Belasting 10% naar beneden

Vandaag staat de begroting van de gemeente Ede op de agenda van de gemeenteraadsvergadering. De politieke partijen hebben hierop een reactie gegeven. Ede heeft een meevaller van € 3 miljoen. Voorstel van de VVD Ede is om dit geld terug te geven aan de inwoners van Ede. Want voor alle projecten die onze samenleving versterken ligt al genoeg geld klaar. Zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld betekent in dit geval het geld teruggeven aan de inwoners van Ede.

Bijdrage van de VVD Ede.

Voorzitter,

De begroting is goed toegankelijk, daarvoor de complimenten van de VVD Ede voor allen die daar aan hebben meegewerkt. Ook de beantwoording van onze technische vragen is prima verlopen, dank daarvoor aan de medewerkers.

Voorzitter:

Het college schrijft in de begroting letterlijk:

"Inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat het college zorgvuldig omgaat met gemeenschapsgeld".

De VVD Ede is het daar helemaal mee eens en stelt daarom  voor de Onroerende zaakbelasting in 2017 te verlagen met 10%. Dan betalen de inwoners van de gemeente Ede in 2017 en de jaren daarna structureel 2,5 miljoen euro minder belasting.

Een betere garantie dat zorgvuldig wordt omgegaan met overheidsgeld, feitelijk geld van de inwoners van Ede, bestaat er niet. Geld dat structureel niet nodig is moet  dus terug naar de burgers, de potten zitten al vol genoeg.

Voorzitter dat de ruimte voor terug gave er ruimschoots is geeft het college zelf ook aan. Het college stelt echter voor de volledige financiële ruimte die is ontstaan- onder andere door een structurele meevaller van 3 miljoen-weer aan te wenden voor impulsen. Welke dat zullen zijn weet het college nu ook nog niet maar " we vinden voor eind 2016 wel wat" stelt het College.

Dat gaat als volgt:

Een lid van het college of een slimme ambtenaar heeft wel een ideetje. Daarop wordt door het voltallig college positief gereageerd. Het idee wordt niet uitgewerkt in een plan van aanpak. Nee, een cryptische omschrijving die politiek bij de college ondersteunende partijen goed ligt  - via de whatsapp groep van de college partijen is dat snel geregeld - wordt het voorstel voorzien van een bedrag waar niemand zich een buil aan kan vallen, opgenomen in de begroting.

Dat is volgens de VVD Ede de varkenscyclus van de gemeente Ede anno 2016. 

Meer geld moet onmiddellijk worden uitgegeven. Aan welke projecten lijkt minder belangrijk, wanneer het geld maar rolt is het adagium van dit college.

Met ons allen weten we dat na voorspoed in de economie altijd weer een tijd komt van neergang. We weten ook dat moeten bezuinigen altijd veel pijn doet en vaak ook leidt tot lasten verhoging voor de inwoners omdat niet direct kan worden afgebouwd.

Besturen is vooruitzien om dit te voorkomen, gooi het geld niet over de balk, maar zover is  dit college nog niet.

Voorzitter, De financiële ruimte is structureel en groot.

Wanneer we bedenken dat bij de perspectief nota in juli voor 2016  een tekort van 9 miljoen werd geraamd en nu in oktober een overschot van 5,5 miljoen betekent dat voor 2016 een verbetering van bijna 15 miljoen.

De stelpost voor de decentralisaties  is nog 5 miljoen groot terwijl de uitgaven voor zorg sterk achter blijven bij de begrote bedragen. Kortom ook hier volop ruimte, niemand hoeft door het ijs te zakken in Ede.

Dat laatste komt ook doordat de Edese grondexploitatie nooit door het ijs is gezakt.

De VVD Ede maakt zich wel zorgen over het World Food Centrum dat nu in de grondexploitatie van de Veluwse Poort is opgenomen. Door de transacties die rond het WFC al tussen gemeente en de ontwikkelaars hebben plaatsgevonden, wordt onze gemeente volgens de VVD Ede meegezogen in het project zonder dat er harde garanties zijn dat het bedrijfsleven de nodige miljoenen investeert en de garantie dat  we uiteindelijk een volwaardig WFC krijgen  met de publieksfunctie van 250000 bezoekers per jaar zoals beoogd bij de start. Dat waren volgens de VVD Ede de voorwaarden waarom 5 miljoen door de gemeente is gereserveerd. 

Graag de reactie van het college.

Ook de berichtgeving gisteren in de pers dat de grond voor het WFC nu in erfpacht wordt uitgegeven omdat dit de projectontwikkelaar beter uitkomt en dat dit goed is voor Ede, vanwege  de hoge bedongen rente, vindt de VVD Ede zeer twijfelachtig. De VVD Ede had liever  de koopsom contant ontvangen. Is 100 % geborgd dat de erfpacht altijd kan worden betaald en dat de koopsom ontvangen wordt? Wat als de projectontwikkelaar of een bv van de projectontwikkelaar failliet gaat?

Graag de reactie van het college.

Voorzitter; Het in opzet al mislukte bezuinigingstraject mede maken haalt nu ook in de uitvoering de bezuinigingen bij lange na niet, de druk is er bij dit college af, en ondanks dat, blijft er veel geld over waarvoor het college een bestemming wil gaan zoeken om het uit te geven.

Voor de VVD Ede staat dit haaks op zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld.

Voorzitter dit college heeft volgens de VVD Ede de komende jaren de handen meer  dan vol aan alle reeds lopende projecten onder andere die van het investeringsfonds.

Heel veel al goedgekeurd te besteden geld moet nog uitgegeven gaan worden in de komende  anderhalf jaar.

Dat alle opgestarte projecten in 2017 klaar moeten zijn heeft het College zelf besloten.

Verwacht dit college dat een nieuwe coalitie in 2018 alles anders zal gaan doen?

Durft het college daarom niet verder te kijken?

De VVD Ede hoopt wel dat het college gezien de deadline, nu deze projecten eindelijk eens uit de glossy brochures en steiger sfeer gaat halen, de VVD Ede  smacht naar  concrete tastbare resultaten.

Voorzitter ik sluit af:

Stop met weer nieuwe projecten zoeken en opstarten, dat vindt de VVD Ede gekkenwerk. Geef de inwoners 10% OZB verlaging.

Die ruimte is er ruimschoots en structureel.

De VVD Ede komt met een amendement waarin wordt gevraagd de OZB met 10% te verlagen.

Evert van Milligen

Fractievoorzitter VVD Ede