In geval van nood

Hulpdiensten zoals de politie of ambulancedienst, of personeel van (thuis)zorginstellingen moeten regelmatig bij een noodsituatie zoeken naar belangrijke gegevens, zoals telefoonnummers van familie/vrienden of medicijngegevens. De VVD Ede wil daarom de ‘In geval van nood-kaart’ laten verspreiden onder al onze inwoners. De VVD Ede zal dit op 26 oktober in de vergadering van de gemeenteraad voorstellen met onderstaande motie.

Motie In geval van nood kaart

De raad van de gemeente Ede in vergadering bijeen d.d. 26 oktober 2017

Constaterende dat:

  • hulpdiensten zoals de politie of ambulancedienst, of personeel van (thuis)zorginstellingen met regelmaat bij een noodsituatie moeten zoeken naar belangrijke gegevens zoals telefoonnummers van familie/vrienden of medicijngegevens;

Overwegende dat:

  • in een noodsituatie ieder moment telt en dus belangrijke contactgegevens van familie en/of medicijninformatie snel voorhanden moeten zijn;
  • de gemeente Amstelveen hiervoor een eenvoudige kaart heeft ontwikkeld , in nauwe samenwerking met politie, ambulance, brandweer en verschillende zorginstellingen (zie bijlage);
  • deze ‘In geval van nood-kaart’ in de gemeente Amstelveen huis aan huis is verspreid met het advies deze in te vullen en in de meterkast te hangen;
  • Amstelveen met deze kaart in een behoefte voorziet en van haar inwoners veel waardering voor dit initiatief heeft ontvangen;
  • Amstelveen alle ontwikkelkosten heeft gedragen en andere gemeenten de gelegenheid biedt het initiatief kosteloos over te nemen;
  • de In geval van nood-kaart ook in Ede van meerwaarde kan zijn;
  • de In geval van nood-kaart bijdraagt aan een snelle en adequate hulpverlening en aan een goede en gerichte communicatie;
  • de kosten bij invoering in onze gemeente zeer beperkt zijn omdat Amstelveen al heeft voorzien in de ontwikkelkosten;
  • de gemeente Ede in haar communicatieplan voor de verspreiding van de kaart voor de meest praktische en efficiënte werkwijze kan kiezen (bijv. aansluiten bij andere communicatiemomenten/-middelen) 

Verzoekt het college van B&W de In geval van nood-kaart in Ede in te voeren en deze te laten verspreiden onder alle huishoudens.

En gaat over tot de orde van de dag.