Financieel beleid nieuwe coalitie bedreigend

Tijdens de PDE van 5 juni is de programmarekening 2013 vastgesteld door de raad alsmede het Meerjarenprogramma Grondexploitaties 2014. De programmarekening is de jaarrekening van de gemeente. De totale baten in 2013 waren ca. € 250 miljoen. De lasten waren € 239 miljoen. Per saldo is een voordelig saldo behaald van € 11 miljoen, waarvan 6,4 miljoen incidenteel (vrijval voorziening negatieve plannen). Feitelijk is er een netto overschot van ca. € 5 miljoen. Onder beleid van Evert van Milligen, voormalig wethouder VVD, wordt een gezonde financiele huishouding achter gelaten voor de huidige coalitie.

Als er een positief resultaat is behaald doet het college meestal een aantal voorstellen aan de raad voor zgn. resultaatbestemmingsvoorstellen. Samen met voormalige coalitiepartners (CDA, GB, PvdA en SGP) zijn deze tot stand gekomen. In de oordeelsvormende vergadering heeft de fractie van de VVD vragen gesteld om middelen te reserveren voor de afronding van het Landgoed Kernhem voor € 780.000. Eerder is hier vertrouwelijk over gesproken in de raad en onze fractie had twijfels over dit plan. Wij overwogen een amendement in te dienen om deze middelen terug te laten vloeien aan de algemene middelen.

Schijnbaar heeft dit de nieuwe linkse coalitiepartners (CU en D'66) tot nadenken gezet, want op de dag van de PDE kwam er een amendementsvoorstel om een groot aantal bestemmingsvoorstellen van de oude coalitie te laten vervallen en terug te geven aan de algemene middelen. Argumentatie was: we stellen nu de jaarrekening 2013 vast en de huidige coalitie gaat over het nieuwe beleid. Opvallend daarbij was, dat alle voorstellen van de decentralisatieuitkeringen zijn gehandhaafd. De plannen voor het veiligheidshuis, onze lokale musea, collectief vervoer, het Nieuwe Landgoed en reservering frictiekosten (bijna € 1,2 miljoen) zijn nu vervallen. VVD betreurt het zeer dat de plannen voor het Tegelmuseum en Historisch Museum zijn gesneuveld. Cultuur krijgt al zo weinig aandacht in Ede. Ook het vervallen van de frictiekosten (reservering voor Sociaal Plan) is geen goede zaak. VVD is groot voorstander van een afgeslankte gemeentelijk organisatie die dienstbaar is aan burgers en ondernemers. Mogelijk wordt de reorganisatie nu weer vertraagd of uitgesteld. Positief om te melden is dat de raad heeft ingestemd om middelen te reserveren voor verdere ontwikkeling van de sportvelden in Otterlo. Een amendement van GL/PE en VVD om € 4 ton extra te reserveren voor de aanleg van een (verlicht) fietspad naar het sportcomplex heeft het niet gehaald. Het college wil dit nader onderzoeken, maar heeft wel een positieve grondhouding aangenomen.


Geconcludeerd kan worden dat er financieel een nieuwe "wind" waait door het gemeentehuis. Op zich is er best wat voor wat te zeggen om resultaatbestemmingen, bij de wisseling van de wacht, over te laten aan het nieuwe college. Inconsequent is dat CDA, GB en PvdA eerst hebben ingestemd met alle bestemmingvoorstellen en deze in het nieuwe college niet meer steunen. Wees dan consequent en geef dan het volledige exploitatieoverschot terug aan de algemene middelen. Nu wordt selectief omgegaan o.a. met decentralisatieuitkeringen. Hoge prioriteit wordt schijnbaar ook niet (meer) gegeven aan een verdere reorganisatie van het gemeentelijke apparaat.

Bedreigend in het nieuwe financiele beleid, naast bovengenoemde ontwikkelingen, vindt de VVD ook dat in het nieuwe bestuurconvenant opgenomen staat dat verhoging van de OZB in deze periode niet uitgesloten wordt. Gaan we mee maken, dat na een periode van financieel solide beleid, we als gemeente gaan potverteren en daarom de lokale lasten voor onze ingezetenen maar gaan verhogen? De VVD fractie zal zich met hand en tand verzetten tegen deze linkse plannen...

Stef van der Klok, raadslid voor de VVD