Overlast hondenpoep

Inwoners van Ede klagen over overlast door hondenpoep. Tijdens de PDE (Politieke Dag Ede) heeft Stef van der Klok, namens de VVD Ede, verzocht het hondenuitlaat beleid en de regels hierover opnieuw te bezien. Dit vergt een aanpassing van de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening). Het voorstel is unaniem aangenomen.

Aanleiding waren ingezonden brieven van inwoners die zich beklagen over overlast in hun buurt door hondenpoep en te weinig hondenuitlaat voorzieningen in hun directe omgeving. Zij stellen voor de hondenbelasting maar weer te verhogen (deze is dit jaar verlaagd). VVD Ede is hier geen voorstander van. 

Hondenpoep is een omstreden onderwerp. Veel inwoners in Ede hebben een hond. Honden maken een belangrijk deel uit van de Edese samenleving. Ze zorgen voor levendigheid en het uitlaten van de hond draagt bij aan de sociale veiligheid aan  in de buurt. Tegelijkertijd deelt iedereen de openbare ruimte van Ede met elkaar. Het is van belang om eventuele overlast te voorkomen. Dit hangt af van goede spelregels en voorzieningen.

VVD Ede bepleit een onderzoek naar het huidige hondenbeleid in Ede en wil deze herijken. Zij is voorstander van een intensief- en interactief inspraakproces (burgerparticipatie) en wil alle hondenbezitters bevragen over knelpunten en verbetervoorstellen.   

Het is belangrijk dat inzichtelijk wordt gemaakt wat de verhouding is tussen de (ambtelijke) kosten voor de uitvoering van het hondenbeleid in relatie tot de opbrengsten van de hondenbelasting, aldus VVD Ede. Daarnaast vraagt zij aandacht  voor extra uitlaatvoorzieningen in Ede Stad en ruimte voor discussie over de (her)invoering van de opruimplicht  voor alle hondenuitlaat voorzieningen. De aanlijnplicht blijft onveranderd als het aan VVD ligt. De hond moet overal in de bebouwde kom worden aangelijnd behalve in losloop gebieden.  

Op dit moment is het niet verplicht in de losloop gebieden - binnen de bebouwde kom - om hondenpoep op te ruimen. Het gevolg is dat veel hondenbezitters deze plekken mijden, omdat zij deze plekken onhygiĆ«nisch vinden. Vervolgens laten hondenbezitters elders in de buurt  hun honden poepen zonder dit op te ruimen. Dit hufterige gedrag wil VVD Ede aanpakken door meer te handhaven. Ede kent naast losloop gebieden ook hondenspeelvelden, hondentoiletten en locaties waar het verboden is om honden uit te laten. VVD Ede wil eveneens de effectiviteit van deze voorzieningen in het onderzoek meenemen.