Einde ambtsgebed in Ede?

© Theo Beumer

“De gemeenteraad is er voor iedereen”, dat is de overtuiging van de VVD. En niet alleen van de VVD, maar voor zover wij weten, van alle fracties van de gemeenteraad in Ede. Als wij hier als raadsleden worden geïnstalleerd, hebben wij de keuze om de eed of de belofte af te leggen. Het is de basis voor het naar eer en geweten uitvoeren van ons raadswerk in de periode waarvoor je bent gekozen.

Toen ik in de raadzaal stond om de belofte af te leggen, nam ik dat voor mezelf heel zwaar op. Je bent op dat moment gekozen als volksvertegenwoordiger. Je spreekt ten overstaan van iedereen uit dat je getrouw zult zijn aan de Grondwet en dat je je naar eer en geweten voor de raad, voor de inwoners van Ede, zult inzetten. Dat is niet niks. En zoals ik alle raadsleden heb leren kennen in het afgelopen jaar, durf ik met zekerheid te zeggen dat zij dit allemaal zeer serieus nemen. Het is precies die Grondwet waar wij getrouw aan zweren of beloven waarin de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging als grondrecht staat genoemd. Het afleggen van de eed of belofte bij onze installatie is een mooi voorbeeld van de vrijheid die wij als individu krijgen om er verschillende geloofs- en levensovertuigingen op na te houden. Het getuigt van respect voor elkaars verschillen en voor elkaar.

Juist respect voor elkaars verschillen en het recht voor iedereen om op eigen wijze zijn of haar geloof te belijden, of géén geloof te belijden, drijft de VVD tot het doen van dit voorstel. Want een ambtsgebed als onderdeel van de vergadering past niet bij deze gedachte. Het past niet bij het idee dat we er als gemeenteraad voor alle inwoners willen zijn.

Wat ons betreft staat dit los van de geloofsovertuiging die je kunt hebben als basis voor de stem je wilt laten horen in de politiek. Je hebt in Nederland de vrijheid om een partij op te richten of om lid te zijn van een partij die een bepaalde geloofsovertuiging aanhangt. En je hebt de vrijheid om je stem op die partij uit te brengen of juist op een partij die zich in de politiek bewust níet laat lijden door het geloof.

Vrijheid en verdraagzaamheid zijn belangrijke liberale kernwaarden van de VVD. Daarom ziet de VVD graag dat iedereen in Ede en dus ook iedereen in deze gemeenteraad de vrijheid heeft om op eigen wijze invulling te geven aan zijn of haar geloofs- of levensovertuiging. Door het ambtsgebed niet meer onderdeel te laten zijn van de raadsvergadering, maken wij dit zichtbaar en tonen we ons verdraagzaam naar andersdenkenden.

Wat de VVD steunt in deze gedachte is dat veel gemeenten ons hierin voor gingen de laatste jaren. In nog slechts 15% van de gemeenten spreekt de voorzitter een ambtsgebed uit. Het aantal neemt gestaag af. Wat ons ook steunt is het karakter van de raadsvergadering. Hierin vindt nauwelijks nog debat plaats. Het is vooral het aftikken van hamerstukken waarover op eerdere momenten debat is gevoerd. Bij deze eerdere momenten is geen sprake van een ambtsgebed – dít past bij het idee dat de gemeente er is voor alle inwoners, dit past bij een brede politieke discussie. Waarom zou je dit karakter niet vasthouden en ook in de besluitvormende vergadering leidend laten zijn?

Tot slot, de raad heeft van de VVD twee voorstellen ontvangen. Het eerste is het voorstel om het ambtsgebed geen onderdeel meer te laten zijn van de raadsvergadering. Dat is waar het wat ons betreft ten principale over gaat. Het tweede betreft een alternatief voorstel. We hebben dit zó opgeschreven dat het ruimte biedt aan aanpassingen of andere ideeën. We zouden met elkaar een tekst kunnen formuleren, waarbij deze tekst een basis kan zijn. Een moment van stilte, in plaats van het ambtsgebed, zou ook een alternatief kunnen zijn.

Voorzitter, wij hopen op steun van de raadsleden om deze stap als gemeente Ede te zetten. Wij laten daarmee zien dat wij als gemeenteraad er zijn voor iedereen.

Dank u wel.