Donderdag Politieke Dag Ede

Op donderdag 4 juni 2015 vergadert de gemeenteraad van Ede. Op de agenda staan onder meer de plannen van de Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden (grotendeels over de brandweer), de begroting van de omgevingsdienst (die voor ons de taken voor vergunningverlening, toezicht en handhaving uitvoert), het Integraal veiligheidsplan en het Plan van aanpak voor een Levendig centrum.

De VVD spreekt haar waardering uit voor de brandweervrijwilligers die zich bij nacht en ontij inzetten voor onze inwoners! De VVD heeft het college gevraagd zich hard te maken voor de brandveiligheid in seniorenwoningen of bij mensen die minder zelfredzaam zijn, omdat zij bijvoorbeeld moeilijk ter been zijn. We zijn er blij mee dat het college heeft aangegeven dit serieus te zullen nemen en hiermee aan de slag te willen!

In het Integraal veiligheidsplan dat op de agenda staat, staan de prioriteiten genoemd voor de inspanningen van de gemeente op het gebied van veiligheid. De VVD is verheugd dat de gemeente werk blijft maken van het terugdringen van woninginbraken. Ook overlast van jongeren of verwarde personen krijgen de nodige aandacht. Aanvullende vragen van de VVD gaan onder meer over hoe de gemeente goed kan anticiperen op de vergrijzing. Want ook Ede zal hiermee te maken krijgen. Veiligheid is natuurlijk ook wat we onze ouderen of de mensen die minder zelfredzaam zijn willen bieden!

Voor het Levendig Centrum zal de VVD vooral insteken op een kleiner centrum met meer sfeer en beleving dan nu het geval is. Ook de bereikbaarheid en passende parkeertarieven vinden wij belangrijke zaken.

U kunt ons live volgen op de website van de gemeente  http://ede.raadsinformatie.nl/live.