Eigen energie duurzaam opwekken?

Zoals reeds aangekondigd bij het schrijven over ‘Duurzaamheid en WarmteVisie en Bomenbeleidsplan’ volgt  hier een notitie over het gebruik van de zonnecollectoren en zonneboilers (duurzaam) in relatie tot het Bomenbeleidsplan (groen) en ruimtelijke ordening.

Het aantal zonnecollectoren op daken van woningen zal tot 2020 zeker vervijfvoudigen. Wanneer een bewoner geen zonnecollectoren op zijn dak plaats is hij of zij een dief uit eigen zak. Hoe is dat te verklaren?

Uit de subsidie pot duurzame energie (SDE) wordt de onrendabele top van de productie van windenergie betaald. Deze subsidie pot wordt gevuld door een opslag op iedere afgeleverde Kwh via de elektriciteitsmeter. Hoe meer Kwh iemand gebruikt hoe meer wordt bijgedragen aan deze subsidie pot. Het aantal windmolenparken groeit heel hard. Hoe meer windmolens gaan draaien hoe meer subsidie betaald moet worden uit de SDE pot. Over zelf opgewekte zonne-energie hoeft geen SDE betaald te worden. Neemt het aandeel opgewekte Kwh door zonne-energie toe dan zal de opslag per Kwh via de meter stijgen uitgaande van een gelijk totaal verbruik. 

Conclusie: Als gevolg van een grote toename van het geïnstalleerde zonne-energie vermogen zal de door de energiebedrijven geleverde Kwh prijs stijgen. Dit omdat de bijdrage aan de subsidiepot gelijk moet blijven bij dalende afzet van de geleverde stroom via de meter. Daardoor wordt het steeds aantrekkelijker om in de eigen (duurzame) energievoorziening te gaan voorzien.  

Daar komt bij dat de kosten per opgewekte Kwh zonne-energie zal dalen door het relatief goedkoper worden van de zonnecollectoren en een grotere energie opbrengst per collector. Hierdoor wordt het verschil in kosten tussen de stroom geleverd via de meter en zonne-stroom steeds groter. De VVD gaat ervan uit dat binnen afzienbare tijd iedere bewonder zijn eigen zonne-energie centrale op zijn dak zal willen plaatsen of tegen de gevel van de woning wil hangen.  

Uit de zonatlas van de provincie Gelderland wordt duidelijk dat vanwege het groene karakter van Ede het voor veel woningeigenaren niet interessant is om zonnecollectoren te plaatsen. Het aantal zonne-uren per jaar is vanwege de schaduw van de bomen te klein. Ieder jaar worden de bomen een klein beetje groter. Voor veel bewoners met zonnecollectoren op het dak kan dit tot gevolg hebben dat de schaduw op de collectoren toeneemt en daardoor de productie van duurzame energie af. De VVD gaat ervan uit dat de roep om bomen te snoeien of zelfs om bomen te mogen rooien vanwege het maximaal kunnen benutten van de zonnecollectoren zal toenemen.  

Tot nu toe is bij de bouw van nieuwe woningen geen criterium het ten opzichte van de zon optimaal kunnen plaatsen van zonnecollectoren of zonneboilers. Het gebruik van zonnecollectoren of zonneboilers verlaagt over een lange periode de woonlasten en past naadloos in de beleidsvisie Duurzaamheid. Bij de inrichting van onze straten en pleinen houden wij nog geen rekening met het planten van bomen op een zodanige wijze dat de bewoners daarvan geen hinder zullen ondervinden bij het omzetten van zonlicht naar eigen energievoorziening.

De VVD wil de bewoner ondersteunen om zijn woonlasten structureel laag te houden. De VVD is van mening dat door de gemeente alles gedaan moet worden om duurzaam opwekken van eigen energie optimaal mogelijk te maken. 

Vragen

  1. Wat heeft prioriteit bij het college: duurzaamheid, groen of lage woonlasten over de levensduur van de woning?
  2. Wil het college de nota Duurzaamheid en bomenbeleidsplan opnemen wat te doen indien een bewoner verzoekt bomen te snoeien of te rooien in verband met het plaatsen van zonnecollectoren of zonneboilers op daken of hangen tegen de muren?
  3. In hoeverre gaat het college bij nieuwbouw met de inrichting van de straat of gebied daadwerkelijk rekening houden dat bewoners zonnecollectoren of zonneboilers willen plaatsen?   

http://ede.vvd.nl/actueel_3814/74862/  Beantwoording door B&W d.d. 31 maart 2015

 

Ad 1.

In het bomenbeleidsplan (2013) heeft de raad vastgelegd dat in bestaande situaties bomen voorrang hebben. Wij zijn niet van zins om de raad voor te stellen op dit beleid terug te komen. In dit verband wijzen wij op het volgende.

-           Bomen hebben niet alleen een visuele waarde (verfraaiing van het straatbeeld), maar zijn ook van belang voor de opname van CO2. Ook zijn bomen belangrijk bij het tegengaan van hittestress.

-           Bomen in een straat staan er ten behoeve van meerdere mensen. Het plaatsen van zonnepanelen op een dak is primair een individuele aangelegenheid, hoewel wij onderkennen dat het opwekken van duurzame energie zeker ook een groot algemeen belang dient.

-           Bomen hebben ook economische waarde, zo is ook door de rechter vastgesteld. Bij een forse snoei van een boom lijdt de gemeente dus economische schade.

-           Het snoeien moet regelmatig worden uitgevoerd. Snoeiwerkzaamheden buiten onderhoudsrondes om zijn kostbaar.

-           Toekennen van dit soort snoeiverzoeken van burgers kan ook precedentwerking hebben in andere situaties (waar bomen zon uit de tuin wegnemen of schade aan autolak veroorzaken).

-           Niet elke schaduwwerking op zonnepanelen maakt het plaatsen van zonnepanelen zinloos. De opbrengstdaling is soms beperkt.

-           In een bestaande situatie zijn de bomen al aanwezig op het moment dat de burger een besluit neemt over het plaatsen van zonnepanelen. De burger is dus bekend met de situatie en kan dus de effecten van de bomen vooraf inschatten. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de online-tool www.zonatlas.nl/ede.

-           Burgers die geen zonnepanelen op hun eigen dak kunnen plaatsen kunnen overwegen deel te nemen aan een zogenaamd postcoderoosproject. In een dergelijk project investeren zij in zonnepanelen die elders worden geplaatst, waarbij het financiële voordeel aan hen toevalt. Een voorbeeld van een dergelijk project is tennishal Keltenwoud in Bennekom, met medewerking van Energie coöperatie ValleiEnergie.

 

Ad 2.

Zie het antwoord op vraag 1. Het bomenbeleidsplan vormt het beleidskader voor de beoordeling van bedoelde verzoeken van bewoners. Het Uitvoeringsprogramma duurzaamheid zal niet in strijd zijn met het door de raad vastgestelde bomenbeleidspan.

 

Ad 3.

Bij nieuwbouw houden wij rekening met de mogelijke wens van bewoners om zonnepanelen te plaatsen. Dat doen wij via de keuze voor het aantal bomen in een straat, de exacte plaatsbepaling van de bomen en het type bomen.