Tweede termijn begroting inclusief amendementen en moties

Op donderdag 15 november vond de tweede termijn plaats van de begrotingsbehandeling inclusief alle amendementen en moties op de begroting. Bijgevoegd onze inbreng en een paar bijzonderheden ten aanzien van de ingebrachte moties en amendementen.

INBRENG TWEEDE TERMIJN

Voorzitter,

Allereerst willen wij het college danken voor de beantwoording van onze vragen die wij in de eerste termijn hebben gesteld en de toezeggingen die door het college zijn gedaan.

Toezeggingen/Bedrijventerreinen

Goed om te horen dat we bij de perspectiefnota de onderdelen gaan bespreken die nu nog onder de streep staan en dat het college voortvarend aan de slag gaat met het plan van aanpak ondermijning (en ons jaarlijks op de hoogte houdt van de voortgang). Ook het feit dat we bij de nieuwe bedrijventerreinen kritisch kijken naar het soort bedrijven en of we ruimte kunnen bieden aan lokale en/of foodgerelateerde ondernemingen vinden wij goed om te horen, alleen dat is bij de afgelopen bedrijventerreinen niet zo goed gelukt. Kan de wethouder aangeven hoe we dit beter in de hand gaan houden?

Woningmarkt

De beantwoording op onze vragen met betrekking tot de urgentie op de woningmarkt vinden wij echter niet geruststellend. Allereerst geeft de wethouder de indruk dat we kunnen/moeten sturen op het minder aantrekken van mensen vanuit de Randstad. Daar begrijpt de VVD helemaal niets van… Nou zijn we een aantrekkelijke gemeente met goede voorzieningen, ruimte om te wonen en een prachtige natuur en dat trekt mensen aan van buiten Ede, en dan wil de wethouder dat verminderen? Gaan we dan ingrijpen in de markt en mensen alleen toestaan een huis te kopen als ze uit Ede komen? Waarom zijn we niet blij mee met onze groeimogelijkheden en zorgen we gewoon voor voldoende woningen zodat zowel de mensen uit Ede, alsook van buiten onze gemeente gewoon een plek kunnen vinden?

Op de tweede plaats lopen we achter met het bouwen met name op het gebied van sociale woningbouw. Dat ligt natuurlijk aan diverse factoren, maar zouden we dan niet bijvoorbeeld naast het inzetten op bouwen ook niet moeten inzetten op het actiever bevorderen van de doorstroom? Hebben we überhaupt wel inzicht in waar scheefwonen in Ede plaatsvindt? Kan de wethouder toezeggen ons hier in het eerste kwartaal van 2019 een overzicht te geven?

Ook zouden we voor bepaalde groepen, zoals bijvoorbeeld statushouders en arbeidsmigranten tijdelijke woningen kunnen realiseren door bijvoorbeeld het aanpassen van kantoorgebouwen. Voor de eerste groep is er zelfs landelijk budget om tijdelijke huisvesting te realiseren (Tijdelijke regeling stimulering huisvestingvergunninghouders). Maken wij hier al gebruik van en zo nee, waarom niet?

Tot slot zijn er diverse initiatieven om maatwerk toe te passen bij woningbouw zoals tiny houses, CPO’s en dergelijke. Laten we deze gewoon de ruimte geven, maar wel inpassen in onze totale woonvisie. Dus bijvoorbeeld niet een groot stuk bouwgrond reserveren voor tiny houses die dan qua woonruimte wel ‘tiny’ zijn, maar qua grondbehoefte niet. Dan schieten we met z’n allen door. Is de wethouder dat met de VVD eens?

Leges op paspoorten en ID-kaarten

Voorzitter, graag wil ik nogmaals terugkomen op de discussie rondom de teruggave voor de leges van de paspoorten en ID-bewijzen. Zoals u allen heeft kunnen horen, ontvangt de gemeente Ede een kleine 3,3 miljoen euro om de tekorten in de zorg te compenseren. Een mooie meevaller! Het is verleidelijk om dit geld nu direct weer uit te geven om de korting op de paspoorten alsnog door te voeren, maar wij denken wij dat het verstandiger is om eerst te kijken of we ons huishoudboekje op orde krijgen. Als het lukt om onze tekorten in de hand te houden en er blijft dan geld over, dan kunnen we dit geld altijd nog uitgeven…

Hondenbeleid

Dan, voorzitter, willen wij nog even de motie herijkinghondenbeleid van 8 februari 2018 onder de aandacht brengen die wij samen met Gemeentebelangen, Groenlinks, Christenunie en het CDA destijds hebben ingediend en is aangenomen. In de motie werd onder andere opgeroepen om de kosten voor het dierenasiel te dekken uit de algemene middelen (en niet de hondenbelasting) en van het vrijgekomen budget extra voorzieningen aan te brengen bij losloopgebieden binnen en buiten de bebouwde kom. Kan het college aangeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de uitvoering van de hele motie?

Motie kinderboerderij Oude Hofstede

Tot slot hebben wij samen met Groenlinks, Christenunie, EdeNU, Burgerbelangen, Gemeentebelangen, D66, PvdA en CDA nog een verzoek aan het College om ruimte te zoeken om kinderboerderij de Oude Hofstede te helpen, een vrijwilligersorganisatie die, met zijn ruim 40.000 bezoekers per jaar, een grote maatschappelijke functie vervuld in de Maandereng (maar ook bezoekers trekt uit Bennekom en heel Ede), en momenteel grote problemen heeft om het hoofd boven water te houden. Hiertoe zullen wij een motie indienen waarin het verzoek als volgt luidt:

  • naar een manier te zoeken om Stichting Kinderboerderij “De Oude Hofstede” (financieel) te helpen bij het (groot) onderhouden de formatie van beroepskrachten zodat verruiming van de openingstijden mogelijk wordt, waarbij de doelstelling blijft dat de exploitatie jaarlijks sluitend is en de Stichting zoveel mogelijk eigen inkomsten genereert
  • hierbij te onderzoeken of het terugdraaien van de korting op de exploitatiesubsidie tot de mogelijkheden behoord
  • te kijken of meer participeren in de kosten van groot onderhoud, gebaseerd op een meerjarig onderhoudsplan, al dan niet gebruikmakend van subsidies (van bijv. de Provincie), mogelijkheden biedt.

Wij zien uit naar de tweede termijn van het college.

Dank u, voorzitter


AMENDEMENTEN EN MOTIES

In totaal zijn er 6 amendementen en 22 moties ingediend. Op de website van de gemeente zijn alle amendementen/moties te bekijken (link: zie onder), maar een aantal zou ik graag nog even willen uitlichten:

Amendementen

Alle amendementen hadden tot doel andere politieke keuzes te maken met betrekking tot de besteding van het geld. Wij hebben TEGEN alle amendementen gestemd, omdat wij de keuzes zoals gemaakt in de begroting juist vonden en geen zwaarwegende redenen zagen om dit te wijzigen naar aanleiding van de discussie in de Raad en met het College.

Moties

Bij de moties is heel wisselend gestemd tussen de partijen en een aantal moties zijn ingetrokken. Hierbij onze opmerkingen ten aanzien van ons stemgedrag.

Motie 1 - Instellen raadsadviseur Social Domein

Wij herkennen het beeld dat het nog steeds erg ingewikkeld is om goed inzicht te krijgen in de uitgaven binnen het sociaal domein, maar vinden dat we eerst goed moeten bespreken op welke wijze we dit moeten oplossen en niet direct geld uitgeven voor een extra raadsadviseur terwijl we nog niet eens zeker weten of dat de oplossing is. Wij hebben TEGEN gestemd.

Motie 6 - Prestatieafspraken OZB met Woonstede

De motie hebben wij mede-ingediend en roept het College op om afspraken te maken met Woonstede om bij OZB-verlaging dit ook terug te geven aan de huurders. Een goede zaak! Wij hebben uiteraard VOOR onze eigen motie gestemd.

Motie 12 - Zonnepanelen nieuwe bedrijfspanden verplichten

Op het eerste beeld een sympathieke motie, maar wat de VVD betreft een verkeerde insteek. Hiermee wordt bedrijven verplicht om zonnepanelen op daken te leggen (of hun dak geschikt te maken), terwijl wij van mening zijn dat je bedrijven wel kunt verplichten om duurzaamheidsmaatregelen te nemen (het 'wat') maar niet 'hoe' ze dat moeten doen. Stel dat een bedrijf veel kosteneffectiever bijvoorbeeld gebruik zou kunnen maken van een Warmte-Koude-opslaag (WKO), dan verplichten we ze nu hun geld uit te geven aan zonnepanelen. De motie is (helaas) aangenomen, maar wij zullen het gesprek aangaan met de Raad om hem wat meer kaderstellend te maken. Wij hebben TEGEN gestemd.

Motie 22 - Een eerlijk kinderpardon: Ze zijn al thuis

Het betreft een landelijk onderwerp en het gaat om complexe afwegingen, met vergaande gevolgen. Ook internationaal.  Wij gaan hier niet over als lokale overheid.  Wij stellen vast dat er altijd grensgevallen zullen zijn. VVD Ede ondersteunt het landelijke beleid dat ruimte biedt voor mensen die moeten vluchten voor hun leven, voor nu én in de toekomst. Wij hebben TEGEN de motie gestemd.


De programmabegroting 2019-2022 is hier te bekijken: https://ede.begroting-2019.nl/

Wilt u de vergadering terugkijken, inclusief alle interrupties: https://ede.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/439170/Politieke%20Dag%20Ede%2015-11-2018