Vergroten draagvlak besluit azc

De VVD fractie overlegde met veel betrokken inwoners over de door het college aangewezen azc-locaties. De kern van de boodschap van veel inwoners is dat er geen vertrouwen is in het college van burgemeester en wethouders. Dat komt mede omdat in alle bijeenkomsten met de inwoners de projectleider het woord voerde en leden van het college schitterden door afwezigheid. Het gevoel van onzekerheid en niet serieus genomen te worden, voerde in alle discussies de boventoon. Het gevoel dat bij dit college de vluchteling belangrijker is dan de inwoner kwam vele malen naar voren. De inbreng van de betrokken inwoners tijdens de inspraakbijeenkomst van woensdag 6 april bevestigde dit beeld.

Met ons schrijven van 4 april vroegen wij het college om nog deze week met de eigenaren van de recreatiewoningen van De Goudsberg om tafel te gaan zitten. Door hoe Arcadis het azc heeft ingepast op de locatie, heerst bij de eigenaren grote onzekerheid over de waarde van hun bezit op dit recreatiepark bij vestiging van een azc. De VVD wilde door het stellen van deze vraag duidelijkheid krijgen van het college hoe De Goudsberg ingedeeld gaat worden op het moment van instemming met het collegebesluit in de raadsvergadering van 14 april.

De reactie van het college vindt de VVD ontluisterend. Het antwoord luidt[1]:  de raad wijst op 14 april de locaties aan. De best passende maatregelen om de azc’s in de lokale situatie in te passen (flankerend beleid) moet de raad daarna overlaten aan het COA, het ambtelijk apparaat en de betrokken inwoners.

Het college geeft de gemeenteraad hiermee niet de ruimte om voorafgaand aan het definitieve besluit de inwoners te vertegenwoordigen. Een raadslid kan vragen van onze inwoners over bijvoorbeeld de tekeningen in het Arcadis rapport niet beantwoorden. Volgens het college moeten we nog niet afgaan op hoe Arcadis de situatie schetst en voorstellen doet voor de inpassing van een azc. Het college noemt dat ‘voorbarig’. Een raadslid kan hiermee zijn/haar rol als volksvertegenwoordiger niet nemen.

Na alle verhalen van onze inwoners tijdens de inspraakavond blijft er een duidelijk beeld op het netvlies hangen: de overgrote meerderheid voelt zich niet of onvoldoende betrokken bij het genomen collegebesluit. Het college informeerde veel direct omwonenden niet actief, WOB verzoeken zijn onbeantwoord gebleven, reacties op brieven van bezorgde inwoners bleven uit en als inwoners kritische vragen stelden,  werd het al snel afgedaan als: ‘u bent tegen het huisvesten van asielzoekers.’ Tegelijkertijd staan veel insprekers open voor een gesprek met het college. Met dit gesprek kan het college veel aan draagvlak winnen.  

Reden waarom de VVD een procesvoorstel doet:

In de vergadering van 14 april neemt de raad een besluit over de locaties. Het college krijgt ongeveer 4 weken de tijd om samen met de betrokken inwoners en COA het flankerend beleid uit te werken. Medio/eind mei legt het college deze uitwerking ter beoordeling voor aan de raad. Dan kan de raad een definitief besluit nemen over het aantal te vestigen asielzoekers en de maatregelen om de azc’s zo goed mogelijk in te passen in de lokale situatie.

Vraag

Is het college het met de VVD eens dat door het besluitvormingsproces op te knippen in twee stappen meer recht wordt gedaan aan de betrokkenheid van onze inwoners en aan invulling van volksvertegenwoordiger zijn van een raadslid? 

 

 [1]  Letterlijke beantwoording door het college van burgemeester en wethouders d.d. 05 april 2016: ‘De precieze realisatie van een azc op de Goudsberg vraagt zorgvuldige afstemming met alle betrokkenen: omwonenden (verenigd in de VVE), eigenaar en COA. De tekeningen van Arcadis zijn daarbij hooguit een suggestie van hoe het er uit zou kunnen zien. De conclusies die u trekt op basis van de tekeningen van Arcadis zijn wat het college van B en W betreft voorbarig. In afstemming met de VVE, de eigenaar en COA zullen de voor alle partijen best passende maatregelen moeten worden gevonden. Juist om die reden wil het college snel na besluitvorming op 14 april 2016 - en duidelijk is waar de raad voor kiest - gesprekken voeren met deze betrokkenen. Of er hekken moeten komen, welke hoogte die hebben en of de hekken ook open moeten kunnen, zijn voorbeelden van onderwerpen die daarbij besproken worden.’