PERMAR - vragen aan de verantwoordelijk bestuurder

Helaas is er weer een stevige discussie over het reilen en zeilen van Permar. Ter verbetering van het inzicht hoe het bestuur van Permar haar bevoegdheden en verantwoordelijkheden invult onderstaand een aantal vragen. Deze zijn gebaseerd op de gemeenschappeliojke regeling. De vragen zijn gesteld aan de wethouder die namens de gemeente Ede in het bestuur zit van Permar.

Artikel 13 van de gemeenschappelijke regeling Permar WS (GR Permar) voorziet er in dat een lid van de raad van een deelnemende gemeente schriftelijk informatie kan opvragen bij het lid van het algemeen bestuur dat is aangewezen door de desbetreffende gemeente. Reden waarom ondergetekende onderstaande vragen aan U stelt. Ik stel het op prijs om over de antwoorden op deze vragen voor de oordeelsvormende vergadering van donderdag aanstaande te kunnen beschikken.

Gevraagd en ongevraagd advies (art 7 GR Permar)

De commissaris adviseert het algemeen bestuur gevraagd en ongevraagd over de bedrijfseconomische onderwerpen die het werkvoorzieningsschap raken. 

Vragen:

  1. Kunt U aangeven over welke onderwerpen de commissaris in 2014 en het eerste kwartaal 2015 gevraagd en ongevraagd advies heeft uitgebracht aan het algemeen bestuur?
  2. Kunt U inhoudelijk omschrijven wat de adviezen in hielden en wat is (schriftelijk) overlegd door de commissaris?
  3. Wat heeft het bestuur met de adviezen van de commissaris gedaan?
  4. In hoeverre heeft de commissaris het algemeen bestuur gewezen op het achterblijven van de opdrachten in relatie tot de door het algemeen bestuur vastgestelde begrotingen 2014 en 2015? 

Bevoegdheden en taken algemeen bestuur (art 12 GR Permar)

Het jaarlijks vaststellen van een 4-jaren MeerjarenBeleidsplan waarin tenminste marketing en acquisitiebeleid, personele aspecten en financieel beleid de revue passeren zijn bevoegdheden en taken van het algemeen bestuur. Ook worden genoemd het vaststellen van het jaarplan met daarin opgenomen de begroting en het vaststellen van de begrotingswijzigingen.

Vragen:

-       In de jaarrekening 2013 wordt met geen enkel woord gerept over het Meerjarenbeleidsplan terwijl dit expliciet wordt genoemd in dit artikel. Waarom is in de jaarrekening 2013 op geen enkele wijze gerapporteerd over de voortgang van de uitvoering van het Meerjarenbeleidsplan?

-       Is het mogelijk om een kopie van het meest recente 4-jaren Meerjarenbeleidsplan te verstrekken?

-       Kunt U uiteenzetten hoe de implementatie van commercie en marketing (zie jaarrekening 2013) in 2014 zijn geëffectueerd?

-       Hoe is in 2014 de voortgang van de inkomsten en uitgaven in relatie tot de vastgestelde begroting 2014 door het bestuur bewaakt?

-       Op welke wijze heeft het bestuur in 2014 bijgestuurd toen duidelijk werd dat de inkomsten achterbleven ten opzichte van en de uitgaven niet in de pas liepen met de vastgestelde begroting 2014?

Governance

Ieder zichzelf respecterend bestuur hanteert een governance code voor de organisatie waarvoor men verantwoordelijkheid draagt. In de jaarrekening 2013 wordt de governance expliciet genoemd als één van de ontwikkelingsperspectieven van het transitieplan. Een governance code hoort naast een normatief kader de kritische reflectie binnen en tussen bestuur en directie te stimuleren. Een code behoort het gehele besturingsproces: beleid, uitvoering, toezicht en verantwoording te omvatten. 

 

Goed bestuur en toezicht kenmerken zich door:

-       duidelijkheid over het besturingsmodel en de daarbij horende verantwoordelijkheden en bevoegdheden;

-       integer en transparant handelen, met oog voor de belangen van alle betrokkenen (de stakeholders);

-       deskundigheid in bestuur en toezicht;

-       effectief bestuur en toezicht, waarover ook verantwoording wordt afgelegd;

-       effectiviteit in het realiseren van missie, doelstellingen en efficiënte besteding van publieke middelen.

 

Vragen:

-       Kunt U een kopie van de gehanteerde governance code Permar toesturen?

-       In hoeverre wordt de governance code gebruikt bij de verdeling van bevoegdheden en taken tussen algemeen bestuur, dagelijks bestuur en de directie?

-       Is in de code voorzien het minimaal één keer per jaar uitvoeren van een bedrijfsbrede risico analyse?

-       Wanneer daar niet in de code is voorzien wordt er minimaal jaarlijks een risico analyse uitgevoerd bij Permar?

-       Wat zijn de concrete resultaten van de uitgevoerde risico analyses in 2014? 

Informatie- en verantwoordingsplicht (art 13 GR Permar)

De verslagen en de agenda van de vergaderingen van het algemeen bestuur worden gepubliceerd en aan de raadsgriffies gezonden.

Vragen:

-       Hoe vaak heeft het algemeen bestuur in 2014 officieel vergaderd?

-       Kunt U een kopie sturen van de agenda en de verslagen van de vergaderingen van het algemeen bestuur van 2014 en 2015?