Parklaan uitvoering laat op zich wachten

De Werkgroep Parklaan Anders (WPA) organiseerde een informatieve bijeenkomst op donderdag 15 januari jl. Een van de inleiders meldde tijdens de presentatie dat recent een gesprek met de verantwoordelijk wethouder Wijland was geweest. In dat gesprek heeft de wethouder een toezegging gedaan over het uitvoeren van verkeerstellingen. 

Naar aanleiding van raadsvragen over de Parklaan schreef U ondergetekende op 22 juli 2014 het volgende.

'Op dit moment worden een aantal voor het bestemmingsplan relevante onderzoeken geactualiseerd. Zodra deze onderzoeken zijn afgerond, kan het bestemmingsplan in procedure. Naar verwachting zal het college van burgemeester en wethouders in het najaar 2014 besluiten een ontwerpbestemmingsplan ter visie te leggen.’

Naar nu blijkt ligt het bestemmingsplan nog niet ter visie. De verwachting is dat het zeker tot het voorjaar zal duren. De VVD verbaast zich hierover. De VVD is van mening dat voor een project als het onderhavige het college onverwijld de raad uitgebreid had moeten informeren over de redenen van deze vertraging.  Maar ook of door de enorme vertraging de bestedingsdeadline van de nog niet bestede provinciale middelen voor de Parklaan zal worden overschreden.  De bestedingsdeadline is op verzoek van de gemeente Ede door de provincie Gelderland al verschoven naar ultimo 2017. 

 

Vragen aan het college

 • De VVD is geïnteresseerd in de mogelijke toezeggingen die het college heeft gedaan aan de werkgroep Parklaan Anders. Mag de VVD daarvan een kopie ontvangen?
 • Hebben de mogelijke toezeggingen effect op de doorlooptijd van het opnieuw door de raad vaststellen van het bestemmingsplan?
 • Bent U het met de VVD eens dat het college de raad met redenen omkleed onverwijld had moeten informeren over het uitstel van ter visie leggen van het bestemmingsplan Parklaan?
 • Wat zijn de redenen van de vertraging?
 • Kunnen uitkomsten van nader onderzoek leiden tot een ander profiel van de Parklaan?
 • Wat verstaat de provincie Gelderland onder ‘bestedingsdeadline’? Impliceert dat alle middelen moeten zijn uitgegeven voor eind 2017?
 • Wordt de bestedingsdeadline gehaald?
 • Wilt U een planning meesturen over alle stappen tot en met het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan Parklaan?Beantwoording door B&W d.d. 24 februari 2015

Ad 1 De afgelopen maanden is er op bestuurlijk en ambtelijk niveau een aantal malen contact geweest met vertegenwoordigers van de Werkgroep Parklaan Anders. Het gesprek gaat daarbij geregeld over de noodzaak van de Parklaan. De gemeente onderbouwt deze noodzaak op basis van het verkeersmodel dat ten bate van de Parklaan is opgesteld door het bureau RHDHV. De Werkgroep Parklaan Anders heeft aangegeven de uitkomsten van dit model niet te kunnen beoordelen. Dat maakt het gesprek over de Parklaan lastig. Ons college wil zo transparant mogelijk zijn over de cijfers die ten grondslag liggen aan de Parklaan. Deze cijfers zijn uiteraard niet geheim. Daarom is in een gesprek met de werkgroep verkend hoe de verkeerscijfers en de aannames die hieraan ten grondslag liggen zo goed mogelijk inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Daarbij is ook ter sprake gekomen om ter verduidelijking samen met een externe deskundige naar de cijfers te kijken, waarbij het nadrukkelijk niet de bedoeling om alternatieve liggingen van de Parklaan door te rekenen. Op dit moment wordt deze suggestie in gezamenlijk overleg uitgewerkt. Er is dus op dit moment geen schriftelijke toezegging die toegezonden kan worden.

Ad 2 De beoordeling van de verkeerscijfers van de Parklaan heeft geen effect op de doorlooptijd van het bestemmingsplan. De beoordeling kan namelijk op korte termijn worden uitgevoerd, nog voor het ontwerpbestemmingsplan in procedure wordt gebracht.

Ad 3 De gemeenteraad wordt periodiek door ons college geïnformeerd over de voortgang van het project Veluwse Poort. Tijdens de presentatie aan de raad in september 2014 is aangegeven dat het ontwerpbestemmingsplan naar verwachting in het najaar van 2014 ter visie gelegd zou worden. Daarbij is echter ook aangegeven dat daarvoor eerst de benodigde milieu-onderzoeken moeten worden afgerond en dat daarbij het beoordelen van het effect van stikstofdepositie vanaf de Parklaan op het natura2000-gebied Veluwe nog een uitdaging is. Pas zeer recent is duidelijk geworden hoe hier mee omgegaan kan worden en dus wanneer het ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht kan worden.  

Ad 4. Voor het bestemmingsplan Parklaan zijn onderzoeken nodig die het effect van de Parklaan op de natuur(waarden) in beeld brengen. Onderdeel daarvan is het in beeld brengen van de gevolgen van stikstofdepositie op Natura2000 gebieden. De toepassing van de wet- en regelgeving hieromtrent is al enige tijd onderwerp van discussie op nationaal en Europees niveau. Lang werd gewacht op uitspraken van de Raad van State over dit onderwerp, nadat het Europese Hof van Justitie in het voorjaar van 2014 hierover een advies heeft uitgebracht aan de Raad van State. Uiteindelijk zijn deze uitspraken op 24 december 2014 gedaan. Daarnaast is lang onduidelijk geweest hoe nieuwe wetgeving over de zogenaamde Programmatische Aanpak Stiksof (PAS) er precies uit zou gaan zien. Op 10 januari 2015 heeft de minister het ontwerpbesluit PAS ter visie gelegd. De uitspraken van de Raad van State en het ontwerpbesluit PAS geven voldoende informatie om de noodzakelijke natuuronderzoeken de komende maand af te ronden, waarna het ontwerpbestemmingsplan naar verwachting in mei kan worden afgerond. 

Ad 5. Het college heeft veel vertrouwen in het verkeersmodel van de Parklaan en we verwachten daarom niet dat het beter inzichtelijk maken van de verkeerscijfers zal leiden tot een ander profiel van de Parklaan.

Ad 6. Vanuit het Stadscontract 2012 heeft de Provincie voor het Sleutelproject Veluwse Poort middelen beschikbaar gesteld. Voor de middelen ten behoeve van de Parklaan heeft de Provincie de bestedingsdeadline verschoven naar eind 2017. Dit houdt in dat deze middelen voor 1 januari 2018 moeten zijn besteed en verantwoord.

Ad 7. Op basis van de huidige planning zal deze bestedingsdeadline worden gehaald.

Ad 8. Ons college geeft uw raad graag inzicht in de stappen die noodzakelijk zijn om te komen tot een onherroepelijk bestemmingsplan. Hieronder treft u de belangrijkste stappen aan. Daarbij moet gemeld worden dat het een voorlopige planning is. Het college hecht aan een zorgvuldig proces bij het tot stand komen van dit bestemmingsplan en het een aantal stappen in het proces vragen mogelijk meer tijd dan nu valt in te schatten.

 • Afronden onderzoeken                                                               februari 2015
 • Vooroverleg instanties                                                                maart 2015
 • Vooroverleg direct omwonenden en belangengroepen                   maart 2015
 • Vrijgave ontwerpbestemmingsplan (College)                                mei 2015
 • Ter visie 6 weken (zienswijzenperiode)                                        mei – juni 2015
 • Informatiebijeenkomsten                                                            mei 2015
 • Zienswijzenoverleg                                                                     juni 2015
 • Beantwoording zienswijzen                                                          juli – aug 2015
 • Vaststellen bestemmingsplan (College)                                        september 2015
 • Vaststellen bestemmingsplan (Raad)                                           oktober 2015
 • Ter visie 6 weken (beroepsperiode)                                             november 2015
 • Onherroepelijk indien geen beroep ingediend                               december 2015
 • Onherroepelijk indien Raad van State procedure                           juli 2016