mEde maken = waar wilt u op bezuinigen?

Na de algemene informatieavond op 11 november gingen op 25 november 2015 de eerste themagroepen in het kader van het burgerparticipatietraject ‘mEde maken’ van start. In vijf themagroepen kunnen inwoners van Ede meedenken over hoe bezuinigingen het beste gerealiseerd kunnen worden.

Meedenken hoe te bezuinigingen. Bij een groot aantal bezoekers die 11 november aanwezig waren was dat ook het grootste kritiekpunt. Op de thema-avond kwam deze kritiek ook weer voorbij: ‘Lekkere manier van burgerparticipatie. We mogen zelf kiezen: onze linkerhand eraf of onze rechter!’

De VVD is positief over het laten meedenken van burgers bij belangrijke thema’s. Maar wij zijn ook kritisch. Slechts een beperkt deel van de Edenaren zal zich geroepen voelen hier een bijdrage aan te leveren. Een goede afspiegeling van de bevolking zal dan ook moeilijk te verwezenlijken zijn. Verfrissende ideeën hopelijk wel. Bij de themasessie voor ‘beheer openbare ruimte’ zijn ongeveer 25 personen aanwezig. Na aftrek van ambtenaren, bedrijven en vertegenwoordiging van de raad blijven er 15 inwoners over. De bezuiniging die op de openbare ruimte gehaald moet worden is 3 miljoen (van 17,5 miljoen naar 14,5 miljoen). Als de uitkomsten van deze themagroepen leidend zijn, gaat een kleine groep inwoners keuzes maken met grote consequenties.

Uiteindelijk is het doel van mEde Maken: de burger laten meedenken en met verfrissende ideeën laten komen. De gemeente en het college zullen deze uitwerken in concrete voorstellen, waar de gemeenteraad dan over gaat beslissen. En daar is de gemeenteraad voor. Zij is uiteindelijk de gekozen vertegenwoordiging van de Edese bevolking.

Gebruik daarom de raadsleden waarvoor ze gekozen zijn: om u te vertegenwoordigen. Benader ons wanneer nodig. Onze contactgegevens staan op de website http://ede.vvd.nl/mensen_23329/


Wat zegt het verkiezingsprogramma van de VVD Ede over burgerparticipatie?

  • De gemeente gaat nog meer dan zij nu al doet, vanuit de optiek van haar burgers aan de slag. De gemeente past actief burgerparticipatie toe in vorm van ‘meedenk’ sessies over belangrijke thema’s die in de gemeente spelen. Ede heeft hier inmiddels ervaring mee opgedaan. Keer op keer blijkt dat burgers deskundigheid, ervaring en nieuwe gezichtspunten inbrengen, die verfrissend inwerken op de gangbare politiek bestuurlijke en ambtelijke cultuur. Anders dan bij de inhuur van externen gebeurt het bovendien ‘om niet’;
  • De gemeente moedigt in het bijzonder jongeren aan om actief mee te denken over belangrijke gemeentelijke thema’s en maakt gebruik van hun kritische vraagstelling en oplossingssuggesties. De Jongerenraad speelt hierbij een belangrijke rol;

Meer informatie over mEde Maken is te vinden op https://www.ede.nl/gemeente/mede-maken/