Parkeren in Ede

Onze gemeente kent verschillende heffingen, te weten belastingen en bestemmingsheffingen. Het product parkeren of gerelateerde producten vallen onder deze laatste. Krachtens de Gemeentewet mogen geraamde baten niet hoger zijn dan de geraamde lasten van een bestemmingsheffing. VVD Ede wil meer inzicht hebben in welke kosten de gemeente maakt voor het product parkeren of gerelateerde producten. De gemeente heeft hier te maken met directe-, indirecte kosten en compensabele BTW.

Naast de kosten spelen nog andere factoren een rol bij de bepaling van de hoogte van tarieven van bestemmingsheffingen. De gemeente kan bij voorbeeld besluiten kosten deels uit algemene middelen te dekken. Er is dus een onderscheid mogelijk tussen hoge- en lage baten en volledige- of onvolledige kostendekking. Het moeten betalen voor parkeren houdt de gemoederen in onze gemeente erg bezig. Er is ongelijkheid tussen Ede Centrum en ander winkelwijkcentra (wel of niet betaald parkeren). Het gewijzigde systeem van achteraf naar vooraf betalen bij bezoekers in Ede Centrum geeft weerzin. Bovengrondse parkeerpleinen zijn minder vol. Horeca en Retail leiden economische schade. Ook het betalen van parkeervergunningen door inwoners roept weerzin op. In de periferie van Ede Centrum is parkeeroverlast door bezoekers in het centrum, terwijl de pleinen in het centrum half leeg staan. VVD Ede bepleit daarom een herijking van overwegingen die een rol hebben gespeeld bij de bepaling van de kostprijs van parkeertarieven of andere parkeerproducten. M.a.w. het nut en de noodzaak hiervan. Tot nu toe is deze grotendeels buiten de discussie in de gemeenteraad gebleven. Alvorens hier een uitspraak over te doen is het van belang om inzicht te hebben in de huidige kostenstructuur van het product parkeren of gerelateerde producten. De vragen kunt u met de link onderaan de pagina opvragen.