Inwoners hebben vragen over AZC's

De VVD Ede heeft in de afgelopen tijd veel vragen en suggesties gekregen over de vestiging van een aantal AZC's in de gemeente Ede. Een groot gedeelte van deze vragen wordt beantwoord door het onderzoek wat bureau Arcadis op dit moment uitvoert. Deze vragen en antwoorden gaan over de technische geschiktheid voor de vestiging van een AZC. Daarnaast hebben de inwoners van Ede ook vragen gesteld die niet beantwoord worden door bureau Arcadis. De VVD Ede wil luisteren naar onze inwoners en ook deze vragen serieus nemen. Met behulp van het instrument 'Raadsvragen' wil de VVD Ede er zorg voor dragen dat de nog openstaande vragen en suggesties een plek krijgen in het proces.

© Planning ...

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE  

Schriftelijke raadsvragen van Hester Veltman en Alexander Vos de Wael, VVD Ede fractie, ingevolge artikel 43 van het Reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. Verzoek aan het college is deze vragen schriftelijk te beantwoorden. 

Op 21 maart 2016 presenteert het college het Arcadis rapport (Technische vragen en antwoorden vestiging AZC's in de gemeente Ede) aan de gemeenteraad en aan de groep belanghebbenden. Een dag later komt het college bij elkaar voor bespreking van het Arcadis rapport. Zij maakt dan keuzes en zet dit in een locatievoorstel. Op 23 maart 2016 maakt B&W (Burgemeester en wethouders) het locatievoorstel openbaar. Op 14 april 2016 besluit de gemeenteraad over het voorstel.  

Op de bijeenkomst voor belanghebbenden op 10 februari 2016 gaf Arcadis te kennen dat dit de laatste avond was waarop bewoners input konden geven en dat Arcadis alleen de ‘technische’ aspecten van een locatie meeneemt in de locatieanalyse. De gemeentelijke vertegenwoordiger zegde toe dat alle inbreng die niet door Arcadis wordt meegewogen door de gemeente mee zou worden genomen in het verdere proces.  

Belanghebbenden voelden zich in de 2e bijeenkomst overvallen door de opstelling van Arcadis. Omdat de gemeente vooraf het doel van de bijeenkomst niet aan de belanghebbenden had gecommuniceerd en er geen agenda was,  hadden de belanghebbenden geen gelegenheid gehad zich hierop voor te bereiden. Daarop besloot het college om de termijn van inbreng van belanghebbenden te verlengen tot en met vrijdag 19 februari 2016. Tegelijkertijd spreken inwoners vanuit meerdere kanten de VVD Ede aan op het feit dat Arcadis de informatie die tot 19 februari 2016 kon worden aangereikt niet meer verwerkt in haar rapport. De planning zoals door COA in de opdracht aan Arcadis is opgelegd zou hiervoor domweg de ruimte niet laten.  

In de bewoners bijeenkomsten heeft de gemeentelijke vertegenwoordiger keer op keer herhaald dat alle inbreng zal worden gewogen hetzij door Arcadis hetzij door de gemeente. Het college heeft een schema opgesteld voor de planning van het besluitvormingsproces AZC (zie bijlage I). Hierin maakt het college alleen melding van Arcadis rapport. Het is niet helder wat gebeurt met de overige inbreng van de inwoners.  De VVD Ede vindt dat gelijktijdig met de presentatie van Arcadis rapport ook een gemeentelijk rapport met de overige inbreng en met bijlagen (bijvoorbeeld onderzoek ISK Harskamp, onderzoek naar invloed vluchtelingen op toerisme) gepresenteerd moet worden. De VVD Ede is van mening dat het college alleen een zorgvuldig en gewogen besluit kan nemen  als alle door belanghebbenden aangedragen suggesties, ideeën, plannen en voorstellen een plaats krijgen. 

De VVDEde vindt het belangrijk dat de belanghebbenden kunnen lezen wat er met hun input is gedaan. Daarmee laat de gemeentelijke organisatie zien de inbreng ook daadwerkelijk serieus te nemen. Belanghebbenden stuurden brieven en mails naar de gemeente en spreken vervolgens fractieleden daarop aan. Verschillende malen moesten de fractieleden het antwoord schuldig blijven, omdat de informatie gewoonweg nog niet is/was gedeeld met de raadsleden. 

Vragen

  • Kan de planning besluitvormingsproces AZC worden aangevuld met een rapport van de gemeente  Ede waarin naast aspecten die Arcadis meeneemt, ook de overige inbreng is opgenomen?
  • Brengt het college het advies van de Rekenkamercommissie inzake Burgerparticipatie* in de praktijk bij het opstellen van de gemeentelijke reactie op de inbreng van belanghebbenden?
  • Is het mogelijk om uiterlijk maandag 29 februari alle relevante informatie van belanghebbenden in Notubox (documentenopslag gemeente Edete plaatsen?

* Rapport ‘Burgers betrekken in Ede’, zie bijlage.