Raadsvragen over communicatie met inwoners

Vragen van Hester Veltman over de service gerichtheid van de gemeente Ede. Onze gemeente doet veel voor onze inwoners. Veel dingen gaan goed en de ambtenaren werken vaak gemotiveerd en met veel goede wil aan oplossingen voor vragen van onze inwoners. VVD Ede vindt het belangrijk dat onze gemeente service gerichtheid als belangrijk uitgangspunt ziet voor haar functioneren. Een belangrijk ingrediënt daarvoor is de communicatie. Soms schort er nogal eens wat aan de communicatie door onze gemeente.

Onze gemeente doet veel voor onze inwoners. Veel dingen gaan goed en de ambtenaren werken vaak gemotiveerd en met veel goede wil aan oplossingen voor vragen van onze inwoners. VVD Ede vindt het belangrijk dat onze gemeente service gerichtheid als belangrijk uitgangspunt ziet voor haar functioneren. Een belangrijk ingrediënt daarvoor is de communicatie. Soms schort er nogal eens wat aan de communicatie door onze gemeente. 

Geregeld komen bij onze fractie situaties ter ore dat onze inwoners van het kastje naar de muur worden gestuurd. Of dat zij, nadat zij de moeite hebben genomen om in de pen te klimmen en uitgebreid informatie te verschaffen en hun vragen toe te lichten, worden ‘afgescheept’ met een standaard antwoord. Of dat een medewerker van de gemeente niet adequaat reageert waardoor onze inwoners het idee krijgen dat zij niet serieus worden genomen. Maar ook dat de mensen de website ingewikkeld vinden of hun weg niet vinden naar de juiste informatie. Of dat er onvolledige informatie wordt verstrekt bij de invoering van nieuw beleid. 

Deze maand publiceerde gemeente Ede de resultaten van het onderzoek ‘Cliënt centraal’. Voor dit onderzoek is een enquête uitgevoerd onder de inwoners van onze gemeente die gebruik maken van de zorg waarvoor de gemeente vanaf 2015 verantwoordelijk is. Overall is het beeld voldoende. Maar ook hier is één van de belangrijkste aandachtspunten de communicatie door de gemeente: verschillende inwoners gaven aan het ‘lastig te vinden om wegwijs te worden in de wirwar van instanties, voorzieningen en informatie’. 

Service gerichtheid als uitgangspunt voor de taakuitvoering van onze gemeente betekent dat de gemeente laat zien dat zij er is voor haar inwoners. Maar door bovenstaande situatieschetsen lijkt het omgekeerde het geval: het zijn vooral de inwoners die hun best moeten doen de muur en het kastje te vinden en van onsamenhangende of onvolledige informatie die vanuit de gemeente komt, chocola te maken. VVD Ede weet dat dit niet de bedoeling is van het college, maar kan niet anders dan constateren dat dit in de praktijk geregeld anders wordt ervaren. VVD Ede vraagt zich af hoeveel moeite het college doet om deze situatie te veranderen en ten goede te keren voor onze inwoners. 

Daarom heeft VVD Ede de volgende vragen aan het college:

1. Is het college het met VVD Ede eens dat service gerichtheid aan onze inwoners een belangrijk uitgangspunt is voor de taakuitvoering door onze gemeente? Wat is de opvatting van het college hierover?

2. Herkent het college de situaties hierboven geschetst? 

3. Is het college het eens met VVD Ede dat de gemeente op veel fronten haar mate van servicegerichtheid en communicatie met onze inwoners kan verbeteren?

4. Is er een plan om de communicatie serieus te verbeteren zodat inwoners zich beter gehoord voelen en zodat zij voelen dat de gemeente haar serieus neemt? Of zijn er ambities op dit vlak? Zo ja, hoe ziet dit plan en hoe zien deze ambities eruit? Welke acties gaat het college nemen? 


H. Veltman 

VVD Ede