Bijdrage VVD Ede Perspectiefnota 2e termijn

Donderdag 6 juli 2017 mochten de politieke partijen voor de tweede keer reageren op de Perspectiefnota. Met behulp van dit document proberen de regerende partijen in Ede (het college) duidelijk te maken waar het geld aan uitgegeven is en waar nog geld naar toe moet gaan. Soms wordt er aangegeven op welke wijze het convenant, de afspraak om te regeren, uitgevoerd wordt. Het is politiek gezien erg belangrijk, op dit moment worden verschillende zaken voorgesteld om uit te voeren in de komende jaren. De VVD Ede probeert vanuit de oppositie kritisch en constructief mee te denken met het college.

Na de inbreng van de politieke partijen in de 1e termijn, geven de wethouders en de burgemeester aan wat zij van de verschillende bijdrages vinden. Naar aanleiding van de antwoorden mogen de politieke partijen nog een keer reageren. De bijdrage van de VVD Ede in de 2e termijn ziet er als volgt uit:

Voorzitter, de VVD Ede fractie wil het college hartelijk danken voor de beantwoording van onze vragen en de toezeggingen hierop in de eerste termijn.

Wij noteerden als toezeggingen:

Het Pro Memory (zonder bedrag) opnemen in de begroting van het onder de grond brengen van de hoogspanningslijnen. 

Te onderzoeken of de nieuwe brandweer kazerne in Bennekom zo kan worden ingericht dat deze ook voor maatschappelijke functies, zoals vergaderlocatie voor buurt- en welzijnsinitiatieven  dienst kan doen. 

Terugkoppeling in september van de financiële ontwikkeling in de jeugdzorg. 

De broedplaats of de sociale wijkonderneming die wordt opgestart in Ede Zuid, waarbij de bewoners het initiatief nemen, na positieve evaluatie ook te stimuleren en te faciliteren  voor de wijk Veldhuizen. Dit juist met de veiligheid in het achterhoofd. 

Voorzitter, de VVD Ede is mede indiener van bijna alle amendementen en moties die door andere partijen zijn opgesteld om lastenverlichting voor onze inwoners te verkrijgen met name via belasting- en leges verlaging. 

De VVD Ede heeft in eerste termijn al gezegd dat de onverwachte en nauwelijks onderbouwde gigantische verhoging van de uitgaven voor de gemeentelijke  ambtelijke organisatie voor  de VVD Ede onbegrijpelijk zijn. In feite is ook coalitiepartij D66 deze mening toegedaan, anders dienen ze geen amendementen in waarmee zijn het college corrigeren. We begrijpen dat meerdere partijen aan onze zijde die van mening zijn dat het financieel beleid van ons college – op zijn zachtst gezegd – niet helemaal pluis is.

Daarom dienen wij hierbij  met een amendement in om de voorgestelde extra uitgaven voor de ambtelijke organisatie van 3.350.000 over 2017, 2018 en 2019 en 1.350.000 structureel vanaf 2020 te korten met een structureel bedrag van 1 miljoen euro. Als we ruim in ons jasje zitten als gemeente, dan vindt de VVD dat we ook wat moeten teruggeven aan de mensen die dat jasje betaald hebben.

Daarom dit amendement om de OZB (Onroerend Zaak Belasting) te verlagen met 1 miljoen euro. En om de discussie vóór te zijn: sommige mensen menen de OZB-betalers weg te zetten als ‘allemaal rijke mensen’. OZB-betalers zijn ook de mensen die hard werken om hun hypotheek te kunnen betalen, die net hun eerste starterswoning gekocht hebben, die nét die kleinere, goedkopere woning konden kopen zodat ze een beetje eigen vermogen op konden bouwen, maar ook de mensen die een huis onder water hebben, die hun baan kwijt zijn of net gescheiden en tóch hun hypotheek moeten betalen. En wat de VVD betreft ook de mensen die in sociale huurwoningen wonen, omdat de woningcorporaties voordeel hebben bij deze teruggave en dit kunnen doorrekenen in een huurverlaging. En, niet te vergeten, ook de ondernemers met eigen panden die zorgen voor de werkgelegenheid in onze gemeente. Kortom, alle gebruikers van onroerend goed in de gemeente Ede. Is het nu écht teveel gevraagd om deze mensen iets terug te geven nu onze gemeente zo ruim in haar jasje zit?. 

Daarmee merken de inwoners van Ede ook eens direct in de portemonnee dat het beter gaat met de Nederlandse Economie. Dat merkt de gemeente namelijk zelf ook door hogere uitkeringen vanuit den Haag. 

Voorzitter, de gemeente heeft bij nieuwe of hogere uitgaven altijd de gewoonte gehad die eerst met de raad te bespreken voordat besluitvorming plaats vindt.

Als recent goed voorbeeld hiervan noem ik de verhoging van het bouwkrediet van de top sporthal.

In deze perspectiefnota wordt zomaar geheel onverwacht en zonder goede onderbouwing 2.0 miljoen voor 3 jaar incidenteel en 1.3 miljoen structureel voor aanpassing van de organisatie ingeboekt. Twee dagen voor de behandeling vandaag, krijgen we 2 A4'tjes met een vage toelichting. Onacceptabel voor de VVD. En onbehoorlijk. Want hoe kunnen wij als gemeenteraad op deze manier onze verantwoordelijkheid nemen?

Dit terwijl de bezuinigingsoperatie op de organisatie uit het verleden nog niet is afgewikkeld.

De wethouder die hier nu verantwoordelijk voor is, stemde destijds in met de bezuinigingen op de organisatie.

Voorzitter, voor de VVD Ede is het klip en klaar. De wethouder laat ernstige steken vallen in dit portefeuille onderdeel: het begrotingsproces verloopt onzorgvuldig, de raad wordt niet goed meegenomen in de wezenlijke keuzes die onze gemeente moet maken en die bepalend zijn voor de toekomst. Deze wezenlijke keuzes gaan namelijk langdurig heel veel geld kosten. De VVD Ede betreurt het zeer, maar kán daarom niet anders dan een motie van treurnis indienen met betrekking tot het functioneren van wethouder Van Huijstee.