VVD Ede wil af van achterkamertjes

De VVD Ede fractie heeft in oktober vragen gesteld aan het college over geheimhouding en in beslotenheid vergaderen. Uit een onderzoek van de Rekenkamer van Ede is dit jaar gebleken, dat het huidige college de wettelijke procedure rondom geheimhouding en in beslotenheid vergaderen onvolledig of niet altijd juist naleeft. Er wordt soms te onpas geheimhouding opgelegd aan de raad door het niet juist motiveren of niet te verwijzen naar de wettelijke grondslag. Ook wordt vaak geen termijn verbonden aan de geheimhouding. Inmiddels heeft dit geleid tot het invoeren van een aantal verbetervoorstellen door het college, waaronder een geheimhoudingsprotocol.

VVD Ede heeft voorgesteld aan het college om de geheimhouding van eerdere documenten opnieuw te laten herijken. Bij het handelen van het Nederlandse bestuur is openbaarheid het uitgangspunt. Dit is vastgelegd in de grondwet. Er rouleren nu documenten in de gemeentelijke organisatie waarvan onduidelijk is of deze openbaar zijn, vertrouwelijk of geheim. Er staan dus onterechte documenten op de geheime agenda van het college.

In een reactie op de vragen van VVD Ede heeft het college  eind november laten weten dit zo te willen laten. Zij vindt  het verzoek van VVD Ede overbodig onder het mom van te hoge kosten om dit te repareren en onvoldoende maatschappelijke interesse. Wel is het college van mening dat in de toekomst zorgvuldiger moet worden omgegaan met opnemen van een termijn en het vermelden van de wettelijke grondslag van geheimhouding.  

Inwoners hebben geen hoog beeld van de politiek als het gaat om openbaarheid en transparantie van bestuur. Het afwimpelen van het verzoek van VVD Ede ligt voor haar daarom zeer principieel. Reden waarom zij een initiatiefvoorstel heeft ingediend bij het college om middelen vrij te maken voor herijking van geheime documenten vanaf 2010. Hiermee komt het voorstel op de agenda van een Politieke Dag Ede in 2017 en kan de raad definitief een standpunt in nemen.

VVD Ede is voorstander van ordentelijk bestuur en wil af van het imago dat de politiek te vaak “achterkamertjes” politiek bedrijft.

Stef van der Klok, raadslid voor VVD Ede