"Het college ziet het anders"; geen compromis meerjarenvisie 2014-2018

Ondanks de handreiking van de voltallige oppositie (bestaande uit VVD, SGP, Burger Belangen en GL/PE) aan het college, was zij in de PDE (raadsvergadering) van 11 juli jl. niet bereid om haar amendement over te nemen. Het amendement voorzag in een ander procesbesluit.

Hiermee staan oppositie en coalitie (CDA, CU, GB, PvdA en D’66) lijnrecht tegen over elkaar. Dit is vrij uitzonderlijk. De cultuur in de raad in Ede is meestal dat een compromis wordt gevonden.

Het college wil € 5 miljoen bezuinigen op onder meer openbare ruimte en cultuur. Daar bovenop nog eens € 2 miljoen extra voor nieuwe wensen. Totaal dus € 7 miljoen.

De huidige coalitie is voorstander van bestuurlijke vernieuwing en wil de Edese burger meer betrekken bij het afwegingsproces over de wijze waarop het geld moet worden besteed. De VVD is een groot voorstander van deze vorm van participatie van Edenaren. Voorwaarde is wel dat de kaders helder moeten zijn, problemen voldoende scherp gedefinieerd en de betrokkenheid van alle raadsleden en burgers serieus wordt genomen.

In iedere zelf respecterende organisatie worden vanuit visie, strategie en beleid financiële kaders afgeleid. Het bijzondere is nu dat het nieuwe college vooraf (vage) financiële kaders wil invullen en later pas inhoudelijke kaders. Zij wil hier burgers bij betrekken zonder verdere procesafspraken te maken richting raad. De VVD en andere oppositiepartijen ervaren dit als het afgeven van een blanco cheque. Hoe kunnen wij anders onze controlerende taak uitoefenen als beleid vooraf onvoldoende inhoudelijk wordt afgesproken?

Als oppositiepartij  hebben wij bepleit het visiedocument een andere status te geven (startnotitie) en deze te betrekken bij de programmabegroting 2015-2018. In september 2014 per thema voorstellen uit te werken en dan per thema een financiële opgave te formuleren. Vervolgens deze voor te leggen aan burgers en/of raad. Aansluitend  kan de raad deze kaders dan definitief vaststellen.

Wethouder Eleveld (PvdA) die namens het college het woord voerde in de PDE was niet te vermurwen. In het debat kwam zij niet verder dan: (..) “Wij zien dat anders”. Dit is nu echt een schoolvoorbeeld van besturen op basis van macht. Bijzonder omdat het college participatief politiek leiderschap voor staat. Precies het tegenovergestelde wat zij zo sterk beoogt.

Het amendement is verworpen. Duidelijk is dat het college nu nog geen keuzes wenst te maken. Alle opties worden open gehouden. Eigenlijk een voortzetting van de lijn van de college-onderhandelingen. Duidelijk is dat de collegepartijen elkaars “nieren” nog niet hebben geproefd. Die confrontatie is verschoven naar volgend voorjaar. Tot die tijd zal het college, ondersteund door een meerderheid in de raad, zich in de boter en suiker blijven rollen en alle constructieve voorstellen van de oppositie afwijzen met de kanttekening: “Wij zien het anders”.

Stef van der Klok, raadslid VVD