Ontwikkeling World Food Center

De VVD vindt de ontwikkeling van het 28 hectare terrein ten noorden van het station Ede-Wageningen als nieuw economisch bolwerk van Ede hartstikke belangrijk. Als gemeenteraad van Ede krijgen wij slechts eenmaal de kans om aan dit terrein functies toe te kennen die voor lange termijn bijdragen aan de versterking van de regio Food Valley. In het geheim wordt volop gesproken over zaken die de voortgang van World Food Center en WFC-campus betreffen maar niet over de stedenbouwkundige en ruimtelijke ontwikkeling. Middels dit schrijven wil de VVD de aandacht hiervoor vragen.

Het college heeft sinds 11 december 2014 veel werk verzet voor de ontwikkeling van het gebied direct ten noorden grenzend aan het station Ede-Wageningen. Het World Food Center en WFC campus zullen minimaal 300.000 bezoekers van jaar op jaar moeten trekken. De stedenbouwkundige invulling, zoals vorig jaar middels een maquette aan de raad getoond, laat niet een gevoel achter dat hier 300.000 bezoekers van jaar op jaar naar toe zullen komen om ‘het’ te beleven. De ruim 130.000 m2 kantoorruimte gesitueerd om vier bovengrondse parkeergarages is niet vernieuwend. Mogelijk wel heel functioneel en zal zeker bijdrage aan een maximale grondopbrengst. Dit onder voorwaarde dat ook alle kantoor- , praktijk- en werkplaatsruimte een huurder trekt.

De VVD stelde de vraag hoe kunnen wij dit gebied een vernieuwende, opvallende maar vooral een inspirerende uitstraling geven? Een gebied waar kennis samen komt, kennis wordt gedeeld en kennis wordt ontwikkeld. Waar in de wereld kan de raad inspiratie hiervoor opdoen?  

We staan aan het begin van een nieuwe economische revolutie. Nieuwe technologieën in combinatie met versnelde digitalisering, met name het mobiele internet, zal van invloed zijn op de bedrijfsprocessen en zijn gevolgen hebben voor vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Deze nieuwe technologieën zullen voor een belangrijk deel komen van internet gerelateerde start-ups. Maar hoe moeten wij als raad het gebied ruimtelijk, stedenbouwkundig en architectonisch inrichten zodat kan worden ingespeeld op deze wereldwijde trend? Hebben wij als raad voldoende scherp welk type onderzoekers en ondernemers zich in Ede zouden willen vestigen? Wat zijn de wensen en eisen van deze nieuwe doelgroepen?

Ede kan de trend zetten door het gehele gebied te ontsluiten voor de voetganger, de E-biker / fietser en de WE-pods. Geen auto’s en bussen meer in het gebied maar parkeren onder de grond aan de rand van het terrein of de parkeergarage van het station een paar maatjes groter maken. De voordelen hiervan zijn evident. Minder ruimte beslag voor wegen en meer ruimte voor groen. Dat laatste past heel erg bij Ede. Meer ruimte voor laagbouw en bijzondere architectuur waardoor onderscheid ontstaat in de gebouwen. De nieuwe onderzoekers en kleine ondernemers moeten elkaar eenvoudig kunnen opzoeken en vinden hun inspiratie in het eenvoudig kennis kunnen delen met elkaar.

De WE-pods kunnen ook de fysieke verbinding gaan invullen tussen de kenniscampussen van Wageningen en Ede, tussen het station en de kenniscampussen en natuurlijk ook voor het personen vervoer op de campussen zelf. Ondernemers en onderzoekers, jong of meer senior, zullen graag gebruik maken van de WE-pods die middels tablet, phablet of smartphone zijn op te roepen. Op deze wijze worden de kenniscampussen samen met het World Food Center op een hele bijzondere wijze ontsloten voor de minimaal 300.000 bezoekers per jaar. Voor bezoekers wordt het aantrekkelijk om niet alleen het World Food Center te bezoeken maar ook langs te gaan bij de bedrijven en instituten op de kenniscampussen. Gebieden die nu nog gescheiden zijn van elkaar worden zo met elkaar verbonden.   

Dit alles vraagt van ons als raad bezinning voordat wij een besluit of besluiten nemen die op termijn de ruimtelijke ontwikkeling in de weg zouden kunnen gaan zitten. De VVD wil graag met de raad en college hierover dimdammen. Ook hoe dat proces moet worden opgezet wil de VVD over meedenken. Wat de VVD bezig houdt is dat een ezel zich niet tweemaal hoeft te stoten aan eenzelfde steen. De unieke kans die er ligt voor Ede, wil de VVD heel graag ook uniek invullen.

Slot

Ede heeft goud in handen om rond het station een ontwikkeling in gang te zetten die ruimte geeft aan de idealen en wensen van de onderzoeker en de ondernemer van 21ste eeuw. De verdienmodellen van de ondernemer van de toekomst bestaan voor een belangrijk deel uit toepassingen met tablet, phablet en smartphone (plus ontwikkelingen die wij nu nog niet kennen maar over 5 jaar ‘normaal’ zijn) geladen met apps waarmee wereldwijd zaken worden gedaan en kennis uitgewisseld. Het aantrekken van deze nieuwe ondernemer vraagt om een daarbij passende cultuur en omgeving. De ruimtelijke ordening, stedenbouwkundige invulling en architectuur kunnen niet los worden gezien van de andere ‘geheime’ ontwikkelingen. De VVD wil integraal het gebied ontwikkelen en daarover besluiten nemen en geen deel beslissingen accorderen.

 

Met vriendelijke groet,    

alexander vos de wael