Gratis storten van houtachtige biomassa bij de afvalcentrale

De raad heeft unaniem een VVD motie aangenomen over het gratis kunnen storten van houtachtige biomassa bij de afvalcentrale. Houtafval uit de Edese bossen wordt versnipperd en daarna verstookt in de biomassa centrale aan de Dwarsweg. Het door deze centrale geproduceerde warme water wordt gebruikt voor de verwarming van woningen in Kernhem. De gemeente wil in de komende 5 jaar de capaciteit van de centrale meer dan 4 maal vergroten. De vraag is of daar voldoende Edes hout voor beschikbaar is. Met in gedachte dat alle kleine beetjes helpen diende de VVD een motie in die het voor particulieren en bedrijven mogelijk maken dat houtachtige biomassa gratis gestort kan worden. 
Motie De raad van de gemeente Ede in vergadering bijeen d.d. 29 januari 2015,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

  • Ede de duurzaamste gemeente van Nederland wil worden;
  • bio energie “de Vallei” de bestaande installatie aan de Dwarsweg wil uitbreiden, waardoor de huidige capaciteit wordt verdubbeld en zij een nieuwe installatie wil bouwen in Park Reehorst Zuid te Ede;
  • de behoefte aan houtachtige biomassa hierdoor met zeker een factor 3 groeit;
  • in principe de bio-energie centrales gestookt moeten worden met houtachtige biomassa uit Ede of de regio Ede; 
  • de Edese burger en bedrijven daadwerkelijk bij duurzame ontwikkelingen moeten worden betrokken;
  • de Edese burger en bedrijven moeten kunnen participeren in de mogelijke financiële voordelen;
  • bedrijven en particulieren in het buitengebied hun snoei- en houtafval verbranden dan wel op een andere wijze van verwerking overgaan;
  • veel particulieren en bedrijven hun houtachtige biomassa graag willen aanleveren bij de bio-centrale mits daaraan geen kosten zijn verbonden.


Verzoekt het college om voor eind maart 2015 een voorstel uit te werken waarbij duidelijk wordt wat de consequenties zijn als:

  1. houtachtige biomassa, geschikt voor verbranding in de bio-energie centrale(s), het hele jaar gratis gestort kan worden bij de afvalcentrale[1];
  2. het snoei- en houtafval met een minimaal volume van 10 m3, op een nog nader aan te geven aantal keren per jaar en nader te stellen voorwaarden, gratis wordt opgehaald.

en gaat over tot de orde van de dag.


[1] Onder afvalcentrale wordt hier verstaan de ACV en / of de firma van Harten