AZC's en de inwoner van Ede

De VVD had twee stemverklaringen liggen. Eentje waarin we aan konden geven dat we zouden instemmen met het voorstel voor de drie AZC-locaties. Blijkbaar waren in dat geval onze inspanningen om de komst van de AZC's voor onze inwoners acceptabeler te maken niet tevergeefs geweest. Nu moet ik helaas de andere stemverklaring voorlezen. De VVD wordt voor het blok gezet en mag alleen alle drie de locaties tegelijk afkeuren of goedkeuren. Wij hebben specifieke wensen aangegeven bij ieder van de drie locaties en hadden hier afzonderlijk over willen besluiten, in het belang van onze inwoners én van de vluchtelingen. Dan had u in ieder geval voor één of twee locaties meer draagvlak gehad in de raad. Wij komen op voor onze inwoners, maar worden in het "nee-kamp" geduwd. Beste inwoner van Ede, ook in het vervolg kunt u op ons rekenen. We vinden het vreselijk jammer, maar we kunnen het gehele voorstel niet steunen.

De media laten al meer dan een jaar veel beelden zien van boten met vluchtelingen, vluchtelingenkampen, honderden waardeloze reddingsvesten, gesloten grenzen bewaakt door militairen en van vluchtelingen die bijvoorbeeld een vermoeide voettocht door de kou afleggen. Maar ook van inwoners die zich niet begrepen voelen en zich in de steek gelaten voelen door de politiek. De beelden van de blonde dochter op de fiets door een bos, varkenskoppen, het COA dat dicteert en een massale roep om kleinschalig te mogen opvangen schieten voorbij. En niet te vergeten: we zien talloze vrijwilligers, die de vluchtelingen op de ene of de andere manier willen helpen. De emoties die te zien zijn op de beelden zijn vooral angst, verdriet en woede. En iedereen meent gelijk te hebben.

 

Opvallend hoe wij als gekozen volksvertegenwoordigers kissebissen over de huisvesting van vluchtelingen. Onze inwoners willen kleinschalige opvang en willen zich echt inzetten om de getraumatiseerde vluchtelingen op te nemen in onze samenleving. Die roep van onze inwoners negeert het college. Het zou het college sieren om naast de grootschalige opvang ook een pilot op te zetten voor kleinschalige opvang. VVD Ede wil het college meegeven om hierover met het COA te onderhandelen. Zonder kleinschalige opvang géén grootschalige opvang. Op die manier laten wij zien dat wij de inwoners serieus nemen en dat wij echt ons stinkende best willen doen om deze mensen te helpen integreren in onze samenleving. Vandaar dat wij een motie ‘Kleinschalige opvang’ indienen.

 

MdV, een nieuwe gemeenschap plaatsen in een bestaande gemeenschap geeft altijd spanningen. Het roept veel vragen op en brengt voor veel mensen onzekerheid met zich mee. Dit blijkt uit de vele gesprekken die we voerden op de locaties, uit de brieven en e-mails die we ontvingen en uit de meningen die onze inwoners gaven tijdens de inspraakbijeenkomst op 6 april.

Bijna iedereen die we spreken, zegt: ‘Ik ben niet tegen de opvang van vluchtelingen.’ En vervolgens vertellen de omwonenden waarom het in hun wijk eigenlijk niet kan. We hebben gemerkt dat het college deze mensen te snel in een hokje heeft geduwd. Het hokje van ‘nee-zeggers’. Met de conclusie dat een gesprek met deze mensen geen zin heeft. Dat betreurt de VVD. Want écht in gesprek gaan, biedt tóch openingen. Soms ontstaat er beweging en merk je dat je ergens naartoe kunt werken: naar een opvang die misschien anders in elkaar steekt dan je aanvankelijk in gedachten had, maar die kan rekenen op meer draagvlak en dus succes voor de toekomst. De VVD realiseert zich dat je dan nog steeds niet iedereen tevreden kunt stellen. Maar de inwoners van Ede, in het bijzonder die in de buurt van De Goudsberg, De Klinkenberg en De Braamhorst verdienen dat gesprek. Juist omdat ze principieel niet tegen de opvang van vluchtelingen zijn.

En precies daarom steunen wij het voorstel van de SGP om het stemmen over de drie locaties op te splitsen. Want iedere locatie is anders en vraagt om een eigen beoordeling en om eigen randvoorwaarden. Niet splitsen betekent dat wij al onze inwoners, al hun zorgen en al hun wensen over één kam scheren. Het betekent ook dat het college de VVD voor het blok zet: als de VVD de opvang op één van de locaties niet ziet zitten, dan is de VVD genoodzaakt om tegen het gehele voorstel te stemmen.

MdV, Apeldoorn doorliep een vergelijkbaar stappenplan voor de keuze van AZC-locaties als dat van Ede. Apeldoorn nam hiervoor negen maanden de tijd. De VVD gaf al eerder aan dat het Apeldoorns model er in vier maanden doorheen persen te kort zou zijn. Dit is de VVD nog steeds van mening. De tijdsdruk gaat ten koste van tijd voor bezinning bij de inwoners. Het omgaan met emoties van het wel of niet accepteren van een AZC in de directe omgeving en hierover het gesprek aangaan kosten tijd. Meer tijd dan de inwoners in dit proces is gegund. In die periode zou een persoonlijk gesprek met de burgemeester wonderen kunnen verrichten. Begrip, een warme bestuurlijke toezegging en de zekerheid dat de burgemeester ook komt opdraven bij problemen als gevolg van de huisvesting van vluchtelingen geven de inwoner vertrouwen.

Het college ging niet de wijken in, zocht de bewoners niet op om in gesprek te gaan over de duivelse dilemma’s van het huisvesten van vluchtelingen. De ambtenaren mochten voor het college de kastanjes uit het vuur halen. ‘Burgemeester maak uw agenda schoon en ga  in overleg met de inwoners,’ was het dringende advies van de VVD in december. Maar helaas, de burgemeester blijft op afstand kijken hoe het proces verloopt.

De VVD wil perspectief bieden aan de inwoners en aan de vluchtelingen. De VVD mist in het collegebesluit per AZC-locatie voldoende perspectief voor de inwoners. De VVD wil dit middels een amendement aanvullen:

1.   De bewoners rond de Klinkenberg willen al jaren dat het afgrijselijke, niet onderhouden gebouw waar af en toe betonbrokken en stalen platen van naar beneden komen zetten, wordt gesloopt. Dat perspectief wil de VVD  de bewoners geven. In de komende vijf jaar is er ruimte om samen met de eigenaar van de grond, de bewoners en de gemeente tot een nieuw invulling van het terrein te komen. Een invulling die past bij deze tijd en die bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid in Ede Oost.

 

2.   De Nederlandse Caravan Club, de NCC, heeft eurotekens in de ogen gekregen met het aanwijzen van de Braamhorst als AZC. Nog geen jaar geleden wilde de NCC het erfpachtcontract met de gemeente ontbinden. De kosten voor het terrein waren te hoog. Met de komst van een AZC ziet de NCC, na vertrek van het COA, mogelijkheden tot een rendabele exploitatie van de Braamhorst. Einde natuurcamping en een breuk in het herstel van de natuur in dit gebied. De VVD vindt dit een onaanvaardbare ontwikkeling. De VVD stelt voor dat de gemeente eerst 100% zeggenschap krijgt over de grond. Daarna kunnen wij als raad beslissen over de huisvesting van vluchtelingen op dit terrein. Daarbij zijn er voor de VVD twee voorwaarden:

 

1.na 5 jaar huisvesten van vluchtelingen wordt dit terrein teruggegeven aan de natuur door het toe te voegen aan de ecologische hoofdstructuur;

2.het uitvoeren van een second opinion van een toets op de natuurwaarden door een onafhankelijk bureau dat het vertrouwen heeft van de omwonenden.

 

3.   Dat de emoties hoog oplopen bij bijna alle eigenaren van de vakantiebungalows op de Goudsberg door het huisvesten van 200 vluchtelingen begrijpt de VVD. De dichtheid van het aantal recreatiewoningen op het park is groot en de hele opzet en infrastructuur van het park is niet ontworpen voor een AZC als enclave op het park. Door hier alleen gezinnen te huisvesten kan een deel van de zorgen worden weggenomen. Dit biedt namelijk kansen voor een meer open infrastructuur of afrastering, die samen met de eigenaren van de recreatiewoningen kan worden ingevuld. Vandaar ons amendement ‘Gezinstoewijzing’.

 

Tot slot, de VVD hecht sterk aan de integratie van de vluchteling vanaf dag één in onze samenleving. De gemeente Ede is verplicht vanuit het Rijk om 300 statushouders te huisvesten. We roepen daarom het college op om in te zetten om dit zoveel mogelijk mensen te laten zijn die als vluchteling al zijn gehuisvest in de AZC’s in Ede.