Verslag Politieke Dag Ede (PDE) - 31 mei

Op donderdag 31 mei vond een Politieke Dag Ede (PDE) plaats. Deze bestond alleen uit een besluitvormend deel. Bijgevoegd een verslag van onze inbreng.

© Gemeente Ede

De vergadering kunt u hier terugkijken:
https://ede.raadsinformatie.nl/vergadering/439109/Politieke%20Dag%20Ede%2031-05-2018

Allereerst zijn een tweetal agendapunten mede door onze inzet van de agenda afgehaald en verplaatst:

 • BV13 - Protocol onderzoek (mogelijke) schendingen bestuurlijke integriteit
  De VVD had een amendement voorbereid in overleg met de behandelend ambtenaar om de positie van de fractievolgers en raadsleden gelijk te trekken. Vanwege het feit dat er meerdere fracties van plan waren input te leveren op het protocol en de porteuillehouder (de burgemeester) niet aanwezig was, heeft het college besloten het van de agenda af te halen.

 • BV14 - Evaluatie en jaarverslag Lokale Ombudscommissie
  Dit punt is op ons verzoek van de agenda gehaald met instemming van bijna de gehele raad (met uitzondering van de SGP). De evaluatie roept dusdanig veel vragen op dat er meer tijd nodig is om een goede afweging te maken of we de Lokale Ombudscommissie moeten houden of ons moeten aansluiten bij de Nationale Ombudsman. Dit wilden we goed bespreken met de raad in een oordeelsvormende vergadering.

Op een aantal agendapunten hebben wij een stemverklaring gegeven:

 • BV05 - Huisvesting arbeidsmigranten
  (Bart Omlo) Allereerst willen wij de oud-wethouder en zijn ambtenaren hartelijk danken voor de beantwoorden van de vragen. Wij ondersteunen de voorgestelde aanpak en hebben hierbij nog een drietal opmerkingen.

  Ten eerste verzoeken we het college de huisvesting van arbeidsmigranten met voortvarendheid op te pakken. Het probleem is er al en moet nu snel opgelost worden.

  Op de tweede plaats zijn wij blij met de gekozen rol voor de gemeente in dit dossier, waarbij zij zich verantwoordelijk voelt, maar de primaire verantwoordelijkheid bij de werkgevers en arbeidsbemiddelaars laat.

  Tot slot verzoeken wij het college met klem om bij dit onderwerp de communicatie met onze inwoners goed te organiseren gelet op de mogelijke gevoeligheden rondom dit thema, zoals in diverse gemeentes al is gebleken.

  Wij wensen u veel succes bij de uitvoering.


 • BV06 - Rekenkamerrapport
  (Stef van de Klok) VVD Ede kan instemmen met de aanbevelingen van de Rekenkamer Commissie. Het betreft een update van een meerjarig beleidskader voor alle gemeentelijke heffingen en een betere onderbouwing van beleidsmatige overwegingen voor een gemeentelijke heffing.

  Wij hebben wij als fractie gepleit om de raad meer inzicht te verschaffen in de opbouw van belastingtarieven. De netto gewenste opbrengst per belastingsoort, de perceptiekosten en de belastingbedragen die niet geïnd worden. Wij zijn ook benieuwd hoe onze perceptiekosten zich verhouden tot andere gemeentes. Wij komen hier op terug binnen de “Raadswerkgroep Programmabegroting”


 • BV07 - Bestemmingsplan Smaakpark Ede
  (Thimo Harmsen) VVD Ede stemt van harte in met het voorliggende ‘gewijzigde vaststelling van bestemmingsplan’. Maurits Noord Smaakpark is een welkome aanvulling op ‘Ede foodstad’ en is een mooi voorbeeld van het ‘laden’ van het thema Food bij onze inwoners!

  VVD Ede wenst de ondernemende initiatiefnemers veel succes met het verwezenlijken van dit plan!


 • BV11c - Ontwerpbegroting VGGM
  (Bart Omlo) Bij de begroting van de VGGM is door de gemeente Zevenaar-Rijnwaarden een zienswijze ingediend, waarin zij in feite aangegeven dat zij vinden dat investeringen voor de verbetering van de huisvesting en ICT-middelen uit de begroting zouden moeten komen en niet via een bestemming van het positief resultaat van het afgelopen jaar.

  De VVD in Ede vindt eveneens dat structurele uitgaven altijd met structurele middelen en incidentele uitgaven met incidentele middelen moeten worden gedekt. Zo gaan wij in Ede ook om met onze financiën.

  Wij roepen het college dan ook op om bij toekomstige begrotingen en resultaatbestemmingen kritisch te zijn op de wijze waarop VGGM dit invult. De VVD stemt verder in met de begroting.

Tot slot heeft Stef van de Klok een korte bijdrage geleverd bij agendapunt BV12 Werklocaties Foodvalley over de beschikbaarheid van bedrijventerreinen voor onze Edese ondernemers. Hieronder zijn bijdrage:

 • Wij hebben kennis genomen van het Regionale Programma Werklocaties FV en Visie Werklocaties FV. Wij kunnen op zich instemmen met de uitgangspunten.

  We hebben één kanttekening.

  Als we dit beleid projecteren op het beleid van onze gemeente, dan zien wij dat de snelheid van uitgifte van kavels op onze bedrijventerreinen zeer afhankelijk is van de conjunctuur. Waren de kavels bijvoorbeeld op BT A12 een aantal jaren geleden niet te slijten. We zijn ze nu allemaal kwijt, mede gezien de gunstige geografische ligging van Ede. Chapeau dus voor onze  Accountmanagers Economie, maar het is afgelopen tijd zo hard gegaan dat onze eigen ondernemers nu in het gedrang komen als zij een nieuw bedrijfspand willen bouwen. In één keer is dus een kavel op een bedrijventerrein in onze gemeente schaars geworden. Is dit een goede ontwikkeling?

  Er zijn min of meer 3 categorieën ondernemers te onderkennen die kavels willen kopen in onze gemeente:
  Ondernemers uit onze regio die een pand bouwen voor eigen gebruik
  Ondernemers buiten onze regio die een pand bouwen voor eigen gebruik
  Projectontwikkelaars/beleggers die bedrijfsverzamelgebouwen realiseren voor verhuur aan derden

  Onze observatie is dat op het BT A12 veel ondernemers zijn neergestreken van buiten de regio en/of panden staan van beleggers voor verhuur? Strookt dit nu met de ambities van de visie werklocaties. Sluit dit aan bij het zorgvuldig afwegen en invullen van de ruimte die in de visie wordt bepleit? Wat gaat de wethouder er aan doen om meer evenwicht te krijgen in de ambities?

Na afloop van de vergadering (20.15u) hebben we met een deel van de raadsleden de lokale middenstand nog wat ondersteund...