Boven en onder maaiveld zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden in een visie op openbare ruimte

Vijftien januari jl. presenteerde het college een Visie Openbare Ruimte. B&W definieerde als hoofddoel het waarborgen van een vitale, veilige, functionele, duurzame beleefomgeving voor haar bewoners, bedrijven en gebruikers.  Bovendien wilt U in deze visie uitdrukken wie wij (burgers van Ede) willen zijn en dat alles tegen een acceptabel kostenniveau. Zowel tijdens het overleg alsook erna kwamen een aantal ideeën en vragen op die wij aan U voorleggen.

De VVD vindt dat uitgaande van het hoofddoel alles wat zich boven maar ook zeker onder het maaiveld bevindt in de visie betrokken dient te worden. Een functioneel en duurzame beleefomgeving kan niet zonder infrastructuur voor drinkwater, afvalwater, regenwater, gas, elektriciteit, openbare verlichting en data. Daarbij dienen wij ook rekening te houden met wensen zoals het uitbreiden van het warmtenet of het ondergronds brengen van de hoogspanningsleidingen die dwars door Edese woonwijken lopen. Een ander belangrijk doel is het voorkomen van verontreiniging van de ondergrondse waterstromen door bestrijdingsmiddelen of lekkende rioleringen. Maar ook bij ondergrondse koude en warmteopslag het bewaken van bodemtemperatuur.

De vraag die niet in de presentatie naar voren kwam is of het college in de komende 20 jaar nog functies aan de ondergrond willen toevoegen? Hierbij valt te denken aan het gescheiden inzamelen van afval middels ondergrondse containers. Dat lijkt simpel maar zou in de praktijk, vanwege het moeten verleggen van kabels en leidingen, onbetaalbaar kunnen zijn.

Als gevolg van de toename van het verkeer neemt de dynamische belasting van de kabels en leidingen toe. Vermindering van de levensduur is een direct gevolg daarvan. Eveneens vraagt de kwaliteit van de informatie van waar de leidingen precies liggen extra aandacht. Alle ondergrondse infrastructuur is digitaal beschikbaar maar de nauwkeurigheid van de ligging van de leidingen laat in veel gevallen te wensen over. De risico’s van calamiteiten met de ondergrondse infrastructuur nemen hierdoor toe. Recente voorvallen voeden zeker deze gedachte.

De VVD is van mening dat onderhoud aan en reconstructie van wegen vraagt om een zorgvuldige afstemming met de netbeheerders. De ene netbeheerder zal zijn kabels of leidingen willen vervangen en de andere niet. Of het laten liggen van een kabel of een leiding echt verantwoord is, is de verantwoordelijkheid van de netbeheerder. In het licht van de toename van de calamiteiten met de verschillende netten is het de vraag of de gemeente Ede bij vervanging altijd volgend moet zijn.

Nu het onderhoudsniveau van de wegen wordt verlaagd en als gevolg daarvan de intervallen van het onderhoud en reconstructie langer worden is volgens de VVD meer inzicht in vervanging van kabels en leidingen wenselijk. Zeker bij reconstructie moet de insteek zijn om gelijktijdig de hele ondergrondse infrastructuur te vernieuwen.  

 De VVD heeft de volgende vragen.

  1. Is het mogelijk om in uw Visie Openbare Ruimte niet alleen alles wat boven het maaiveld gebeurt maar ook al hetgeen onder het maaiveld noodzakelijk is voor een duurzame en veilige leefomgeving te betrekken?
  2. Kan in de Visie expliciet de (nieuw) toe te voegen functies voor de ondergrond worden meegenomen?
  3. Kunt U in beeld brengen welke kwaliteitseisen de gemeente aan netbeheerders gaat stellen ten aanzien van de kwaliteit van de door hen beheerde infrastructuur? (Dit punt heeft een relatie met het verlagen van het onderhoudsniveau.)- 
  4. ‘Acceptabel kostenniveau’ is een van de uitgangspunten in de presentatie maar hoe definieert U dat?