Afstoten rijksvastgoed en mogelijke economische consequenties voor Ede

Medio vorige maand publiceerde de Raad voor de Leefomgeving een lijvig rapport betreffende het door het rijk afstoten van rijksvastgoed en de daarmee verbonden maatschappelijke doelen en geld. Tot 2020 stoot het rijk 3,5 miljoen m2 bruto-vloeroppervlak af. Het verlies aan functie van al dit vastgoed heeft gevolgen voor de economische en ruimtelijke kwaliteit van veel gebieden. Het gaat om rijkskantoren, bedrijfsgebouwen, specialiteiten en defensiegebouwen.

Voor Food Valley en de gemeente Ede kan het afstoten van gebouwen door het rijk van invloed zijn op onze economische ontwikkeling. Er staat al veel vastgoed leeg en wanneer daar in onze regio en zelfs in Gelderland en het oosten van Utrecht rijksvastgoed op de markt komt dan zal dat een drukkend effect hebben op de prijzen. Maar ook zullen bedrijven mogelijk liever kiezen voor een rijkspand buiten onze regio dan nieuwbouw in de regio Food Valley. De WUR heeft veel nieuw gebouwd waardoor in Wageningen zelf veel rijksvastgoed een andere functie moet krijgen. Ook dit zal van invloed zijn op de vraag naar grond en kantoren in Ede. In het bijzonder op de mogelijke ontwikkelingen van de WFC campus.


Vragen

- Heeft het college zicht op welk rijksvastgoed in Ede, Wageningen, Food Valley en in de gebieden grenzend aan Food Valley het rijk in de komende 5 jaar afstoot?

- Over welk rijksvastgoed gaat het hier in concreto?

- Verwacht het college economische effecten (breed beschouwen) en zo ja welke van het afstoten door het rijk van rijksvastgoed?

- In hoeverre zal het afstoten van het rijksvastgoed van negatieve invloed zijn op de geprognotiseerde omzet van het Grondbedrijf?  


EdeStad.nl 

http://www.edestad.nl/plaatsnamen/ede/heeft_afstoten_rijksvastgoed_effect_op_positie_ede_3424077.html#.VLlULcYZ4fk 


Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

http://www.rli.nl/publicaties/2014/advies/vrijkomend-rijksvastgoed