige ouderen zijn uitgeplaatst uit de verzorgingshuizen naar complexen waar zorg door zorgaanbieders wordt geleverd. Deze ouderen doen zowel een beroep op medische ondersteuning alsook huishoudelijke hulp. Met al deze ondersteuning kunnen deze ouderen net ‘zelfstandig’ wonen. Bij ouderen echtparen kan vaak één van hen de partner verzorgen en nog boodschappen doen.

[3] Overigens betreft dit ook ouderen die zelfstandig en niet in een complex wonen. Deze groep ouderen groeit en onttrekt zich tot nu toe aan onze waarneming tot op het moment dat zich een calamiteit voordoet.