ChristenUnie en VVD willen snel vervolg in proces ondergronds aanbrengen hoogspanningslijnen

Al jaren bestaat de wens vanuit omwonenden en de politiek om de hoogspanningslijnen die boven de kern van Ede lopen, ondergronds te brengen (verkabeling). In de afgelopen raadsperiodes hebben de ChristenUnie en VVD veelvuldig gepleit voor het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen boven de bebouwde kom in Ede.

© Hoogspanningsnet.com

Een belangrijke stap voorwaarts in dit dossier was het aannemen van een motie, aangenomen op 12 november 2015. Hierin verzocht de gemeenteraad het college te onderzoeken hoe de hoogspanningslijnen zo snel mogelijk na invoering van de wettelijke verkabelingsregeling ondergronds kunnen worden gebracht en voor de benodigde dekking gebruik te maken van de inkomsten van de precarioheffing. In de programmabegroting 2019 - 2022, die in het afgelopen najaar door de gemeenteraad is vastgesteld, is voor het eerst concreet geld vrijgemaakt voor de voorbereidingen van dit proces. Tot op heden blijft dit dossier zich (te) langzaam voortbewegen en vragen de ChristenUnie en de VVD zich af welke maatregelen het college kan treffen om dit proces te versnellen.

Op 13 maart jl. berichtte De Gelderlander in een artikel ‘Hoogspanning gaat ondergronds in Wageningen’ dat Liander binnenkort aan de slag gaat met het ondergronds brengen van de hoogspanningsleidingen nabij Kortenoord en Nude in Wageningen. Dit betreft een aantal masten van de verbinding Wageningen Nude - Ede (Hemmen - Ede 50 kv) die binnenkort zullen gaan verdwijnen. Ze worden ingeruild voor een grondkabel. Er is inmiddels al een informatieavond geweest. 

N.a.v. bovenstaande informatie hebben de ChristenUnie en de VVD de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de ontwikkelingen beschreven in het artikel uit De Gelderlander d.d. 13 maart 2019?

2. Nu de gemeenteraad de programmabegroting 2019 - 2022 heeft aangenomen, met hierin hele concrete reserveringen, wat is dan het voorziene tijdspad voor de daadwerkelijke realisatie?

3. Kan het college aangeven (op kaart) welk traject precies wordt meegenomen en dit koppelen aan een concrete planning (wanneer gaat wat onder de grond)?

4. Op welke wijze worden de inwoners geïnformeerd over de uitvoering van het onder de grond brengen van de hoogspanningslijnen?

5. Is het college het met de ChristenUnie en de VVD eens dat het onduidelijk is waarom de gemeente Wageningen op relatief korte termijn wel een tracé ondergronds kan aanleggen en waarom de gemeente Ede een dergelijke voorbereidingstijd nodig heeft?