Raadsvragen over verkabeling hoogspanningslijnen in Ede

In de afgelopen raadsperiodes heeft de VVD Ede veelvuldig gepleit voor het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen in Ede. Tot op heden blijft dit dossier zich langzaam voortbewegen en vraagt de VVD zich af op welke wijze we de besluitvorming kunnen versnellen en tot een afronding kunnen brengen.

© Hoogspanningsnet.com

In de memo van 13 maart van het College aan de Gemeenteraad wordt gerapporteerd over de stand van zaken, Hieruit blijkt onder andere dat het wetsvoorstel waaronder de verkabelingsregeling valt, naar verwachting per 1 juli 2018 van kracht wordt en de kosten voor de gemeente Ede waarschijnlijk hoger gaan uitvallen.

Verder wordt ook aangegeven dat de onderhandelingen tussen het IPO (de provincies) en het Platform Hoogspanning (waar de gemeente Ede lid van is), om tot een goede verdeling van de kosten te komen, stroef verloopt.

Tot slot wordt als voorzet op de toekomstige besluitvorming ter overweging meegegeven dat netbeheerder Liander heeft aangegeven ze op termijn (10 tot 15 jaar) zelf op eigen kosten de hoogspanningslijn onder de grond gaan brengen.

Naar aanleiding van de memo hebben wij de volgende vragen:

1. Wat is de reden waarom de onderhandelingen tussen het IPO en het Platform Hoogspanning stroef verlopen?

2. Wat is de specifieke houding van provincie Gelderland ten aanzien van het niet willen bijdragen aan de verkabeling?

3. Hoe moeten wij de overweging voor besluitvorming met betrekking tot het zelf door Liander onder de grond brengen van de kabel over 10-15 jaar lezen? Is dat een harde toezegging of moeten we dat anders interpreteren? 

4. Hoe kijkt de gemeente zelf tegen de termijn van 10-15 jaar aan? Vindt men dat te lang of acceptabel als dit economisch de beste oplossing is?

5. De besluitvorming in de gemeenteraad is voorzien in Q3 2018. Staat dan al vast of de provincie(s) een bijdrage gaan leveren of wachten we te allen tijde op de uitkomst van de onderhandelingen?

6. Indien de gemeenteraad positief zou besluiten over de verkabeling in Q3 2018, wat is dan het voorziene tijdspad voor de daadwerkelijke realisatie?