Gemeenteraad stemt in met ontwikkelperspectief WFC - VVD-motie aangenomen

Tijdens de laatste raadsvergadering voor de gemeenteraadsverkiezingen (8 maart jl.) is, na een enigszins moeizame weg voor wethouder Weijland (D66), een ontwikkelperspectief (een kader) aangenomen in de raad. Tijdens een eerdere oordeelsvormende vergadering vroeg het college veel vrijheid aan de raad om het WFC-gebied verder te mogen ontwikkelen.

Zou aanvankelijk alleen het WFC Experience Center, een businesspark (kantoren), een hotel met congresfunctie, en short- en middle-stay (tijdelijk woonverblijf voor kenniswerkers) ontwikkeld worden, nu was het verzoek om ook een kleine woonwijk in het gebied te mogen realiseren. Motivatie en argumentatie is om meer levendigheid in het gebied aan te brengen. Daar is op zich niets op tegen, maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat het voor WFC Development financieel ook veel aantrekkelijker is om een woon-werklocatie te ontwikkelen. 

VVD Ede heeft zich kritisch opgesteld tegen het voorgelegde plan, omdat het oorspronkelijke concept van het WFC-gebied steeds meer dreigt verlaten te worden. Het college gaat naar de mening van onze fractie wel erg ver in het tegemoet komen van de wensen van WFC Development. 

In de motie is o.a. opgenomen maximale prioriteit te geven aan het oorspronkelijke concept, woningen verdeeld te realiseren op het terrein en dit gelijk op te laten lopen (dus niet eerst de woningen en dan de rest). VVD Ede wil vasthouden aan kwaliteit van het plan en niet het gebied half vol te bouwen met woningen. Vooralsnog zullen maximaal 300 tot 600 woningen worden gerealiseerd. Een groot deel van de raad was het eens met deze zienswijze. 

Zeer positief was dat wethouder Weijland kon melden dat Green Real Estate (medeaandeelhouder van WFC Development) bereid is om €25 miljoen te investeren in het project. Ook zal zij €425.000 voorfinancieren om het masterplan op te zetten. De totale investering bedraagt 58 miljoen. Provincie Gelderland en gemeente Ede investeren zelf resp. €15 en €5 miljoen. Naar verwachting zal het Rijk ook €5 miljoen gaan bijdragen en daarmee lijkt zo langzamerhand de investering gedekt. De hoop is gevestigd dat fondsen en of bankiers de overige €8 miljoen voor hun rekening willen nemen. 

Met het ontwikkelperspectief kan een volgende stap gezet worden naar de structuurvisie en de MER (onderzoek naar milieugevolgen). Naar verwachting zal hier eind van het jaar duidelijkheid over komen. De raad heeft hierover het laatste woord. Spannend is nog wel of de gemeente uitkomt met haar grondexploitatie (de GREX). Dit zal straks blijken uit het meerjarenperspectief grondbedrijf (MPG). Deze wordt vastgesteld tijdens het behandelen van de programmarekening 2019-2021.