Raadsvragen veranderingen op terrein jeugdzorg, ouderen -en gehandicaptenzorg

Hoe kan burger die hulp nodig heeft er van op aan dat hulpvraag door juiste experts bekeken wordt? VVD stelt vragen over noodzakelijke aanpassingen in organisatie en mentaliteit.

Op de gemeente komen aanzienlijke veranderingen af op het terrein van jeugdzorg, ouderen- en gehandicaptenzorg en werkgelegenheid. Het college heeft toegezegd dat we als gemeenteraad worden meegenomen in het hele proces van veranderingen.

Voor de VVD is het belangrijk dat de vraag van de burger centraal staat en de burger zelf de keuze houdt voor de zorg die hij nodig heeft. Wij gaan graag in gesprek met het college om te horen hoe zij hieraan invulling wenst te geven. De vraag die wij daarbij hebben, is: hoe kan een hulpvraag van een burger vanuit alle disciplines waarvoor de gemeente straks verantwoordelijk wordt, worden gecoördineerd? 

Daarnaast spreken we graag met het college over reorganisatie van uitvoerende instanties. De reorganisatie bij de overheid in combinatie met bezuinigingen vragen om nadere overwegingen over de organisatie van de uitvoerende instanties. Hoe voorkomt de gemeente dat in het nieuwe systeem weer bureaucratische, inefficiënte organisaties opgetuigd worden? En hoe gaan ambtenaren en zorginstellingen om met een nieuwe manier van werken, zodat de vraag centraal staat en onze inwoners de juiste hulp ontvangen?

De vraag die wij wilden stellen betrof het verzoek aan het college om deze zaken in een beeldvormende vergadering te agenderen. Wij hebben inmiddels vanmiddag om 17u een memo ontvangen van de coördinerend wethouder over de wijze van agenderen van de verschillende thema's. Dank daarvoor. We zijn blij met deze informatie. De thema's lijken echter redelijk op zichzelf staand te zijn geagendeerd. Daarbij speelt nog steeds de vraag aan het college over de genoemde onderwerpen die meer integraal van aard zijn (hulpvraag vanuit alle nodige disciplines benaderen en de nieuwe manier van werken bij instellingen en ambtenaren). Dit zijn voor de VVD belangrijke punten. Wij vragen het college daarom hoe deze punten kunnen worden meegenomen in het verder proces en de planning.