Bespreking concept-bestuursakkoord 'Ruimte voor Ede'

Op donderdag 7 juni heeft de gemeenteraad het bestuursakkoord 'Ruimte voor Ede' besproken. Op basis van het debat worden de laatste wijzigingen doorgevoerd waarna het wordt vastgesteld in het College van B&W.

© Gemeente Ede

Het volledige debat kunt u hier terugkijken: 
PDE 7 juni

De onderhandelende partijen hebben met het concept bestuursakkoord gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen met een visie voor de toekomst waarmee het college en de gemeenteraad gezamenlijk aan de slag kunnen gaan om concrete plannen te maken voor de komende periode. Daar waar mogelijk zijn de doelstellingen/resultaten al geconcretiseerd, zoals bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en het Word Food Experience Center, maar op andere punten moet dit nog verder worden uitgewerkt.

Ondanks het feit dat er veel complimenten waren voor het gepresenteerd akkoord, vonden de oppositiepartijen (in tegenstelling tot het bovenstaande) dat het al concreter had gemoeten. Vanuit de VVD hebben wij daarop aangegeven dat je dan niet samen met de hele raad plannen maakt, maar het feitelijk in een aantal weken met de onderhandelende partijen dichttimmert en dat is nooit de insteek geweest. Uiteraard zijn wij van mening dat op basis van het bestuursakkoord concrete plannen gemaakt moeten worden met meetbare (en realistische doelen).

Een tweede discussiepunt was de wijze waarop partijen hebben onderhandeld en concessies hebben gedaan aan hun partijprogramma’s op punten zoals de koopzondag, Parklaan, doelstellingen op het gebied van energietransitie en lastenverlagingen. Wij hebben daarop aangegeven dat je alleen aan tafel moet gaan zitten als je de wil hebt om er gezamenlijk uit te komen. Dat betekent niet het overboord gooien van je idealen, maar met respect voor elkaar proberen te zoeken naar oplossingen voor de verschillen.

Ten aanzien van de koopzondag heeft onze fractievoorzitter nogmaals aangegeven dat de VVD altijd een voorstander zal zijn van het volledig vrijlaten van ondernemers of/wanneer zij open en/of dicht willen gaan (ook op zondag). Gelet op de grote verschillen tussen de partijen (terugdraaien bestaande winkelopenstelling vs. volledige openstelling) hebben wij besloten op deze periode geen verandering door te voeren op het huidig beleid.

Op het gebied van de financiën heeft de gemeente Ede flinke tekorten in het sociaal domein. In het convenant is opgenomen dat we in deze collegeperiode streven naar een duurzaam financieel perspectief met als doel om controle te krijgen op de stijgende zorgkosten. Naast de stijgende zorgkosten wilden de collegepartijen wel ruimte houden voor groei en het verwezenlijken van ambities op het gebied van wonen, duurzaamheid en veiligheid.

De VVD is blij dat ondanks deze uitdagingen, de collegepartijen geen lastenverzwaringen (met uitzondering van de inflatiecorrectie) gaan doorvoeren voor inwoners en ondernemers. Tevens zal er gekeken worden bij meevallers of deze kunnen worden teruggeven. Tot slot streeft de coalitie ernaar om aan het eind van de collegeperiode te kijken naar ruimte om de inflatiecorrectie niet toe te passen en daarmee feitelijk een kleine lastenverlichting te bewerkstelligen. Een realistisch en eerlijk verhaal om het huishoudboekje van de gemeente Ede op orde te houden, zonder direct naar lastenverhogingen te grijpen. Echt een winstpunt voor de VVD in het convenant!

Naast bovenstaande discussiepunten werd er nog over diverse andere zaken gesproken zoals integratie, cultuur, energie en duurzaamheid en het behoud van jong erfgoed.

Het debat werd scherp, maar met respect voor personen gevoerd. Het is nu aan de oppositiepartijen om nog enkele tekstsuggesties te doen, waarna de coalitiepartijen deze zullen bespreken op maandag 11 juni op basis waarvan het akkoord kan worden afgerond. Deze zal dan ter vaststelling aan het college worden verzonden, waarna op 19 juni het akkoord “Ruimte voor Ede” een feit zal zijn.

De VVD Ede is blij met het brede akkoord waarmee een goede basis is gelegd voor de komende periode. Belangrijke punten voor de VVD in het akkoord: doorontwikkelingen WFC, veel aandacht voor werkgelegenheid, veel aandacht voor woningbouw in alle segmenten en doorstroom op de woningmarkt, duurzaam financieel perspectief, focus op ondernemers en ondernemerschap, verbeteren communicatie met inwoners en ondernemers, veiligheid (verkeersveiligheid, radicalisering), toekomstbestendige infrastructuur zowel voor auto, als fiets en voetganger, stevig inzetten op duurzaamheid en energietransitie en het grijpen van kansen op het gebied van groei.

Heeft u vragen over het bestuursakkoord of onze mening over een specifiek onderwerp? Bezoek dan onze openbare fractievergaderingen of neem contact op met een van onze fractieleden.