Een gezond huishoudboekje voor onze gemeente

Op 21 April was de eerste termijn van de programmarekening 2021, de financiële verantwoording van het afgelopen jaar. We staan er goed voor, maar er is nog steeds beperkte ruimte om structurele uitdagingen en risico's af te dichten. Lees hier onze bijdrage.

"Voorzitter,

In ons VVD-verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 was het op orde brengen van ons gemeentelijk huishoudboekje de grootste prioriteit. Het is dan ook goed om te constateren dat we met deze programmabegroting kunnen zien dat we het als gemeente na vier jaar goed op orde hebben met een solide reservepositie en een uitstekende weerstandratio. Hoe anders was dat bij de start van de afgelopen raadsperiode in 2018? We zijn blij dat we hier de afgelopen vier jaar als coalitiepartij een bijdrage aan hebben kunnen leveren en zullen ons ook hard maken om dit in de komende vier jaar weer te doen.

Want, beste raad, we moeten ons niet rijk rekenen! Veel van onze reserves kunnen we momenteel alleen maar inzetten voor incidentele ambities en uitdagingen, en onze weerstandratio, gekoppeld aan de risico’s van onze gemeente, zou zomaar eens onder druk kunnen komen in de komende jaren gelet op het feit dat bijvoorbeeld risico’s ten aanzien van de krapte op de woningmarkt en de extreme inflatie nog helemaal niet zijn meegenomen.

In november heeft de VVD een motie ingediend om te kijken waar mogelijkheden liggen om incidenteel geld om te zetten naar structurele middelen. Deze motie is aangenomen en wij hebben hierover in februari informatie ontvangen met een aantal mogelijkheden waar dit zou kunnen.

Deze is weliswaar beperkt, maar zou het college kunnen aangeven in hoeverre wij voorstellen kunnen verwachten bij het meerjarenbeleidsperspectief om iets meer bewegingsruimte te creëren?

Dan hebben wij nog een aantal vragen/constateringen:

  1. Uit de beantwoording van de technische vragen blijkt dat we geen 300k uit de reserve cofinanciering gaan halen in 2023 voor de versnelling woningbouw als de provincie niet meebetaalt. Gelet op de druk op de woningbouw, is het college voornemens deze dan uit onze algemene reserve te halen? Zo nee, waarom niet? En zo ja, wanneer kunnen wij hierover een besluit nemen? Bij de meerjarenbeleidsvisie of de begroting?
  2. Het verzuim is het laatste jaar behoorlijk gestegen en dat verklaart ook deels de hogere externe inhuur. Bij de begroting was al aangegeven dat wij balanceren op de grens tussen een zeer efficiënte organisatie en een te krappe organisatie, en als VVD vragen wij ons wel af of onze organisatie voldoende robuust is gebouwd voor onze toekomstige uitdagingen? Wij zijn zeker een voorstander van een kleine overheid, maar nu lijkt het een beetje alsof goedkoop, duurkoop aan het worden is. Graag een reactie.
  3. Onze afnemende grondpositie is natuurlijk goed voor het beperken van onze financiële risico’s, maar het gevoel bekruipt ons een beetje dat we met de toekomstige uitdagingen op de woningmarkt hiermee een ander risico lopen (dat we niet voldoende kunnen bouwen). Het lijkt ons goed om bij de meerjarenbeleidsvisie gezamenlijk in gesprek te gaan over een goede verhouding tussen deze risico’s en òf (en hoeveel) we toch weer strategische grondaankopen moeten doen. Een voorbeeld is het perceel aan de Edeseweg 2 in Otterlo dat nu te koop staat. Zouden we dat niet moeten kopen voor toekomstige ontwikkelingen in het dorp nu de kans zich voordoet? Graag een reactie van het college.
  4. Het laatste punt is de belastingcapaciteit. U weet dat wij als VVD eerder hebben aangegeven dat wij het uitstekend vinden dat de lasten voor onze inwoners en ondernemers tot de laagste van Nederland behoren. Zeker in een tijd van hoge inflatie is het belangrijk dat wij als overheid goed kijken naar onze eigen uitgaven en ambities zodat we niet nog meer gaan vragen. Dat vinden wij in de huidige tijd niet gepast en wij gaan ervan uit dat deze trend in onze meerjarenbeleidsvisie wordt doorgezet. Is het college het daar mee eens?

Tot slot willen wij graag het college en de ambtelijke organisatie danken voor haar inspanningen. Wij zijn blij dat onze accountant voornemens is een goedkeurende verklaring af te geven, zien uit naar de vertaling in de meerjarenbeleidsvisie en wensen de ambtelijke organisatie succes met het verder verbeteren van de rechtmatigheidstoets binnen onze gemeente.

Hartelijk dank."


In het kort de beantwoording van het college op onze vragen:

  1. Ja. De verwachting is dat de provincie wel over de brug komt, maar anders krijgt de raad een voorstel om het ergens anders vandaan te halen.
  2. Dat is inderdaad de vraag en staat ook al iets over opgeschreven in het overdrachtsdocument ten behoeve van het nieuwe bestuursakkoord waar er iets over moet worden opgeschreven.
  3. Het college doet geen uitspraak over specifieke percelen, maar in zijn algemeenheid is het wel goed om deze discussie te voeren. De verwachting is dat deze voor de zomer wordt gevoerd.
  4. Dat is aan het nieuwe college.

De uitzending van de PDE (start 27:03): https://ede.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/928014/Politieke%20Dag%20Ede%20-%20uitzending%20vanaf%2016.00%20uur%2021-04-2022

De berichtgeving in Ede-Stad: https://www.edestad.nl/premium/lokaal/politiek/813245/-klimaatdoelen-en-onderwijshuisvesting-voor-ons-uit-geschoven-/Nb5ykSZ_nzhCcSx7shDDgp1_jrvYMrMVJPxLyNA_EBSb-nxyjzhcHpVTbuKokf8GY18vYmLznpSTUdyQ7RWNzva_r3XhdembXC9YDS-LSJu9_yBoqqcB2tcmWSzfvoJZ

De link naar de programmarekening: https://ede.jaarverslag-2021.nl (PDF zie bijlage)