Meerjarenbeleidsvisie Ede 2014-2018

Gisteren was er een debat in de raad met het college over de meerjarenbeleidsvisie. Het zijn de kaders voor de komende vier jaar.

De VVD wil in tegenstelling tot de visie van het college geen extra lastenverhoging voor de burgers.

De prognose van het college is dat in 2018 structureel € 1,8 miljoen wordt overgehouden in de gemeentelijke begroting. In 2018 zal daardoor de algemene reserve ruim € 20 miljoen bedragen (€ 14 miljoen boven de wettelijke norm).

Het geeft geen pas in een tijd dat burgers en bedrijfsleven de “broekriem” moeten aanhalen de gemeente  een extra spaarpot gaat vormen en daarnaast ook meer zelfwerkzaamheid gaat vragen. Nog meer bijzonder is dat het college € 2 miljoen extra wil bezuinigen voor nieuw beleid, zonder een concrete bestemming. Het lijkt er op dat dat die € 2 miljoen gebruikt gaat worden als remweg voor de extra zorgtaken van de gemeente. VVD ziet liever een verdere bezuinigingsopgave in de gemeentelijke organisatie met minder taken en minder ambtenaren (nu reeds begroot op € 5 miljoen).

VVD heeft aan het college gevraagd om een heroverweging en de volgende voorstellen gedaan:

  1. Laat de 2 miljoen voor nieuw beleid vervallen. VVD ziet liever lastenverlaging voor de burgers. Dus geen hogere parkeergelden, afschaffing hondenbelasting, minder bezuiniging op openbaar beheer en minder bezuiniging op cultuur.
  2. Schaf de kaasschaafmethode af en durf taken af te stoten. Te denken valt aan: verkoop gemeentelijke vastgoed of effectiever gebruik van schoolgebouwen. Ook binnen de regio FoodValley zijn schaalvoordelen te behalen door samen te werken op het gebied van sport, recreatie en cultuur. Een bijvoorbeeld kan zijn het samengaan van de zwembaden van Bennekom en Wageningen die kort bij elkaar liggen of een regionaal theater (nu heeft iedere gemeente een eigen theater). We vergrijzen in de komende 20 jaar (meer 50+ en helaas minder jeugd). Minder behoefte aan voetbalvelden en sportaccommodaties zijn daarvan het gevolg. Anticipeer dus nu al op krimp.
  3. Plaats een “hek” om de middelen van het sociaal domein. Er is jaarlijks een budget van € 75 miljoen. Daarnaast is nog een keer € 2 miljoen extra gereserveerd om kortingen van het Rijk en overgang op te vangen. Externe deskundigen zijn van mening dat bij een efficiënte opzet er genoeg geld beschikbaar is om zelfs betere zorg te kunnen bieden aan degenen die dit het hardst nodig hebben.
  4. Afslanking gemeentelijke organisatie. Deze is reeds in gang gezet. VVD wil inzicht houden in de uitstroom van ambtenaren, met een uitsplitsing specifiek naar het sociale domein (instroom).
  5. Integratie van het programma economie, citymarketing en evenementen. Door een effectievere inzet van mensen en middelen kan een grotere rendement worden behaald. In de verschillende portefeuilles wordt teveel ambtelijk en te weinig aan concrete activiteiten besteed.

Opmerkelijk is dat het college alleen denkt in kostenreductie in deze bestuursperiode en weinig in termen van opbrengsten. Door  in FoodValley verband werkgelegenheid aan te trekken ontstaan meer inkomsten door bijvoorbeeld uitgifte kavels woningen, uitgifte bedrijventerreinen, extra OZB en meer bestedingen in onze economie.

Tijdens het debat gisteren werd duidelijk dat een overgrote meerderheid van de oppositie de plannen van het college veel te vaag vindt. Het college verschuilt zich echter achter een andere rolneming. Dat wil zeggen dat  burgers en bedrijfsleven volledig inspraak krijgen in voorgenomen bezuinigingen. Dit getuigt van een geestelijke luiheid van het college. Zij zou toch een heldere visie moeten hebben over opties en legt dit dan voor ter toetsing aan de bevolking. VVD ziet dit als een praktische invulling van actieve burgerparticipatie.

Nu dreigt de gemeente een stuurloos schip te worden. Afstemming en besluiten gaan veel te lang duren. Onze gemeente is gebaat bij een effectieve besturing en geen eindeloze praatgroepen.

Namens de fractie van de VVD, Evert van Milligen