Geen snelfietsers door Bennekom

Afgelopen week diende Sjoerd Bakker, van onze VVD fractie, een motie in samen met Gert Jan Koster van Gemeentebelangen, Peter van Leusden van GroenLinks en Charifa el Kaddouri van de fractie El Kaddouri–Moorman. Het was Sjoerd z’n ‘maidenspeech’, wat betekende dat hij voor het eerst de raad toesprak.

Het doel van de motie was om het college op te roepen om een onderzoek te starten naar de aanleg van een extra obstakelvrije fietsroute buiten het centrum van Bennekom om.

Er loopt nu al een onderzoek naar de aanleg van een snelfietsroute van het centrum van Ede naar het centrum van Wageningen waarbij veel onrust bij de inwoners van Bennekom is ontstaan over een specifiek tracé van deze snelfietsroute namelijk het tracé dat via de Edeseweg over de Dorpsstraat dwars door het centrum van Bennekom loopt. Ook in de Ede Stad was een artikel over de motie verschenen (https://edestad.nl/lokaal/extra-obstakelvrije-fietsroute-bennekom-461168).

Uiteindelijk ontstond er een gezond debat tussen de verschillende fracties en kwam wethouder De Pater aan het woord. Deze gaf aan dat hij de motie zeer zeker interessant vond en deed de toezegging de in de motie uitgesproken intenties, namelijk; nader onderzoek van een alternatieve route en de mogelijkheid van een (co)financiering door de provincie bij de verdere uitwerking van de plannen te betrekken. Dit was voor de indieners voldoende reden om de motie uiteindelijk in te trekken.

De motie is hier (https://ede.raadsinformatie.nl/document/6635663/1) terug te vinden en de bijdrage van Sjoerd was als volgt:

"Voorzitter,

De ‘snelfietsroute’ van Ede centrum naar Wageningen centrum heeft zijn imago niet bepaald mee. Dit komt wellicht ook door de naam ‘snelfietsroute’ die, en ik denk in plaatjes, bij mij het beeld oproept van hordes wielrenners en e-bikes die zich een weg banen door de knusse dorpsstraat van Bennekom tussen mensen met volle boodschappentassen, langs de busjes die aan het uitladen zijn, auto’s en andere fietsers die daar rijden.

Een naamsverandering verandert dat nu niet meer…het beeld is er immers al. Ter illustratie; als de ‘Betuweroute’ destijds de ‘A15-route’ had geheten, was er wellicht ook minder weerstand geweest. Het tracé van de fietsroute is in overleg met diverse organisaties gemaakt waarbij het uitgangspunt was; fietsers kiezen, net als water, altijd de kortste route dus een andere route onderzoeken heeft weinig zin.

Inmiddels zijn er steeds meer snelle tweewielers die vooral de snelste route kiezen. Rond Amsterdam op de A10 gaan auto’s immers ook niet van Noord naar Zuid via de binnenstad. Dat is weliswaar de kortste route maar zeker niet altijd de snelste.

Het plan voor de snelfietsroute ligt er al sinds 2014 toen de eerste onderzoeken werden gestart. De wereld is veranderd in de afgelopen 4 jaar. Inmiddels rijden steeds meer mensen op een e-bike en heeft de speed-pedelec, die snelheden tot 40 km/u kan bereiken, haar intrede gedaan en het bezit daarvan groeit in populariteit. 

Ten aanzien van de fietsroute maak ook ik, als inwoner van Bennekom, me zorgen wanneer ik het woord ‘snelfietsroute’ hoor. Met name over de veiligheid van medeweggebruikers op het deel vanaf de Edeseweg na de A12 door de Dorpsstraat. 

De toezegging van wethouder De Pater tijdens het vragenuurtje van 31 mei geeft ons als raad dan ook ruimte om de uitwerking van dat tracé te bespreken. Feit is echter wel dat de Provincie Gelderland heeft aangegeven dat zij enkel financieel wil bijdragen indien de fietsroute het centrum van Bennekom aandoet. Een bijdrage van 6 miljoen euro. Deze bijdrage van 6 miljoen euro wordt ook deels besteed aan de noodzakelijke herstructurering van de Emmalaan.

Feit is ook dat er nu al een fietsroute door het centrum van Bennekom ligt, die ook nu al intensief wordt gebruikt, drukker en drukker wordt en daarmee in potentie onveiliger. De toegezegde subsidie en bijbehorende eis van de provincie mogen wat ons betreft geen reden zijn om kosten wat kost iets door te drukken waar geen draagvlak voor is. Maar zonder meer afscheid nemen van 6 miljoen euro subsidie, lijkt ons ook geen goed plan. 

Voorzitter; laten we onze kop niet in het zand steken. De fietsers, fietsen er nu ook al en zullen niet ineens andere routes gaan nemen. Laten we hen helpen om nog sneller van A naar B te komen zonder dat de veiligheid van onze inwoners in het geding komt en mét behoud van subsidie van de Provincie Gelderland voor dit tracé en voor andere onderdelen van de fietsroute van Ede naar Wageningen.

Gisteren stond in de Ede Stad een artikel met de kop 'Ede moet de kansen grijpen van provinciegeld' waarin, naast de mooie verkiezingsslogan van onze partij, wij als raad worden aangespoord om een beroep te doen op, en ik quote, “De grote pot met geld” van de provincie.

Daarom verzoeken wij als raad het college om:

1. naast het thans lopende onderzoek naar de mogelijkheid om een fietsroute door het centrum van Bennekom te realiseren ook een onderzoek te starten naar de mogelijkheid om een extra obstakelvrije fietsroute aan te leggen, ook geschikt voor bromfietsen, scooters en speed-pedelecs, die vanaf de Hoekelumse Eng of de Hoekelumse Brinkweg naar de Dr. W. Dreeslaan loopt en aansluit op de bestaande (brom)fietsroutes ter hoogte van de Kielekampsteeg; 

2. beide onderzoeken parallel aan elkaar, snel en zorgvuldig uit te voeren en af te ronden;

3. in het bovengenoemde onderzoek naar een extra obstakelvrije fietsroute te bezien of deze reëel kan bijdragen aan het laten afnemen van de druk van (snel) tweewielerverkeer door het centrum van Bennekom, zodat de raad over beide routes zijn wensen en bedenkingen kan uiten;

4. te onderzoeken of een fietsroute door het centrum van Bennekom hierdoor minder infrastructurele kosten met zich meebrengt waardoor er mogelijk geld beschikbaar komt; 

5. in overleg te treden met de Provincie Gelderland over de financiering van deze extra (brom)fietsroute;

Voorzitter, dank u wel."