Zero Emissie stadslogistiek alleen mét draagvlak van ondernemers

Tijdens de besluitvormende vergadering van 9 december, spraken we over het invoeren van een Zero Emissie zone voor stadslogistiek waarbinnen enkel emissieloos vervoer is toegestaan vanaf 2026. Een zone genaamd 'rechterhelft van Ede’ die zó groot is, dat deze 60% van de bebouwde kom van Ede beslaat. Onze politieke coalitiegenoten GroenLinks en ChristenUnie kunnen niet verder verwijderd zitten dan wij op dit onderwerp. Zij pleiten namelijk voor een nóg grotere zone, terwijl wij juist pleiten voor een kleinere zone om te zorgen voor draagvlak bij onze inwoners en ondernemers.

Als VVD Ede denken wij niet verschillend over de stip aan de horizon; een CO2 neutrale gemeente met schone lucht en duurzaam vervoer. Maar we moeten onze inwoners en ondernemers wel meenemen naar die stip.

Wij geloven niet dat er draagvlak komt door enkel gebeurt door te roepen dat de wereld vergaat om vervolgens een pakket maatregelen over de ondernemers uit te storten. Draagvlak krijg je enkel door hen tijdig voor te lichten, te begeleiden, te faciliteren en te laten participeren. Dat is ons inziens onvoldoende gebeurd en daarom willen wij met een kleinere zone starten om zowel de gemeente als de ondernemers te laten wennen en werken aan een emissieloze-zone.

Om dit te bereiken, hebben we een wijziging  op het voorstel ingediend (via dit amendement) waarbij we het volgende voor ogen hebben;

  • andere gemeenten beginnen eerst met enkel het ‘centrum’ van de stad als zero-emissiezone;
  • de gemeente heeft slechts 4 jaar de tijd om deze zone te voorzien van voldoende laadpunten terwijl de maximale capaciteit van het energienetwerk in onze gemeente nu al is bereikt; 
  • het participatietraject met ondernemers is in een zeer korte tijd doorlopen waardoor nog geen 10% van de ondernemers ook daadwerkelijk op de hoogte is van de komst van de zone, laat staan meegenomen is in het participatietraject;
  • ondernemers hebben slechts 4 jaar, en met persoonlijke ontheffingen maximaal 8 jaar, de tijd om zich voor te bereiden op deze grote zone waarin enkel emissieloos vervoer is toegestaan;
  • sommige ondernemers in deze zone hebben onlangs nog een nieuwe bedrijfsauto aangeschaft waarbij ze rekening hebben gehouden met een minimale gebruiksduur van 12 jaar;
  • dit vergt dus een grote investering van ondernemers die hun bedrijf hebben in, of actief zijn in, deze zone;
  • ondernemers worden vanwege de coronapandemie al hard getroffen nu alsook de afgelopen jaren en kunnen zich veelal geen grote investeringen veroorloven de komende jaren;
  • het is belangrijk om in de voorbereiding te zorgen voor heldere maatwerkafspraken voor ondernemers die bij de invoering van de zone (nog) geen mogelijkheid hebben om zelf in emissieloos transport te voorzien;
Daarom heeft VVD Ede voorgesteld om;
  • de zone ‘rechterhelft’ te wijzigen naar de zone ‘centrum’ als omvang van de zone;
  • een opdracht toe te voegen, waarin we oproepen om in 2025, of in ieder geval voor de vaststelling van het verkeersbesluit over de zero-emissiezone, een evaluatie uit te voeren waarbij ten aanzien van de vastgestelde zero-emissiezone minimaal wordt gekeken naar participatie met ondernemers in de gehele gemeente, de beschikbare laadinfrastructuur en de mogelijke maatwerkafspraken voor ondernemers;

En het goede nieuws is...dit amendement is aangenomen met 26 stemmen voor en 13 stemmen tegen!

Dit is natuurlijk geweldig nieuws voor onze ondernemers. Op die manier voorkomen we dat er nu enorme investeringen moeten worden gedaan om met stoom en kokend water nieuwe elektrische bestelbussen aan te schaffen.

YouTube: Klik op deze link om het interview met raadslid Sjoerd Bakker terug te kijken