Raadplegend referendum

Tijdens de toelichting op het procesvoorstel referendum winkeltijden op donderdag 29 januari 2015 maakte het college bekent dat I&O research (http://www.ioresearch.nl/ ) opdracht kreeg om het proces te gaan begeleiden. Tevens deelde het college mede dat de raad verantwoordelijk is voor de inhoud van het referendum. Niet duidelijk werd waar in het proces enerzijds de raad en anderzijds het college precies verantwoordelijkheid voor wordt gehouden. Immers het college selecteert een adviesorganisatie en geeft definitief opdracht. De raad is niet betrokken bij de inhoud van de opdracht, bij de selectie van het bureau, bij de vaststelling van het budget of budgetten. En toch is zij wel verantwoordelijk.

Mede in het licht van het door de college partijen overeengekomen bestuursconvenant heeft de VVD de volgende vragen.

  • Deelt het college de mening van de VVD dat een één eenduidige omschrijving van verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor het project raadplegend referendum van raad en college (en/of burgemeester) essentieel is voor het binnenhalen van een verkiezingsuitslag die door ‘vriend en vijand’ wordt geaccepteerd?
  • Indien het antwoord hierop positief is, wil het college dan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van raad en college in deze nauwkeurig omschrijven?
  • Kan het college helder uiteen zetten welk bestuursorgaan (raad, college of burgemeester) verantwoordelijk of bevoegd is voor het vaststellen van de planning, het bewaken van het budget, de kwaliteit van de opzet en de uitwerking, de kwaliteit van de feitelijke uitvoering (organiseren van het referendum, personele bezetting, uitslag referendum, enz), de informatievoorziening aan en de communicatie met de media en de informatievoorziening aan de burgers?
  • Wil het college de verstrekte opdracht en offerte-aanvraag ter beschikking stellen? Wil het college tevens de uitgebrachte offertes, waaronder die van IO, ter informatie aan de raad beschikbaar stellen? Bij een positieve beantwoording wil het college deze bescheiden dan per omgaande laten plaatsen op iAnnotate? 
  • Kunt U een planning overleggen op welke momenten de raad beschikbaar moet zijn voor overleg over de voortgang van het proces raadplegend referendum? Is het mogelijk om voor het te plannen overleg met de raad de fase van het proces te omschrijven?
  • Op welke wijze wordt de raad in de verschillende fasen van het proces daadwerkelijk betrokken?
Beantwoording door B&W d.d. 24 februari 2015 

Ad1 Ja

Ad2 Ja

Ad3 Het is de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad om een referendumverordening vast te stellen, daadwerkelijk een referendum uit te schrijven en om de vraagstelling van het referendum te bepalen. Het college zal hiertoe voorstellen aan de raad doen en heeft onderzoeksbureau I&O gevraagd het college hierbij te ondersteunen. Het college is uiteindelijk ook verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van het referendum.

Ad4 De niet gehonoreerde offertes mogen wij niet openbaar maken, omdat dit het bedrijfsbelang van de betrokken bureaus zou schaden. Wel willen wij aan u de offerte van en opdracht aan I&O ter beschikking stellen, mits I&O daar mee instemt.

Ad5 Het college is voornemens op 5 maart een informerende bijeenkomst te beleggen. Tijdens deze bijeenkomst kan de raad kennismaken met onderzoeksbureau I&O en wordt een toelichting gegeven op de enquête die wordt gehouden onder winkeliers en winkelpersoneel en de dialoog die met de diverse belangengroepen wordt gehouden.

Het college is voornemens om voor de PDE (oordeelsvormende bijeenkomst) van 16 april de resultaten van I&O beschikbaar te stellen en een voorstel voor de vraagstelling en datum (10 juni) van het referendum aan te bieden. Vervolgens kunnen deze onderdelen worden geagendeerd voor de besluitvormende bijeenkomst op 30 april.
Daarnaast dient de gemeenteraad een referendum verordening vast te stellen voordat een referendum kan worden uitgeschreven. Dit staat gepland voor besluitvorming op 16 april.

Ad6 Zie beantwoording vorige vraag.