Ede Centrum 2030

Op donderdag 10 november 2016 is er weer een Politieke Dag Ede geweest. In een oordeelvormende vergadering is het rapport "Het verhaal van Ede" gepresenteerd.

In het plan worden een aantal zaken genoemd die aangepakt kunnen worden. De VVD Ede heeft een aantal kritische vragen over de uitvoering van de voorgestelde acties. Verderop treft u de volledige bijdrage aan. Als eerste de vragen die de VVD Ede heeft gesteld, aangevuld met de antwoorden van de wethouder.

Welke externe deskundigen hebben meegesproken bij het samenstellen van het rapport?

De kwaliteit van het rapport wordt mede vormgegeven door de inbreng. Dat wat we tot nu toe weten heeft ons bij de uitkomsten van dit rapport gebracht. Wat gaan we anders doen? Daar kunnen externen (adviseurs etc.) een rol spelen.  De wethouder geeft aan dat Droog, Trommel & partners en Seinpost deel hebben genomen.

De nieuwe insteek vergt ook een nieuwe structuur van SBE, op welke wijze wil dit wethouder dit vorm geven?

In het rapport wordt de nadruk gelegd op het concentreren van het winkelgebied rond de kerk. De wat verderaf gelegen gebieden worden 'sfeer-gebieden'. De contacten met de ondernemers uit één van de sfeergebieden wijzen uit dat SBE zich ook richt op het centrum. Navraag bij SBE levert bevestiging op van het nieuwe beleid van SBE: "Wij geven invulling aan datgene wat de gemeente van ons vraagt". Dat doet geen recht aan de ondernemers in de sfeergebieden. Deze ondernemers betalen ook reclamebelasting en hebben dezelfde rechten en plichten als de ondernemers in het (nieuwe) centrum van Ede. De VVD Ede vraagt aan de wethouder om hierop actie te ondernemen. De wethouder houdt ook hier de deur op slot en wil de bestaande organisatie handhaven en heeft geen begrip voor de nieuwe ontwikkelingen.

Wil de wethouder meegaan in het oprichten van een herstructureringsfonds met bijbehorende spelregels? 

Wanneer er een verhuizing plaats moet gaan vinden brengt dit kosten met zich mee. Wil de wethouder de ondernemers deze  kosten laten dragen? Zo ja, dan duurt het proces waarschijnlijk veel langer dan gewenst. Met behulp van een potje waaruit de extra kosten kunnen worden betaald lukt het waarschijnlijk om verhuizingen in slechts enkele jaren af te ronden. Uit het antwoord van de wethouder maken wij op dat er geen extra voorziening komt. Dus kunnen we een slepend proces van meerdere jaren tegemoet zien. 

Onderstaand de bijdrage van de VVD Ede aan het rapport "Het verhaal van Ede".

De VVD Ede is aangenaam verrast door het rapport “Het verhaal van Ede Centrum”. In het plan worden een aantal ingrediënten voor verbetering genoemd. Deze verbeteringen wil de VVD Ede van harte ondersteunen.

Onder het kopje “Doel” staat onder andere: “De doelstelling is dat Ede Centrum straks weer een plek is waar men graag en met trots werkt, winkelt, woont of uitgaat. De bezoeker beleeft er een gezellig dagje uit…….”. Voor dat laatste stukje wil de VVD Ede extra aandacht vragen. Niet het college, de onderzoekers of wij als gemeenteraad kunnen bepalen of de bezoekers een gezellig dagje uit beleven of trots zijn op Ede Centrum. Dat wordt uiteindelijk door de bezoeker, de consument, bepaalt.  De VVD Ede mist in het rapport de inbreng van potentiële bezoekers, dat zijn de mensen die straks uiteindelijk bepalen of er met trots gewerkt, gewinkeld, gewoond of uitgegaan wordt. In het rapport wordt melding gemaakt van externe deskundigen die meegesproken hebben over een nieuwe koers voor Ede Centrum. Kan de wethouder aangeven om welke partijen dit gaat? 

Het rapport roept op, om met een andere blik te kijken naar Ede Centrum en de omliggende gebieden. In het verlengde daarvan stelt de VVD Ede voor om ook het beheer en de ondersteuning anders aan te pakken. Met name de huidige structuur van “Reclamebelasting” innen en verdelen zorgt voor veel onvrede en irritatie bij de ondernemers die niet in het Centrum gevestigd zijn. Op dit moment heeft de Stichting Binnenstadmanagement Ede (SBE) een belangrijke rol bij het levendig maken en houden van Ede Centrum. Wellicht een goed moment om deze organisatiestructuur aan te passen op de nieuwe indeling met sfeergebieden. Graag horen wij van de wethouder op welke wijze er invulling kan worden gegeven aan een organisatiestructuur die recht doet aan het “lange termijn perspectief voor verschillende sfeergebieden”.

Als laatste vraagt de VVD Ede aandacht voor de problemen waar ondernemers tegenaan gaan lopen bij de voorgenomen plannen. Wil de wethouder meegaan in het oprichten van een herstructureringsfonds met bijbehorende spelregels? 

Voorzitter, de VVD Ede wil de verantwoordelijk wethouder de volgende slogan meegeven: “Houdt koers”. Dat is overigens ook de verkiezingsslogan van de VVD.

Bert Beekman

VVD Ede