Elektrische motoren voor BOA's

Op donderdag 4 juni 2015 besprak de gemeenteraad het Integraal veiligheidsplan. De burgemeester legde dit plan voor aan de raad. De VVD heeft aandacht gevraagd voor de verbinding van veiligheid met de nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. De vergrijzing neemt toe en ouderen blijven langer thuis wonen. De VVD prees de Whatsappgroepen die actief zijn in de gemeente: ze werken snel en effectief. Tot slot benadrukte de VVD dat de Buitengewoon opsporingsambtenaren, die toezichtstaken uitvoeren aanvullend op de taken van de politie, zich ook goed moeten laten zien in het buitengebied. En omdat de gemeente tot de top van duurzame gemeenten wil behoren van Nederland, vond de VVD het een mooi idee om de BOA’s uit te rusten met elektrische motoren.

De burgemeester zegde toe de ontwikkelingen in de zorg nadrukkelijk te zullen koppelen aan het veiligheidsbeleid. Het idee over de elektrische motoren zal nader onderzocht worden.

Hieronder de bijdrage in de discussie van raadslid Hester Veltman:

Voorzitter,

Allereerst wil ik namens de VVD-fractie graag de burgemeester complimenteren. Voor het overzichtelijke en goed leesbare integrale veiligheidsplan. En ook voor de resultaten die tot nu toe zijn bereikt op vele veiligheidsfronten in onze gemeente. Hoewel ieder incident er één teveel is, doet Ede het in verhouding tot de rest van Nederland goed als het gaat om veiligheid. We moeten hieraan blijven werken, want de VVD vindt dat je hier in Ede met een veilig gevoel over straat moet kunnen lopen, dat je je hier veilig moet kunnen voelen.

Over de plannen en ambities op het terrein van veiligheid heeft de VVD een aantal vragen en aandachtspunten:

  1. In het plan wordt de link gelegd met de veranderingen in de zorg. Het vermoeden is dat er meer verwarde personen op straat rondlopen die overlast veroorzaken. Dit komt omdat deze mensen voorheen in een instelling zaten en nu zelfstandig thuis moeten wonen. Ook lezen we dat, nu de gemeente verantwoordelijk is geworden voor de jeugdzorg, dit kansen biedt voor het aanpakken van problematische jeugd. Kortom, aansluiten bij de veranderingen in de zorg is dus erg belangrijk. Dat staat ook in het plan. Ik krijg echter geen beeld bij hoe de gemeente hiervoor gaat zorgen. Kan de burgemeester hier meer duidelijkheid over geven? Of kan hij aangeven wanneer hierover meer duidelijkheid bestaat en hierover de raad informeren?
  2. Vervolgens een vraag over de uitdagingen die we als gemeente zullen krijgen door de vergrijzing. Ede ontspringt de dans niet: ook in Ede zal de vergrijzing toeslaan. De mensen worden ouder én de groep ouderen zal groter worden. De prognoses zeggen over de bevolkingsopbouw van Ede dat ruim 25% van de inwoners van Ede in 2040 ouder is dan 65 jaar. Dat is nu nog ongeveer 17%. En bijna 10.000 van onze inwoners zal 80 jaar of ouder zijn (van de ruim 114.000 inwoners in totaal). Dit vraagt volgens de VVD om een stevige visie van de gemeente op deze uitdaging. Vandaag staat veiligheid op de agenda, maar dit heeft ook invloed op de ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente, bijv. de situering van seniorenwoningen, de woonvormen die gewenst zijn, maar ook op thema’s als vereenzaming, zorg, welzijn en fysieke veiligheid. Maar goed, terug naar het thema dat nu voorligt. De vraag is: hoe kijkt de gemeente naar de aandacht die nodig is voor de veiligheid van de ouderen in onze gemeente op de langere termijn? Bijv. als het gaat om inbraakpreventie, babbeltrucs en goede verlichting op straat.
  3. Een ander fenomeen waar de VVD aandacht voor vraagt is de problematiek rond loverboys. Kan de burgemeester aangeven of dit speelt in Ede? En als dat zo is, welke maatregelen zetten we in om dit aan te pakken?
  4. Verder, kan de burgemeester aangeven in hoeverre in alle wijken van onze gemeente gewerkt wordt met Whatsappgroepen om inbraak en gespuis op straat te voorkomen? Zelf ben ik ook lid van zo’n Whatsappgroep en ik moet zeggen: het werkt perfect. Bij vermoedens van onraad kan samen met de politie heel snel actie worden genomen. Een prachtig voorbeeld van eigen initiatief in de wijk. Het zou mooi zijn als hiervan overal in de gemeente optimaal gebruik wordt gemaakt.
  5. Tot slot, voorzitter, kan de burgemeester aangeven hoe de BOA’s worden ingezet in het buitengebied van onze gemeente? We hebben de indruk dat de BOA’s vooral zichtbaar en actief zijn in Ede en dat de aandacht van de BOA’s voor het buitengebied onevenredig verdeeld is. Ook het buitengebied kent bijv. parkeervraagstukken, waarbij preventief toezicht, ofwel je neus laten zien als handhaver, er zíjn, kan helpen. Ook is geregeld sprake van vernielingen op onze prachtige heide en ons mooie bos door motorcrossers en quads. Op het moment dat je belt met de politie, ligt de dader al op het kerkhof. Als BOA’s er vaker hun neus laten zien, gaat zeker helpen. Wat ook mooi zou zijn: dat de BOA’s zich verplaatsen op elektrische motoren. Gemeente Ede wil namelijk toonaangevend zijn als het gaat om duurzaamheid. Met een elektrische motor is de BOA snel en wendbaar en kan hij zich muisstil verplaatsen. Dus het mes snijdt aan meerdere kanten. We zijn benieuwd wat de burgemeester van dit idee vindt.

Dank u, voorzitter.

Hester Veltman