Tekort uitgifte kavels bedrijventerreinen dreigt in Ede

Provincie houdt vinger aan de pols met ontwikkeling werklocaties in regio Foodvalley VVD lokaal netwerk Vallei & Veluwe organiseerde op 13 maart bij BIT (datacenter) in Ede een politiek café over bedrijventerreinen in regio Foodvalley. De VVD ziet straks een groot knelpunt ontstaan voor het mkb. Met name ondernemers die nieuw willen bouwen op kavels tussen de 0,5-1,0 ha, in de milieucategorie onder de 3.2.

VVD lokaal netwerk Vallei & Veluwe organiseerde op 13 maart bij BIT (datacenter) in Ede een politiek café over bedrijventerreinen in regio Foodvalley. De VVD ziet straks een groot knelpunt ontstaan voor het mkb. Met name ondernemers die nieuw willen bouwen op kavels tussen de 0,5-1,0 ha, in de milieucategorie onder de 3.2.

Belangrijke sprekers specifiek over dit thema waren: Conny Bieze (VVD), gedeputeerde van de Provincie Gelderland en Jan Paul van de Hoef (Edes BedrijfsContact en bedrijfsmakelaar). Andere sprekers waren Hester Veltman (VVD), wethouder gemeente Ede en Mirjam Bink (ONL voor Ondernemers). Zij spraken over de arbeidsmarkt in de regio resp. het vestigingsklimaat in Nederland.

Situatie kern Ede

De gemeente Ede kent een ruimhartig uitgiftebeleid in kavels. Zij streeft er naar de vraag van bestaande- en van nieuwe bedrijven zo goed mogelijk te faciliteren, ook van buiten de regio Foodvalley. Na aankoop van een kavel geldt in principe een bouwplicht binnen zes maanden. Er wordt vooralsnog geen onderscheid gemaakt tussen ondernemers die vastgoed willen bouwen voor eigen gebruik of voor derden (verhuur aan derden/commercieel vastgoed). Gezien de toenemende schaarste in Ede kopen (helaas) speculanten kavels op (bijv. bij BTA12) en dat vindt de VVD een zeer ongewenste ontwikkeling. De VVD wil daarom een herijking van het uitgiftebeleid.

Businesspark De Vallei heeft nog 6,8 ha beschikbaar voor bedrijven in de milieucategorie tot en met 3.2. Kavels worden momenteel in een rap tempo uitgegeven. Het in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein De Klomp-Oost (22 ha) staat straks alleen een hoge milieucategorie toe (4.1- 4.2) én in beginsel alleen (agro)food-gerelateerde bedrijven. Hiervoor is veel belangstelling. De verwachting is dat de kavels binnen twee jaar zijn uitgegeven. Bedrijventerrein World Food Center (1e fase met 6 ha) richt zich op kennisintensieve bedrijven.

Jan Paul van de Hoef bevestigde de zienswijze van de VVD dat met het huidige tempo van uitgifte van kavels er een tekort gaat ontstaan voor het mkb in Ede, met name voor de lagere milieucategorieën. Lokale ondernemers zouden dan moeten uitwijken naar buiten Ede. Probleem is dat lokale bedrijven vaak een sterke (sociale) binding hebben met hun vestigingsplaats en daarom ruimte vlakbij zoeken. 

Conny Bieze gaf aan dat de Provincie Gelderland met de regio Foodvalley een gezamenlijke visie werklocaties heeft vastgesteld, vastgelegd in het Regionaal Programma Werklocaties (RPW). Deze visie geldt voor de periode 2017-2020 met een doorkijk naar 2025. Het is een toetsingskader voor de ontwikkeling van (nieuwe) bedrijventerreinen in de regio Foodvalley, in relatie tot de omgevingsverordening van de provincie Gelderland. De zogenaamde ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ vereist een goede onderbouwing ingeval van uitbreiding. Als gemeente Ede voornemens is om een nieuw bedrijventerrein in procedure te brengen zal zij dit eerst regionaal moeten afstemmen.

Conclusie

Er zijn mogelijkheden om een nieuw bedrijventerrein te ontwikkelen in Ede. De gemeente kan dit echter niet zelfstandig. Als Ede hiervoor kiest zal zij eerst afstemming moeten zoeken met de gemeenten binnen de regio Foodvalley en de provincie Gelderland (de Provinciale Staten). Daarbij zal zij helder haar doelgroep(en) voor het licht moeten brengen. Rekening moeten houden met o.a. richtzone-afstanden (ruimtelijk scheidingen), milieubelasting en SBI-codes (sectoren handel, industrie of dienstverlening). 

Inmiddels hebben de verkiezingen voor de Provinciale Staten plaatsgevonden (20 maart 2019) en vindt de formatie plaats. De VVD heeft acht Gelderse zetels behaald en wij maken een goede kans om weer een gedeputeerde te mogen leveren. We hebben dus invloed. VVD Ede zal zich maximaal inspannen om een nieuw bedrijventerrein te (mogen) ontwikkelen. Het kan niet zo zijn dat wij als grootste gemeente binnen de Foodvalley onze mkb-ondernemers moeten doorverwijzen naar andere gemeenten om nieuw te mogen bouwen.

Zet cookies aan om de video te tonen.