Ambtenaren de wijk in!

In Gemeentenieuws #Ede van 18 juni jl. lazen wij: ‚Ambtenaren de wijk in’. Samen met ambtenaren koken en eten? Het klinkt heel aantrekkelijk maar roept ook veel vragen op. 

Vernieuwing De VVD Ede is altijd in om nieuwe wegen in te slaan. Op zich spreekt het de VVD Ede aan dat de ambtenaren de wijk in gaan en proberen er achter te komen wat de geïnteresseerde burger bezig houdt.  

Burgerparticipatie De burger horen is een prima zaak maar daarbij is het eveneens van belang om op voorhand kenbaar te maken wat er met de informatie wordt gedaan. De VVD Ede vindt dat de burger recht heeft op een heldere terug koppeling wat er met zijn of haar inbreng is gedaan. Doen wij dat niet dan zal het voor de burger de eerste maar zeker ook de laatste keer zijn om met een willekeurige ambtenaar zijn potje te gaan staan koken.

Doel De belangrijkste vragen hebben te maken met het doel van het voornemen om ambtenaren de wijk in te sturen: hoe bundelt de gemeente de info, wat doet zij er vervolgens mee en hoe vindt de terugkoppeling naar de burger plaats. 

Vragen:

 • Wat gaat de ambtenaar doen met de verkregen informatie?
 • Op welke wijze wordt de inhoud van alle gesprekken bij elkaar gebracht?
 • Wie gaat dat coördineren en wie bewaakt de objectiviteit?
 • Wat gaat het college met de informatie doen?
 • Wordt deze informatie met of zonder commentaar van het college ter beschikking gesteld aan de raad? 
 • Hoe wordt omgegaan met vertrouwelijke informatie?
 • Op welke wijze wordt feedback gegeven aan degenen die samen met de ambtenaar hebben gekookt?
 • Binnen welke termijn komt de feedback voor brenger van de informatie beschikbaar? 
 • Kan de raad begin september worden geïnformeerd hoeveel burgers zich hebben aangemeld, de spreiding over de dorpen en wijken van Ede, hoeveel kooksessies worden gepland en waar de sessie zullen plaatsvinden?
 • Kunnen raadsleden zich ook inschrijven voor een bijeenkomst?

Beantwoording door B&W d.d. 15 juli 2014

Antwoorden: 

 • Wat gaat de ambtenaar doen met de verkregen informatie?

De wijksafari (zoals we intern de activiteit 'Ambtenaren de wijk in!' noemen) is een initiatief vanuit de ambtelijke organisatie, afdeling Wijkregie, en gericht op kennismaking en uitwisseling tussen bewoners en de ambtenaren.  De bewoners en ambtenaren gaan in gesprek over thema's uit de wijkagenda's. Met de informatie uit deze gesprekken worden de thema's uit de wijkagenda's aangevuld.

-     Op welke wijze wordt de inhoud van alle gesprekken bij elkaar gebracht?

-     Wie gaat dat coördineren en wie bewaakt de objectiviteit?

Via de organisatoren van de Wijksafari (medewerkers team Wijkregie) wordt de inhoud van de gesprekken verzameld en teruggekoppeld naar de wijkregisseurs.

deelnemende ambtenaren .

Over het bewaken van de objectiviteit; het is aan de ambtenaar om goed door te vragen bij de bewoner(s) om te achterhalen of de bewoner, als deze concrete zaken aankaart, alleen voor zichzelf spreekt of dat signalen breed gedragen zijn. 

-     Wat gaat het college met de informatie doen?

-     Wordt deze informatie met of zonder commentaar van het college ter beschikking gesteld aan de raad?

De wijksafari is er op gericht om vooral het ambtelijk apparaat 'naar buiten' te krijgen om zich te

laten voeden/ van bewoners zelf te horen wat er speelt. Mochten er zaken in een gesprek naar voren komen, waarvan de betrokken ambtenaar inschat dat het wel van belang is voor het college, zal hij/zij het college informeren.

-     Hoe wordt omgegaan met vertrouwelijke informatie?

In principe vindt het koken in een groep plaats en wordt weinig vertrouwelijke informatie verwacht. Als dat wel het geval is schat de ambtenaar zelf in of hier sprake van is en wordt deze informatie

niet gedeeld.

-     Op welke wijze wordt feedback gegeven aan degenen die samen met de ambtenaar hebben gekookt?

-     Binnen welke termijn komt de feedback voor brenger van de informatie beschikbaar?

Zie antwoord punt 1. Daarnaast zal er in Ede Stad een artikel geplaatst worden met een algemene terugblik op de Wijksafari.

-     Kan de raad begin september worden geïnformeerd hoeveel burgers zich hebben aangemeld, de spreiding over de dorpen en wijken van Ede, hoeveel kooksessies worden gepland en waar de sessie zullen plaatsvinden?

Uiteraard zijn wij bereid om de raad te informeren over het aantal aanmeldingen en waar sessies

plaatsvinden. Als hier bij de raad behoefte aan is, zullen wij begin september deze informatie geven.

-     Kunnen raadsleden zich ook inschrijven voor een bijeenkomst?

Deze wijksafari is puur bedoeld om de afstand tussen ambtenaren en bewoners te verminderen. Er wordt nog een aparte 'safari' door de afdeling Wijkregie voor raadsleden georganiseerd. In eerste instantie was deze gepland voor het zomerreces, maar door overvolle agenda raad en vakanties, zal deze nu in het najaar gepland worden