Mestvergister Wekerom + uitspraak RvSt + standpunt college Ede

Proces: Het college stelde het bestemmingsplan vast en legde het ter inzage. Hierop kwamen meer dan 30 zienswijzen binnen. Daarop volgde een zienswijze overleg met wethouder Willemien Vreugdenhil. Zeker 15 belanghebbende inwoners van onze gemeente namen de moeite om hun zegje te komen doen. Bij de aanvang van deze bijeenkomst werd expliciet gesteld dat de raadsleden geen inhoudelijke of politieke vragen mochten stellen. Op zich is dat bestuurlijk volstrekt correct. In het duale stelsel heeft de raad de mogelijkheid om, nadat het college het bestemmingsplan definitief heeft vastgesteld, een hoorzitting te organiseren. Het college staat hier buiten. Zo zit ons duale stelsel in elkaar.

Paternalisme Wat opvalt is dat de ChristenUnie blijkbaar niet geïnteresseerd is in de mening van de Edese inwoners. We moeten de inwoners vooral geen ruimte geven om hun gevoelens en meningen te kunnen uiten. De inwoners zijn dom en hebben geen enkele weet dat het hier gaat om een reparatieplan van het bestemmingsplan. Als gekozen volksvertegenwoordiger moeten wij dat vooral ook niet gaan uitleggen. We moeten de inwoners vooral geen ruimte geven om hun gevoelens en meningen te kunnen uiten Nee, de ChristenUnie vindt dat de raad de burgers voor het blok moet zetten omdat de raad  zo goed weet wat goed is voor haar inwoners. Paternalisme ten top.

Verkiezingsprogramma De ChristenUnie hecht in haar verkiezingsprogramma[1] 2014 – 2018 heel sterk aan burgerparticipatie. In de praktijk blijkt dit slechts verkiezingsretoriek te zijn.

Hoorzitting De ChristenUnie gaat voorbij aan de  afspraak dat wanneer 3 of meer fracties vragen om een hoorzitting er een hoorzitting gehouden wordt. Als gebeurt wat wij de afgelopen maanden vaker hebben gezien, zal de ChristenUnie  haar voorstel doordrukken in de raad. Daarbij krijgt zij steun van de andere college ondersteunende partijen: CDA, Gemeentebelangen, D66 en PvdA. Deze wijze van handelen zet de verhoudingen in de gemeenteraad onnodig op scherp. Het vertrouwen van de Edese inwoner in de politiek en de democratie wordt geschaad. Belangrijker nog: het zet  de Edese inwoner op grotere achterstand.

Conclusie De VVD zal het voorstel van de ChristenUnie niet steunen. De VVD betreurt deze handelswijze van de fractie van de ChristenUnie. 

Uit het verkiezingsprogramma CU:

[1]Burgerparticipatie is voor de ChristenUnie onlosmakelijk verbonden met ruimtelijke ontwikkeling. De burger participeert niet meer in projecten van de gemeente, maar de gemeente participeert in projecten van de samenleving die een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de gemeente Ede.”

en

“De ChristenUnie vindt participatie van burgers en organisaties belangrijk. Dit gaat verder dan het af en toe organiseren van inspraakavonden. De ChristenUnie wil al bij de start, tijdens het bedenken van plannen, gebruik maken van de input van burgers, organisaties en bedrijven. Dit levert vaak originele ideeën op en is goed voor het draagvlak.