Eerste openbare duiding van de verkiezingsuitslag

Op 21 maart vond de eerste openbare lijsttrekkerbijeenkomst plaats waar de partijen hun duiding over de uitslag gaven en wat dat betekent voor mogelijke coalitievorming. Lees hier de volledige bijdrage van Hester Veltman.

Geachte voorzitter, geachte informateur,

Allereerst een woord van dank aan de inwoners van onze gemeente die voor onze partij hebben gekozen. Dank voor dit vertrouwen! En bij deze inleiding horen ook de felicitaties aan de partijen die gewonnen hebben. Bij deze. Tegen het licht van wat plaatsvindt op het wereldtoneel hebben we ons volgens mij allemaal gerealiseerd hoe geweldig het is om in onze democratie, in vrijheid, je stem te kunnen uitbrengen.

De uitslag was voor VVD Ede een klap in het gezicht. Na vier jaar hard werken aan een mooier Ede, na het vier jaar boeken van concrete resultaten, na vier jaar werken aan onze idealen, na vier jaar constructief samenwerken in de gemeenteraad is deze uitslag voor onze partij op zijn zachtst gezegd teleurstellend. Dit betekent voor ons dat wij een bescheiden rol innemen bij het formatieproces. De grootste partij is aan zet en we wachten af wat de uitkomst van de gesprekken met de informateur zal zijn.

De lage opkomst, hoewel hoger dan het landelijk gemiddelde, leidt tot de vraag of er nog voldoende draagvlak is voor het beleid dat we hier met elkaar bepalen. Voor alle grote opgaven die onze gemeente kent, bijvoorbeeld de woningbouw, de energietransitie, het stikstofprobleem en het behoud van onze natuur is immers draagvlak in onze gemeenschap nodig. Laten we ons realiseren dat dit een hele kluif is als slechts 59% van de kiesgerechtigden zijn stem uitbrengt. Want: hoe betrókken voelen onze inwoners zich nu eigenlijk bij deze belangrijke, inhoudelijke thema’s? Het vraagt om een gemeentebestuur dat heel dicht bij onze inwoners staat. Al wil dat niet hetzelfde zeggen dat je iedereen altijd tevréden kunt stellen.

Wat we nu ook zien in de uitslag is een groot aantal partijen in de raad. Er is sprake van versnippering. De vraag is of dit invloed heeft op een slagvaardig bestuur. Als VVD Ede zijn we daar benieuwd naar, maar we hopen vooral dat gewerkt kan blijven worden aan het beste voor Ede en het concreet oplossen van problemen voor onze inwoners en ondernemers. Aan VVD Ede zal dit niet liggen. Maar er moet wel samengewerkt worden; anders komen we nergens.

Wat we ook zien is dat het aantal stemmen op de partijen met christelijke grondbeginselen is gedaald. Waar in de vorige periode 19 zetels naar deze partijen gingen, zijn dat er nu 17. Gezien deze verkiezingsuitslag lijkt een coalitie met drie christelijke partijen niet het meest voor de hand liggend. Maar zoals gezegd: ons past bescheidenheid en laten we eerst maar eens kijken wat er uit de gesprekken komt.

Mocht het zo zijn dat we nodig zijn voor een goede, werkbare samenwerking in een coalitie, dan zijn wij beschikbaar om hierover in gesprek te gaan. De partijen die in de afgelopen periode met ons gewerkt hebben, weten wat zij aan ons hebben. Wij houden onze rug recht, staan voor een integer bestuur, vinden een goede samenwerking belangrijk en bij ons geldt: afspraak is afspraak.

Voorzitter, wat VVD Ede betreft zien wij in ieder geval graag de volgende speerpunten terug in het collegeprogramma:

  1. Bouwen, bouwen, bouwen. Een stevige ambitie zoals ook is neergezet in de afgelopen periode. En wat ons betreft woningbouw voor alle segmenten, dus voor starters én doorstromers. Bouwen voor sociale huur is belangrijk, maar niet allesomvattend als je beweging wilt krijgen op de woningmarkt. Wij willen dat er gebouwd wordt voor iedereen.
  2. Geen lastenverzwaring voor onze inwoners en ondernemers. Simpel en belangrijk. En als ergens in geïnvesteerd moet worden, is de automatische reactie wat ons betreft níet: ‘dan verzwaren we de lasten voor onze inwoners en ondernemers.’ Nee, de automatische reactie zou moeten zijn: de eigen taakuitvoering kritisch bekijken en iets anders niet doen.
  3. Ondernemers krijgen de ruimte om zelf te bepalen wanneer hun zaak geopend is. Ook in de dorpen als het de zondagsopening betreft.

Geachte voorzitter, laten we snel verder gaan bouwen aan de toekomst van onze mooie gemeente. Wij weten als geen ander dat samen besturen ook water bij de wijn doen is en dat hiervoor enkele gesprekken nodig zijn. Maar wij hopen dat snel een akkoord kan worden opgesteld. Dat is hard nodig met de grote opgaven die voor ons liggen. Wat ons betreft gaan we aanpakken, oplossen en dóen.

Tot slot, de afgelopen periode heb ik de coalitie ervaren als partijen met mensen die elkaar onderling vertrouwen en met elkaar door één deur kunnen. Dit wens ik ook de volgende coalitie van harte toe.

Dank u wel.