VVD levert input voor coalitie-akkoord

Op verzoek van de huidige formerende partijen in Ede heeft ook de VVD aangegeven wat belangrijke onderwerpen zijn om op te nemen is het nieuwe coalitie-akkoord. Lijsttrekker Hester Veltman bracht de 13 punten in tijdens een bijeenkomst op donderdag 12 mei 2022.

"Geachte formerende partijen,

De partijen die momenteel niet aan tafel zitten om een coalitie te smeden, is gevraagd of zij in deze bijeenkomst van vandaag punten aan kunnen leveren die kunnen worden opgenomen in het coalitieakkoord. VVD Ede is blij met deze mogelijkheid, want grijpt iedere kans aan om constructief haar bijdrage te leveren aan een goed bestuur van deze gemeente. 

Als het goed is heeft u al een aantal van onze punten genoteerd. Deze hebben wij namelijk benoemd in het eerste openbare lijsttrekkersdebat op 21 maart. Wij zullen nu wat uitvoeriger punten aanreiken die de fractie van VVD Ede graag terugziet in het akkoord. De leidraad bij deze punten is dat wij onze gemeente vooruitgang gunnen en onze inwoners zoveel mogelijk vrijheid, verantwoordelijkheid en ruim denken. 

De punten die wij de formerende partijen meegeven zijn de volgende:

1. VVD Ede is er trots op dat we de afgelopen jaren hebben kunnen laten zien dat ambities samen gingen met lage lasten voor onze inwoners en ondernemers. VVD Ede wil dat we tot de top van de gemeenten blijven horen met de laagste lasten. Concreet betekent dit:

a. Dat de OZB niet omhoog gaat, ook niet met een inflatiecorrectie – juist gezien de koopkrachtplaatjes van nu en de nabije toekomst.

b. Dat de parkeertarieven niet omhoog gaan;

c. Dat de hondenbelasting wordt afgeschaft. 

d. Dat het in principe goed en verstandig is om producten van de gemeente kostendekkend te kunnen leveren. Maar als een product onvoldoende kostendekkend is, wordt er éérst bekeken hoe kosten gedrukt kunnen worden of hoe extra inkomsten (anders dan uit belastingen) kunnen worden gegenereerd.

2. Ondernemers krijgen de ruimte om zelf te bepalen wanneer hun zaak geopend is. Ook in de dorpen als het de zondagsopening betreft. In Bennekom is bijvoorbeeld duidelijk dat ondernemers graag de vrijheid willen om dit zelf te bepalen, ook om te voorkomen dat mensen elders op zondag hun inkopen gaan doen. 

3. In onze gemeente komen er wat ons betreft geen grootschalige zonnevelden op landbouwgrond en komen er ook geen windmolens als dit qua veiligheid en nabijheid bij woningen niet op steun kan rekenen en als er onvoldoende sprake is van participatie, zowel bij de planvorming als mbt financiële deelname door inwoners. 

4. Recent heeft de raad de evenementenvisie vastgesteld, waarin staat welk soort evenementen we willen faciliteren of helpen mogelijk maken in onze gemeente. VVD Ede verwacht een voortvarende uitvoering van dit beleid, waarbij ook evenementen op zondag een plek krijgen. 

5. De woningmarkt moet weer gezond worden, zodat de inwoners van onze gemeente ook kunnen doorstromen. Daarmee komen woningen vrij voor starters en jonge gezinnen. 

a. Er moet een concreet plan komen om deze doorstroming beter mogelijk te maken.

b. Er moet een concreet plan komen om het bouwtempo te versnellen.  

6. VVD Ede is van mening dat onze gemeente haar verantwoordelijkheid neemt voor de opvang  van asielzoekers. En dat is goed. Binnenkort zullen er 200 asielzoekers tijdelijk opgevangen worden op een AZC in de Kop van Deelen. Wat ons betreft komt in het akkoord te staan dat dit het maximum is. Ook om de druk bij de andere gemeenten erop te houden dat ook zij asielzoekers onderdak bieden. 

7. Graag ook expliciet in het akkoord opnemen dat de gemeente de ontwikkeling van Ede als Regenbooggemeente blijft ondersteunen. 

8. Wij willen dat er snel onderzocht wordt of nascheiding van afval effectiever en efficiënter is, zodat er minder kliko’s voor de huizen hoeven te staan. Wuif dit niet weg onder het mom ‘het gaat nu toch goed’ – wat ons betreft streven we er altijd naar het onze inwoners gemakkelijker te maken. 

9. Om de wachtlijst voor een sociale huurwoning voor onze inwoners te verkorten, vinden wij dat de voorrang die nu verleend wordt aan statushouders geschrapt moet worden. 

10. Wij vinden dat de bewoners van de voormalige kazerneterreinen dichter bij huis hun boodschappen moeten kunnen doen. Wat ons betreft komt daar een supermarkt, tenzij een onderzoek uitwijst dat de bewoners daar géén behoefte aan zouden hebben. 

11. Culturele voorzieningen mogen wat VVD Ede betreft meegroeien met de groei van de gemeente. Dit is ook van groot belang voor het vestigingsklimaat. Het plan van Artbase is hiervan een voorbeeld: zorg dat dit gerealiseerd kan worden. 

12. In de afgelopen bestuursperiode is incidenteel financiële ruimte gemaakt om twee extra groene BOA’s aan te nemen. Dit zou structureel moeten worden gefinancierd. 

13. Tot slot. Vuurpijlen en knalvuurwerk zijn al bij wet verboden. Laten we ons hierbij neerleggen en niet hier bovenop ook nog eens siervuurwerk, dat nu nog met Oud & Nieuw tussen 18.00 uur en 02.00 uur ’s nachts mag worden afgestoken, gaan verbieden. Mooi als ook dit in het akkoord kan worden afgesproken. 

Wij danken u dat u de vraag stelde om punten aan te leveren. We benadrukken graag dat een vraag stellen ook de verplichting met zich meebrengt om te luisteren naar het antwoord. Ook vragen wij u een concrete terugkoppeling op onze inbreng in de volgende openbare vergadering over de formatie. We vertrouwen erop dat u onze punten serieus neemt, zodat we hopelijk straks met recht kunnen spreken van een breed gedragen akkoord. "