Géén Outlet in Ede

In de oordeelvormende vergadering van 6 april 2017 is gesproken in de raad over grootschalige detailhandel in Ede Stad. De VVD Ede kan instemmen met de nieuwe kaders voor perifere- en grootschalige detailhandel binnen de Regio FoodValley, zo betoogde Stef van der Klok, woordvoerder van de fractie. Verstandig is het ook om het beleid na twee jaar te evalueren, gezien de snelle veranderingen in het winkellandschap.

Akkoord met beleid perifere-  grootschalige detailhandel binnen regio Food Valley; niet met factory outlet center in Ede.

Het tot stand gekomen beleidskader is een “schoolvoorbeeld” hoe samengewerkt dient te worden met acht gemeentes binnen de regio FV. Wildgroei in de regio zonder enige afstemming leidt tot ongewenste concurrentie bij de gemeentes onderling, maar ook ten opzichte van de binnenstedelijke winkelgebieden. VVD Ede is voorstander van vrijheid en eigen verantwoording maar vindt goede randvoorwaarden voor een gezonde detailhandelsstructuur zeker zo belangrijk. Wij zijn immers gebaat bij een bloeiende regionale economie.    

De zeven uitgangspunten in het behandeladvies zijn helder en goed uitvoerbaar. Met name de beheersing van het aantal perifere meters, de branches die zijn toegestaan en het maximum aandeel branchevreemd van 15%. Ook de mogelijkheid van afhaalcentra en de ongewenstheid van een factory outlet center. Met de outlet centers is al enige verzadiging in Nederland. Het verstoort marktverhoudingen in Ede en als raad dienen wij ook zeker oog te houden voor de bestaande detailhandelsstructuur (=werkgelegenheid).   

Het raadvoorstel behelst ook een aantal vervolgacties. Het begrip “nieuw voor oud” dient nog nader worden uitgewerkt. Dit is nog wel een uitdaging maar de winst is dat er in regionaal verband wordt nagedacht. Wij steunen de opvatting van het college dat we af moeten van de zgn. “gedoogconstructies”.

Een uitdaging wordt ook nog wel de grootschalige detailhandel in Ede (zoals bijv. Mediamarkt, Primark of Action). Wij hebben voorkeur om deze detailhandel zoveel mogelijk te realiseren in onze binnenstad. Wij denken dat grootschalige- en kleinschalige detailhandel tot elkaar veroordeeld zijn. De één zorgt voor traffic; de ander voor sfeer. Daarbij speelt ook horeca een belangrijke rol. Denk ook aan de opkomst van blurring, een mengvorm van Retail en horeca of bijv. vestiging van een indoor speelparadijs. 

Onze gemeente zou volgens VVD Ede nog eens meer moeten nadenken over goede randvoorwaarden voor grootschalige detailhandel in onze binnenstad. Denk bijvoorbeeld aan aangepaste huurprijzen, het doorbreken van muren van panden om winkelruimtes te vergroten, maar ook aan goede bereikbaarheid en gratis parkeren in onze binnenstad. 

Voor de financiering van genoemde randvoorwaarden hebben wij al eerder gepleit voor een herstructureringsfonds, opgezet door gemeente, projectontwikkelaars, vastgoedeigenaren en retailers. Mogelijk dat ook middelen zijn op te halen bij Rijk en Provincie. 


Stef van der Klok

Raadslid VVD EDE