Actieve burgerparticipatie

Inbreng van de fractie tijdens de Politieke Dag Ede op donderdag 17 april. Tijdens de voorbereiding van deze Politieke Dag Ede, en met de informatie van de verschillende interessante workshops, vielen de VVD een paar zaken echt op. Op de website van de gemeente Ede stond oorspronkelijk de bijeenkomsten van hedenmiddag aangekondigd als beeldvormende / informatie ronden. ‚Stonden’ voorzitter want na het stellen van raadsvragen is de tekst op de website aangepast. Dat maakt de raadsvragen niet minder actueel!


Functies Aan het begin van deze college periode is het goed om met elkaar scherp de functies van de verschillende overlegvormen af te bakenen. We kennen informatieve bijeenkomsten, beeldvormend en oordeelsvormend overleg en besluitvormende vergadering. Dit is maar een deel van ons totale vergader circuit. Functie, doel en mogelijke opbrengsten van deze overleg structuur zijn niet helder omschreven.


Burgerparticipatie Wat verder opvalt is dat het Reglement van Orde (RvO) niet op orde is. De raad heeft besloten hiermee te kunnen leven maar …… tot 19 maart stonden alle verkiezingsprogramma’s vol met passages over burgerparticipatie. De VVD vindt dat wij in deze raadsperiode er veel meer werk van moeten maken om de burger te interesseren. Enerzijds over wat er in deze gemeente allemaal omgaat en anderzijds dat wij als volksvertegenwoordigers echt naar de burger willen luisteren. Vervolgens ook daarna handelen van beleidsvoorbereiding tot en met de besluitvorming. Het niet op orde zijn van het RvO is synoniem aan de burger niet serieus nemen. Immers wanneer de burger met het RvO in de hand hier wil komen inspreken dan zegt U als voorzitter ???? Wij zijn benieuwd.

Met burgers bedoelen wij eveneens het MKB, bedrijven, ZZP’ers, koepelorganisaties en alle anderen die op de een of andere wijze belang hebben bij het goed functioneren van de lokale overheid Ede.

Nieuw vergadermodel Sinds september 2013 werkt de raad met een nieuw vergader model. De gestelde doelen: beperking tijdsbeslag voor de raadsleden, slagvaardigere en vooral interessantere besluitvorming voor de burger zijn nog lang niet in zicht. Met elkaar zullen wij daarvoor moeten gaan om dat te bereiken Met elkaar zullen wij daarvoor moeten gaan om dat te bereiken. Elkaar zullen wij scherp moeten houden over de stip op de horizon die wij zelf hebben neergezet.

Van buiten naar binnen De VVD wil in deze periode zijn bijdrage leveren aan het vergroten van de betrokkenheid van de Edenaar‚ de Bennekomer, De Otteloer, de Harskamper, de Lunteraan, de Edervener en de Wekeromer: dus alle Edenaren met hoofd- en kleine letter. Wij willen vanuit de burger denken en redeneren, dus van buiten naar binnen. Niet zoals veelal nu gebeurt van binnen naar buiten. Dat zal veel van ons als raad gaan vragen, maar ook van het college en mogelijk nog wel het meest van het ambtelijk apparaat. Burgerparticipatie vraagt om een cultuuromslag en zal gaan met vallen en opstaan. Vragen als zijn de notities te lezen en te begrijpen door de burger – voldoende Jip en Janneke taal – maar ook wanneer komt het de burger uit om haar of zijn inbreng te leveren zullen wij moeten beantwoorden. 

Het beeldvormend overleg is het podium waar wij als raad invulling kunnen en moeten geven aan de betrokkenheid en participatie van de burger. Er liggen veel kansen en mogelijkheden en daaraan zouden wij als raad hoge prioriteit moeten geven.  

Vragen

  1. Zou het niet goed zijn om aan het begin van deze college periode de totale vergader structuur tegen het licht te houden met als doel versimpeling, waardoor minder overlap en minder tijdsbeslag voor de leden van de raad?
  2. Zouden wij een omschrijving kunnen krijgen van functie en resultaatverwachting van iedere overleg vorm van de raad met het nieuwe college?
  3. Vraagt een vergroting van de burgerparticipatie niet om het op korte termijn aanpassen van het RvO aan de huidige overleg structuur?
  4. Hoe zouden wij het beeldvormend overleg kwalitatief kunnen opwaarderen zodat jonge, middelbare of senior Edenaren zijn kennis en ervaring met ons komt delen?

Alexander Vos de Wael