Onafhankelijke afhandeling bezwaren

In de raadsvergadering van 6 april 2017 stelde het college voor om ‘het ambtelijk horen’ te introduceren in Ede. Dat betekent dat als je als inwoner een bezwaar indient op een besluit van de gemeente, dit bezwaar behandeld en beoordeeld wordt door ambtenaren. Tot nu toe deed in veruit de meeste gevallen de onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften dit. De VVD Ede is van mening dat inwoners altijd moeten kunnen vertrouwen op een onafhankelijke weging van hun bezwaar en diende daarom een amendement in om de onafhankelijke commissie als mogelijkheid voor inwoners expliciet open te houden. D66 en Burgerbelangen dienden dit amendement mede in. Het amendement heeft het nét niet gehaald, met 18 stemmen vóór en 19 stemmen tegen. Daarom heeft VVD Ede daarna niet ingestemd met het voorstel van het college.


Het amendement is als bijlage aan dit bericht toegevoegd. 

VVD Raadslid Hester Veltman gaf in de raadzaal een toelichting op het amendement. U leest haar bijdrage hieronder.


Voorzitter,
 
De VVD Ede vindt het goed dat het bestuur en de organisatie van de gemeente proactief communiceren waarmee zij bezwaren hopen te voorkomen. Onze inwoners ervaren de communicatie door de gemeente op dit moment echter vaak juist (nog) niet als adequaat en proactief. Daar is nog veel werk aan de winkel. Bovendien, en dat is eigenlijk waar het hier om gaat, is voor VVD Ede de rechtsbescherming van onze inwoners een groot goed. Onze inwoners moeten altijd kunnen vertrouwen op een onafhankelijke weging van hun bezwaar.
 
Maar de gemeente wil ambtelijk gaan horen in plaats van via een onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften. En hoewel de gemeente daarbij haar best zal doen om de onafhankelijkheid te garanderen, een inwoner kan dat tóch anders zien. Bij de behandeling is niet helemaal duidelijk geworden waaróm de gemeente hiertoe over wil gaan. Aanvankelijk zei het college dat het efficiënter zou zijn. Maar toen we hier navraag over deden, bleek dit nauwelijks het geval. Vervolgens gaf het college aan op de nieuwe manier sneller, flexibeler te kunnen werken. En ‘de informele setting van een gesprek met ambtenaren kan voor inwoners aantrekkelijker zijn’. Dat zou kunnen, maar de VVD Ede is nog niet overtuigd van de meerwaarde. De VVD wil daarom de mogelijkheid om het bezwaar te laten behandelen door een onafhankelijke commissie, en niet door ambtenaren, open houden.
 
Het college zegde op 23 maart in de oordeelsvormende vergadering toe dat ook de route via de onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften blijft bestaan. De VVD wil dit én dat de gemeente dit ook helder communiceert aan de indieners van bezwaarschriften echter graag vastleggen met dit amendement. Vandaar dat wij als besluit willen toevoegen dat de gemeente bij iedere behandeling van een bezwaarschrift expliciet de keuze geeft om ofwel gebruik te maken van ambtelijk horen, ofwel gebruik te maken van de onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften, met daarbij een heldere toelichting op deze twee mogelijkheden.
 
Dank u, voorzitter.