Onderzoek raden, na financieel debacle PERMAR

PERMAR WS heeft in 2014 een negatief resultaat behaald van € 1,1 miljoen. Dit verlies is pas begin 2015 duidelijk geworden. VVD stelt grote vraagtekens bij de corporate governance van PERMAR. Dat wil zeggen de kwaliteit van het bestuur, het toezicht en het afleggen van professionele verantwoording van het gevoerde beleid. PERMAR is een sociaal werkbedrijf waar ca. 900 mensen - met een afstand op de arbeidsmarkt - werkzaam zijn. VVD draagt PERMAR een zeer warm hart toe. Het is onze maatschappelijke plicht als raad om werknemers van PERMAR een toekomst te blijven bieden en te streven naar continuiteit van PERMAR op lange termijn.

VVD vindt dat PERMAR met haar organisatie niet in control is, ondanks de stellige beweringen van Wethouder Ligtelijn, portefeuillehouder (en wethouder van Gemeente Belangen) in 2014. De reorganisatie (kosten € 3 miljoen) heeft nog niet de gewenste cultuuromslag gebracht voor meer bedrijfsopbrengsten. Deze zijn belangrijk achter gebleven bij de begroting van 2014 en waren veel te taakstellend, nu zo blijkt. Het bestuur van PERMAR heeft inmiddels de begroting voor 2015 bijgesteld naar beneden. Vermoedelijk krijgt Ede als deelnemende gemeente van de PERMAR een verlies afgewenteld van totaal € 1 miljoen, waarvoor (nog) geen dekking is gevonden in onze programmarekening......         

Tijdens de raadsbijeenkomst van 21 mei 2015 heeft de VVD voorgesteld het onderzoek naar de gang van zaken in 2014 extern te laten onderzoeken door een partij die wordt aangewezen door de raden van de deelnemende gemeenten (Barneveld, Ede, Renkum, Scherpenzeel en Wageningen). Aanvankelijk had het dagelijkse bestuur van PERMAR WS dit zelf besloten, maar de VVD vindt dit principieel onjuist, omdat personen die in het dagelijkse bestuur zitten dezelfde zijn als in het algemeen bestuur. Er is geen scheiding in eindverantwoordelijkheid en dan is er feitelijk sprake van een "slager" die zijn eigen vlees keurt. 

De fractie van de VVD kreeg veel bijval vanuit de raad voor het voorstel van het onafhankelijke onderzoek. Naast het verstrekken van de opdracht door de raden van deelnemende gemeenten heeft VVD voorgesteld ook een begeleidingscommissie samen te stellen uit diezelfde raden, e.e.a. in overleg met de betrokken griffies. De opdrachtverlening gaat in samenspraak met het management en bestuur van PERMAR. Er wordt rechtstreeks gerapporteerd aan de commissie. Bij het onderzoek kan ook de toekomst betrokken worden van PERMAR, gezien de verkenningen die momenteel met IW4 lopen over een fusie (dit is het sociale werkbedrijf van Veenendaal e.a.). VVD is na de mogelijke fusie groot voorstander van een andere rechtsvorm met een betere rolverdeling tussen bestuur en toezicht. Overigens heeft VVD ook aangeboden het voorzitterschap op zich te willen nemen in de te formeren begeleidingscommissie. Zij wil dus haar verantwoordelijkheid nemen.    

PERMAR is een zgn. Gemeenschappelijke Regeling (GR). Dat wil zeggen dat de deelnemende gemeentes eigenaar zijn en de colleges een wethouder leveren als bestuurder. Ondanks de verschillende groottes van de deelnemende gemeentes geldt het pricipe "one share one vote". Ede levert als grootste gemeente periodiek het voorzitterschap. De GR is als zodanig zelfstandig en de raden staan daarmee op afstand. De raden hebben wel het budgetrecht en geven jaarlijks een zienswijze over de begroting. Wethouder Ligtelijn zegde toe het voorstel tot een onafhankelijk onderzoek voor te leggen aan haar mede bestuursleden. Zij hoopt op voldoende gedragenheid van dit voorstel. Als er geen voldoende gedragenheid is zal de gemeente Ede zelf het onderzoek laten uitvoeren en alleen bekostigen. Afgesproken is dat de raad binnen 2 weken wordt geinformeerd over het besluit van het bestuur van de PERMAR. Wordt vervolgd dus ...

Stef van der klok, raadslid VVD